?о??и???бок ?о??ии-2020/21. 1/2 ?инала. ?а??и 2. LIVE!Э??они?Э??они?-2020/21. Т?? 3. ?ийм?и С?С?а?а ???а?ва Юнай?ед. LIVE!Эк???а-лига?ален?ин ?онда??: «?ол?ки к?и?али «??***!», по?ом? ??о ? задавал ?емп»?аза???ан??нол?д ?на?б: «?е?? в побед? ?ги??, по?ом? ??о он дей??ви?ел?но ?вл?е??? л???им в?а?а?ем»Че?ка??? ?лег ??л?к: «?ажко п??л? ?в?? ?а м????но? па?зи ?в?й?и в зал ? знай?и ?во? г??»Ф??зал в ми?е?аза???ан об??вил ?о??ав на ма??и ?в?о-2022??азили?Фе?нандо Фе??е??и ??нов?й ??ене? «Lages Futsal»??о?а? лига???га л?га Ук?а?ни 2020/21. ??в?в?ина. 2 ???. «У?аган-3» здоб?ва? ??е?? пе?емог??о???гали??и??а и ?о?а не п?одл?? кон??ак?? ?о «Спо??ингом»??али???али?-2020/21. Т?? 16. LIVE!?ига ?емпионов У?Ф??п?еделена п?о?ед??а же?еб?евки 1/8 ?инала ?иги ?емпионов?аза???ан?и?о ?аде возглавил ?Ф? «????а?»?аза???ан??ка? ?бил?даев: «?а данн?й момен? ?и?ка по?е???? как??-либо е?е команд? не?»?о???гали?Фак?и, ?ки? ви не знали п?о ??ка?д?н????о?а? лига???га л?га Ук?а?ни 2020/21. ??в?в?ина. 2 ???. «DevPlanet» ??«У?аган-3». ?нон??ела?????ми??ий ?амеко: «Э??, бл***, медал? за в?о?ое ме??о ? б?д? но?и?? ? го?до????!»?ен?кий ???зал??но?ий ?емп?она? Ук?а?ни в?днови???? в л??ом?Эк???а-лига?нд?е? ?а?га? п?и?оединил?? к «??од?к?им?»Чемпиона? ?в?оп??изна?ено ?клад зб??но? Ук?а?ни на ма??? г??пового е?ап? ?в?о-2022??пани??ин?? ?ке, ?ил??м, ?о?иока пл?? ???е?а и Сел??ио

?го?? ?ол??аев: «?оведем по??авленн?е ?ели и зада?и, ко?о??е ? ??авил в на?але ?езона, до логи?е?кого заве??ени?»

?о?ле ?инал?ного ма??а ??бка Ук?аин?, в ко?о?ом «??од?к?им» п?оиг?ал «У?аган?» 1:4, п?езиден? ?Ф? «??од?к?им» ?го?? ?ол??аев дал ?вой коммен?а?ий по ?е?а??ем? ма??? и по «Финал? 4-?» в ?елом.


??Финал ??он в?егда е??? ?инал, и в ?инал в??од? две ?ил?н?е команд?. ?оманда «??од?к?им» показал непло?ой ???зал, но где-?о не ?ва?ило ди??иплин?, не ?ва?ило кон?ен??а?ии. ?огда н?жно забива?? ??м? не забиваем. ?о ??о и е??? ???бол, ??о и е??? п?о?е??ионализм.

Хо?? поблагода?и?? команд? «У?аган». ?ей??ви?ел?но, она показала заме?а?ел?н?й ???бол, ?ко?о??ной, д?ма??ий, и они его показ?вали и в?е?а ?оже. ?идно, ??о ??анков?? б?ли ?ил?нее мо?иви?ован? вн???енне.

?е?в?й ?айм б?л за командой «??од?к?им» ??ни?его не мог? ?каза?? д??гого. ?о, наве?ное, м? не ?могли ?п?ави???? ?о ?воими ?мо?и?ми за 0,7 ?ек?нд? до кон?а пе?вого ?айма, когда п?оизо?ла до?адна? о?ибка. ??о?ой ?айм на?ал?? на ?о?о?и? ?ко?о????, ин?е?е?н?й ???бол, и ?еб??а о?давали?? мак?имал?но. ?о, оп??? же, гово??, ??о ?еб??а из «У?агана» б?ли более на??ой?ив?ми. ?де-?о м? п?овалили?? п?и?ологи?е?ки. ??дем ?азби?а?? о?ибки, б?дем над ними ?або?а??.

?пе?еди ?емпиона?, команда «??од?к?им», ? ?ве?ен, победи? и в?иг?ае? ??о? ?емпиона?. ?не зави?имо??и о? ??дей??ва, ко?о?ое п?ои??одило в?е?а. Я ?о?? на ??о о?ен? ?ил?но об?а?и?? внимание, и под??н??? к ??ом? воп?о?? п?езиден?а ?ФУ Се?ге? ?лад?ко. ?о?ом? ??о ?ак ??ди?? о?ве???венн?е ма??и, ? не гово?? в на?? ??о?он?, в ??о?он? «У?агана», или наобо?о? ??невозможно. ??би??? должн? ?або?а?? на в??оком ??овне, по?ом? ??о ??о ?инал?. ?л? ?ого, ??об? ?инал давал з?ели?но??? и з?ели?е, над ??им н?жно ?або?а??, на?ина? ? о?ганиза?о?ов, ко?о??е в?е о?ганизовали на в??оком ??овне ??им ог?омное ?па?ибо, ?е??? и ?вала. ? закан?ива? ??д??ми, ко?о??е мог?? пе?е?е?кн??? оп?еделенн?ми неп?авил?н?ми ?е?ени?ми в ?аки? ма??а? ?ез?л??а?. ? ?ожалени?, не в?е иг?оки п?и?ологи?е?ки ?ил?н?, но м? б?дем ?або?а?? и над ??им, и доведем по??авленн?е ?ели и зада?и, ко?о??е ? ??авил в на?але ?езона, до логи?е?кого заве??ени?.

???? ?казали п?о Эк???а-лиг?, ?е?ез недел? на?инае??? Т??-6. ?? ??а?? п?овалили, ? ??им ли б?ла ?в?зана ?мена ??ене??кого ??аба?
???ногие ??ене?? п?иезжа?? и ??од??, но они о??авл??? ?во? леп?? в на?ем ???бол?ном кл?бе. ?ажд?й иг?ок ?а??е?, и он ?а??е? в пе?в?? о?е?ед? п?и?ологи?е?ки. ? ?ожалени?, иногда закан?ива???? кон??ак??, и иногда ?е??е??? д?айв межд? иг?оком и ??ене?ом. Э?о о?ен? важно ??межд? ними в?егда должен б??? ?имбиоз дл? ?ого, ??об? иг?ок ве?ил ??ене??, а ??ене? ве?ил иг?ок?.

Я ?ве?ен, ??о п?и?од нового ??ене?а мо?иви??е? и за??авл?е? каждого иг?ока д?ма?? о нов?? ?ага?, д?ма?? о каки?-?о ве??ина?, к ко?о??м он об?зан ???еми????. Хави ?од?иге? ??изве??на? ли?но??? в ???зале, и, наве?ное, кажд?й иг?ок ?о?е? под??н????? к его ??пе?ам. Я гово?ил и б?д? гово?и??, ??о в ???зале ни?его не? ?ложного. ?? ни?ем не о?ли?аем?? о? и?пан?ев, б?азил??ев, по???гал??ев. У на? ?акже е??? голова, две ??ки, две ноги, м? ?акие же л?ди, как и они. ?? должн? ?або?а??, на?ина? ? ??ени?овок, на?ина? ? подго?овки п?и?ологии. Я не?кол?ко ?аз об ??ом гово??, ??о о?ен? важно. Уве?ен, ??о кажд?й иг?ок може? до??и?? ?е? или ин?? ве??ин. ?? об?зан? б??? не ??же, ?ем они, по?ом? ??о ? на? е??? на ?егодн??ний ден? мак?имал?ное желание. ?а, где-?о не ?ва?ае? нам ?по???ва, не ?ва?ае? нам ?е?ни?е?ки? возможно??ей, но е?ли иг?ок ?або?ае? над ?воими о?ибками 24 ?а?а в ???ки, он д?мае?, за??жае? ?еб?, мо?иви??е?, ? д?ма?, ??о ? него е??? бол??ие ?ан?? ??а?? л???е, ?ем ?е же бол??ие звезд?, или ?о?? б? б??? на?авне ? ними.

??? Т??-6 Эк???а-лиги, наве?ное, на? и жд?? ?акие ма??и?
????е ма??и б?д?? ин?е?е?н?е, в?е ма??и б?д?? заме?а?ел?н?е. ?о? виден?е по Эк???а-лиге ??? б? в?е-?аки ве?н?л?? к ?о?ма?? плей-о??. Том?, к?о занимае? 6-е ме??о, б?де? о?ен? ?ложно догна?? ?ого, к?о занимае? пе?вое ме??о. ? ? понима?, ??о где-?о б?д?? п?ои??оди?? «мо?ива?ионн?е» ма??и, п?опаде? з?ели?но??? ???зала. Я б? ??ого не ?о?ел, когда ма??и б?д?? «?лива????», когда ма??и б?д?? пок?па????. С?ане? неин?е?е?но, ? в?егда п?о?ив «пок?пн??» ма??ей, и ??и?а?, ??о ??о неп?авил?но и не по-?по??ивном?. ?? ??ого ?по?? не ??анови??? к?а?е, о? ??ого иг?а не ??анови??? ин?е?е?нее.

?о??ом?, е?ли м? ве?нем?? к плей-о??, ??о должн? б??? ?е?ение в?е? п?езиден?ов. ??ли м? ве?нем?? к плей-о?? именно в во??ме?ке, ?о в ??ом б?де? ин??ига. ? л?бом ?о?ма?е: ?делай?е до 4-? побед, до 5-?и побед, до 3-? побед, ?огда б?де? дал??е двига???? ?ам ?емпиона? и ?ам ???зал. ?о?ом? ??о ?ей?а? ?е, к?о зан?ли ме??а ниже 6-го ме??а, ? не понима?, ?ем они б?д?? дал??е занима????.

??ли м? гово?им о динамике ???зала, ? ?о?? под?е?кн??? на ??ом внимание, ? ?ол?ко за динамик?, за ?азви?ие ???зала, за ?азви?ие ?кол, за ?азви?ие кла??н?? ?по??ивн?? а?ен. ? ?ожалени?, из в Ук?аине, наве?ное, к?оме ? «У?агана» и «Эне?гии», и? не?. ?е ??и?а?, «?о?о? Си?», ко?о??е в ??ом год? во???ановили а?ен? дл? гандбола, она под?оди? и дл? ???зала. С?и?а?, ??о в ???зале должн? б???, как ?о?о?ие ??нк?ионе??, ?ак и ?о?о?ие а?ен?. Така? ?импа?и? з?и?елей, ко?о??? ? ?егодн? п?о??в??вовал, ??о дей??ви?ел?но ?о?, дей??ви?ел?но, ог?омней?а? подде?жка. ?езави?имо о? ?ого, ?егодн? м? иг?аем в ?вано-Ф?анков?ке, или иг?аем м? дома, ???боли??, ???зали?? об?зан ?п?авл????? ?о ?воими ?мо?и?ми, об?зан ?п?авл????? ?о ?воей п?и?ологией. ?н должен в пе?в?? о?е?ед? б??? ?кон?ен??и?ован и мо?иви?ован.

Тек?? ???одели????

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2018 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.