?з?аил??з?аил??кий «?аккаби» го?ови??? к ?иге ?емпионов?е?ва? лига ?е??а л?га: на?ада п?ед??авник?в напе?едодн? ??а???Эк???а-лига?лек?анд? С??ов и ?и?алий ?з?ба ??в «Х?Те»!Чемпиона? ми?аЧолов??а ???ден???ка зб??на Ук?а?ни заве??ила г??повий е?ап на пе??ом? м?????аза???ан?ака: «?а ?емпиона?е ми?а б?д? боле?? за ?аза???ан»Чемпиона? ми?аЧемп?она? ?в??? ?е?ед ???ден??в. Чолов?ки. ???па «С». Хо?ва??? ??Ук?а?на. ?нон?Эк???а-лигаС?ан??лав ?он?а?енко: «?ам по???бн? ?е один-два г?ав??»Чемпиона? ми?а?лег Шай?анов: «?и ?ам? «з?обили» м?�яч�?? ?во? во?о?а, але забили на гол б?л??е»Чемпиона? ми?а??но?а ???ден???ка зб??на Ук?а?ни здолала ?анад?Чолов??а ???ден???ка зб??на Ук?а?ни здоб?ла пе?емог? над Та?ландомЧемпиона? ми?аЮл?? ??да???к: «?е??а г?а б?ла важливо? ? мо?ал?ном? план?»Чемпиона? ми?а?а?'?н ?еле?: «?и ?обили в?е, ?о наг?авали»?е?мани?Ук?аин?кое ??ио в ?е?манииЧемпиона? ми?аЧемп?она? ?в??? ?е?ед ???ден??в. Чолов?ки. ???па «С». ??ме??ина ??Ук?а?на ??1:6Чемпиона? ми?аЧемп?она? ?в??? ?е?ед ???ден??в. ??нки. Ук?а?на ???ол??а ??8:2?ела?????ми??ий ?амеко: «Я в?егда ??авл? мак?имал?н?е зада?и»Чемпиона? ми?аЧемп?она? ?в??? ?е?ед ???ден??в. Чолов?ки. ??ме??ина ??Ук?а?на. ?нон?Чемпиона? ми?аЧемп?она? ?в??? ?е?ед ???ден??в. ??нки. Ук?а?на ???ол??а. ?нон??о??и??еизле?им?й диагноз, или е?е ?аз о ла??еа?а? ??Ф?Эк???а-лига?не?ге?ики заве??или ??ен?вал?ний зб?? ? ?ол???

?ми??о ?амеко: «??езиден? кл?б? з?обив мен? найниж?? за?пла?? з ?о?м?л?ванн?м "а кого ?и ??? к?а?е г?а??? ". ??коли не заб?д? ?? ?лова.»

?к?-??ене? пок?ов??кого "Ти?ана" д?ли???? ?погадами п?о ?во? на?и?ен? ?г?ов? ка?'???.

?дин з найб?л?????пки? ? непо???пливи? за?и?ник?в ?к?а?н??кого ???зал?, а в?днедавна ?е й ??ене?, ? пе???й ?а??ин? ?н?е?в'? ?озпов?да? п?о по?а?ок ?вого ?л??? ? ?по???, д?ли???? вла?но? д?мко? п?о надм??н? ?обо?? на ??ен?ванн??, згад?? б?азил???в ? ?оз?л?ма??? зна?енн? ?вого п??зви?а.

?о???
?ми??о ?амеко на?одив?? 23 ?е?вн? 1984 ?ок? ? ?н?п?опе??ов??к? (нин? - ?н?п?о).

?а??�єра ? ???бол?
2001? ???он - 9/0 (ама?о???кий ?емп?она? Ук?а?ни)
2002? ??глик ??1 ма?? ? д??г?й л?з?, але його ?ез?л??а? б?ло ан?л?овано

?а??�єра ? ???зал?
2001-2004? ? ??д?вел? ? ? пе???й л?з?? 26 ма???в/8 гол?в/9 ?? + 2 Ч?, ? ви??й л?з? 8 гол?в/8 ???+ 1 Ч?, ? к?бк? - 1 гол/2 ??
2004-2007? ? ?н?п?о?пе???ал???? ?емп?она? -?25 гол?в/20 ???(1 вил??енн?), к?бок - 2 голи/2 ??
2007?(?а?м-кл?б)? ??С?ал-?же?-?СС-2????1 ма??

2007-2011? ? Ша??а???????емп?она? - 9 гол?в/8 ???+ 1 Ч?, к?бок - 1 гол/2 ??
2011-2014? ? ?окомо?ив (Ха?к?в)????? ?емп?она? -?13 гол?в/17 ??, к?бок - 1 ??
2014 (?а?м-кл?б)? ? ?окомо?ив-2 (Ха?к?в)??????1 ма??/1 гол
2014? ? ? ? ?Фене? (?ак?, ?зе?байджан)
2015? ? ? ? ??еко?д (?ел???ко-??ла, ?ол??а)????? ?емп?она? -?13 ма???в/6?гол?в/5 ?? (1 вил??енн?), к?бок - 2 голи
2015-2016? ? Ти?ан-?о????????2 голи/4 ?? + 1 Ч?, к?бок - 1 ма??/1 ??
2016? ? ? ? ??'??на ??ади??? - ама?о?и
2016-2017? ???д?ел?ма? (??да, ??ло????)??? ?емп?она? -?34 ма??а/15 гол?в+6 гол?ови? пе?еда?/4 ???+ 1 Ч?, к?бок -?4 ма???/1 гол?ова пе?еда?а/2 ??, ??пе?к?бок - 1 ма??/1 гол+1 гол?ова пе?еда?а/1 ??, ??бок УФ?? - 3 ма??а/1 ??

2004-2005 ??молод?жна зб??на Ук?а?ни
2005-2013 ??на??онал?на зб??на Ук?а?ни

?агалом ??пе???й л?з? 28 ма???в/9 гол?в/9 ?? + 2 Ч?
?агалом ? ви??й л?з??57 гол?в/57 ?? + 3 Ч??(4 вил??енн?)
?агалом ? ?емп?она?а? Ук?а?ни 66 гол?в/66 ?? + 5 Ч??(6 вил??ен?)
?агалом ? ??бк? Ук?а?ни 4 голи/8 ??
?агалом в Ук?а?н? 70 гол?в/74 ???+ 5 Ч??(6 вил??ен?)

Ти??ли

Чемп?он Ук?а?ни (3): 2007/08, 2012/13, 2013/14
С??бний п?изе? ?емп?она?? Ук?а?ни (3): 2008/09, 2009/10, 2011/12
??онзовий п?изе? ?емп?она?? Ук?а?ни: 2010/11
Ф?нал??? ??бка Ук?а?ни (3): 2008/09, 2011/12, 2013/14
?олода? С?пе?к?бка Ук?а?ни (2): 2008, 2013
?олода? ??бка ??ги: 2005
??онзовий п?изе? ?емп?она?? ??ло????: 2016/17
Ф?нал??? ??бка ??ло????: 2016/17
?олода? С?пе?к?бка ??ло????: 2017
??онзовий п?изе? ?емп?она?? ?ол???: 2014/15
Ф?нал??? ??бка ?ол???: 2014/15
Чемп?он ?в??? з ???зал? ?е?ед ???ден??в: 2012
Чемп?он Ук?а?ни з ???зал? ?е?ед ???ден??в: 2002/03
?айк?а?ий г?аве?? ???н??? Санк?-?е?е?б??з?ка о??н?: 2005
?е?еможе?? м?жна?одного ???н??? ? м. ?о?и?ов? (??ло????): 2016

???га ?а??ина ?н?е?в'? -?
?ми??о ?амеко: «Ча??о зв??али ?епл?ки "?е ж, б?? ??ене?!!!", ?о?а помил?в?? ?амеко-г?аве??.»


"??дп?о?ив?? ? ??ене?а «??глика» на ?ижден? в ?н??и???, а коли пове?н?в??, на мо?м? л?жк? вже лежав ?н?ий ???бол???"

-? ?ми??е, ? ?а? довол? ??каве ? незви?не п??зви?е. ?и коли-неб?д? ??кавили?? його ???о???? ? зна?енн?м?
- ?о? п??зви?е п?и??ало з ??ло???? ?азом з ба??ком. ??н б?в ?одом з м???а ?епел? ???еб??ко? обла???. Там воно до?и?? по?и?ене, ?к?о в??и?и ?н?о?ма??? л?дей з ?о?ме?еж (по?м??а?????). ?оли?? ?ми??о ?и?виненко над??лав мен? зн?мок ек?ана ?вого комп'??е?а, де б?в пе?еклад ?лова «?амеко» з ?пон??ко?, ?о озна?а? «ди?? ?е?епа?и» ? «довгожи?ел?».

- Як ва? за??гн?ло ? ???бол??
- Я ?к?л?ки ?ебе пам'??а?, завжди г?ав ? ???бол. ?ама не в??игала вз???? ла?а?и, копав в?е ?о п?д ноги ??апл?ло??. ??ма?, ?о кожен ???бол??? ?каже п?о ?ебе ?е ?аме. ? вже згодом б?ла С?ЮСШ?? «?н?п?о-75» - одна з найк?а?и? ?к?л С?С? ? Ук?а?ни ?вого ?а??.


?н?п?омайн

- ???л? «?н?п?а-75» ?и опинили?? ? ?кол? «?н?п?омайн», ?ко? ?од? ке??вав ?епе???н?й п?езиден? ФФУ ?нд??й ?авелко, ? з ?ко? пов?�язан�?не д?же п?и?мн? ???ки.
- ?а? ??ене? ?о?и? ?авидови? ?одо?ожн?к з командо? пе?ей?ов в нов? ?кол? ?е?ез зви?айн? п?и?ини - ма?е??ал?не забезпе?енн?. ??н б?в пе??им, а по??м його п?иклад на?л?д?вали й ?н?? ??ене?и «?н?п?а-75», ?ак ?о «?н?п?омайн» ??ав в ?? ?оки п?авона???пником на?о? ?коли. Хо?а, «?н?п?о-75» ?к о?ган?за??? зали?ив??, але без до?в?д?ени? ??ене??в ?коли, ?к? ви?овали не одне покол?нн? з??ок ?ад?н??кого ? ?к?а?н??кого ???бол?. ? ?о ?ам б?ло з? ?коло? «?н?п?омайн» п??л? мого вип??к? ? н?коли не ??в ? в?д ?а? ??? впе??е. ?л? на? ?од? ?е б?в п?о?ив. ?ам безпла?но видали ек?п???ванн?, а не за ?а??нок ба??к?в, ?к б?ло до ??ого, возили на змаганн?. ? п??л? пе?емоги на ???н??? в ?алаклав? нав??? запла?или п?ем?? в 100 г?ивен? - ?е б?ло ?о?? неймов??не, ми не могли нав??? м????и п?о ?аке.

- ?а ?к?й пози??? ви???пали ? ???бол??
- ?а ве?? ?а? г?и ? ???бол (?ЮСШ, обла???, м???о, ?н??и???, д??га л?га ? ?.д.) в??иг з?г?а?и ?о? ?аз на в??? пози????, вкл??а??и во?о?а??, але о?новн? б?ли 3 пози???: нападник, опо?ник ? л?вий ?ав. ???м, найб?л??е мен? подобало?? г?а?и в ?ен??? п?вза?и???.

- Яким ?ином по??апили ? д??гол?говий ???бол?ний «??глик» ? ?ом? ва?а ка?'??а ?ам ви?вила?? на???л?ки ко?о?ко?? ?и ж ? ?ой ?а? вже ви???пали ? ???зал?ном?? «??д?вел?» ? пе???й л?з?.
- Я в ?ой ?а? по?ав нав?анн? в ?н?п?опе??ов??к?й на??онал?н?й ме?ал??г?йн?й академ??, г?ав за зб??н? ??Ш (заклад? ви?о? о?в??и ??п?им. ав?.). ?а «наведенн?м» мого д??га, а нин? к?ма ?лек?анд?а ?а?жанов?кого, мене ?ам пом??ив ?лек?анд? ?ми??ови? Юзик ? зап?о?ив в «??д?вел». ?дно?а?но ? ?е г?ав за ???бол?н? команд? «???он», ?ка ви???пала в ама?о???ком? ?емп?она?? Ук?а?ни ? на обла???. Тод? ? «намал?вав??» ?кий?? аген?, ?кий ? в?дп?авив мене ? «??глик». ?годом в?дп?о?ив?? ? ??ене?а «??глика» на ?ижден? в ?н??и???, а коли пове?н?в??, на мо?м? л?жк? вже лежав ?н?ий ???бол??? (по?м??а?????). Так ? ? пове?н?в?? в «??д?вел», ?кий г?ав в пе???й л?з? ? зби?ав?? ви?оди?и ? ви??.

- 2003 ?о?? ?и ??али пе?емож?ем ?емп?она?? Ук?а?ни ?е?ед ???ден??в за ??Ф?. ?ам?�ятаєт�??ой ?емп?она? ? ?во?? ??пе?ник?в?
- ??ек?а?но пам'??а?. ??л?????? г?ав??в «??д?вела» нав?ала?? в Ф?нан?ово? академ??, ? ж в?ив?? в ?е?ал??г?йн?й, але за ?егламен?ом можна б?ло б?а?и дво? г?ав??в з ?н?ого ??Ш ?ого ?амого м???а. Як?о подиви?и?? на ?мена ??а?ник?в ?ого ?емп?она??, ?о можна б?де з?оз?м??и, ?о в?н б?в до?и?? ви?окого ??вн?: за ?а?к?в'?н г?али Х???ов, ?в??нн?ков, Ч?днов, Як?н?н; за запо?ож??в - ?ван?к, ?ога?ов, ?ака?в; за ?н?п?опе??ов??кий аг?а?но-економ??ний ?н?ве??и?е? - ?ег?анов, ??лик, ?ел?ник; ? ки?н ви???пали г?ав?? «?н?е?ка??». ? ??нал? ми по пенал??? ми пе?емогли л?в?в??кий ???Ф?, за ?кий г?али Фед?к, ?о?доба ?а ?н?? ?од? ?е г?ав?? Т??. Як?аз ?ома ?о?доба бив п'??ий пенал??? ? вл??ив ? голов? на?ом? во?о?а?ев? ?нд??? ?е????, ? мало не вбив його, а ? бив ви???ал?ний ?да? ? забив. Тод? ?е??? мен? ?казав, ?о ?кби ? не забив, в?н би мене вбив, ?ом? ?о його в?дка??вали ?е ?вилин двад???? (по?м??а?????).

- Як? ?пе??ал?н???? о??имали ? ?а??онал?н?й ме?ал??г?йн?й академ???
- ?ива?не ви?обни??во ?о?ни? ? кол?о?ови? ме?ал?в.

- Як в?дб?в?? пе?е??д на новий ??вен? ? «?н?п?о?пе???ал?»?
- ?е?ед пе??им ?езоном «??д?вела» ? ви??й л?з? п?езиден? кл?б? ?на?ол?й ?ал?лей з?обив мен? найниж?? за?пла?? в команд? з ?о?м?л?ванн?м «а кого ?и ??? к?а?е г?а???». ??коли не заб?д? ?? ?лова. Тод? ? ?казав, ?о п?дпи?? кон??ак? ??л?ки на ??к. Цей ?ак? з?г?ав ви???ал?н? ?ол? ?е?ез ??к, коли на мене вий?ов ?СС. ?ене ?од? п?им??ив на?ал?ник команди ?СС, а нин? на?ал?ник «????-?апо??жж?», ??к?о? ?лек?анд?ови? ??д?н. ?важа? його ?во?м ??е?еним ба??ком ? ???зал? ? бага?о за ?о йом? вд??ний.


- ?и?айло ?оманов ?озпов?дав, ?о дл? н?ого пе??а з?????? з п?ед??авниками ?СС ви?вила?? незаб??н?о?. У ва? в?е б?ло по-?н?ом??
- У ?е м?ж?езонн? з ?СС п??ли майже в?? «??а??», а зали?ила?? амб??на молод?, ?ка в попе?едн?ом? ?езон? виг?авала ???бло ? г?ала в ??нал? ??бка. Так ?о ми доб???е гам?елили один одного поки не п?и?е?ли?? (по?м??а?????).

- У пе??ом? ж ?езон? ? запо??з?к?й команд? вам вдало?? виг?али ??бок л?ги. ?озкаж??? п?о ?ой диво-???н??.
- Це б?в о??анн?й ?оз?г?а? ??бка л?ги. ?о ??ого в?н п?оводив?? па?? ?ок?в. ?а же?ебом 4 команди з ??зни? л?г з'?жджали?? в одне м???о, ?к ? ??бк? У?Ф?, ? пе?еможе?? й?ов дал?. У ?ом? ???н??? не б?али ??а??? «?н?е?ка?» ? «Ша??а?», вважа??и його д??го?о??ним. ??о?е, ?им не мен?, ми ?од? п?ой?ли «?нак??ве??» ? ? ??нал?ном? ма??? в ки?в??ком? ??? об?г?али по пенал??? л?в?в??к? «?не?г??». У б?д?-?ком? випадк? ?СС не вважав?? ?аво?и?ом, але в ??ановленн? на? ?к ???зал????в ?а пе?емога дала пози?ивний ?мп?л??.


?"?о н??ним кл?бам ?оди?и не зак?н??вав н?коли"

?

- 2004 ? 2005 ?ок? ? ?клад? молод?жно? зб??но? ?и ?здили на ???н??и «Санк?-?е?е?б??з?ка о??н?». Що ?и дл? ?ебе вине?ли з ?и? по?здок?
- Ц? виклики в «молод?жк?» давали можлив???? з?оз?м??и, ?о ?и ?ого?? ва??ий, ?о ? до ?ого п?агн??и ? ?о??и. ??о?и на? г?али ???зал???и, ?к? згодом ?еж ??али г?ав??ми ?во?? зб??ни?: Ф?к?н, ?ад?е?д?нов, ??н, ?о??а ?ланко. ?ле ? в на?и? команда? г?али г?ав??, ?к? згодом ??али ?ленами на??онал?но? зб??но?. ?о ?е??, ? 2005 ?о?? ? б?в визнаний найк?а?им г?ав?ем ???н???. Тод? ?лек?анд? ?а?жанов?кий жа???вав: «Як?о ?е нео????йний ?емп?она? ?в?опи, зна?и?? ?и найк?а?ий г?аве?? С?а?ого ?в???. Фалкао найк?а?ий ? ?в???, а ?и - ? ?в?оп?.»

- Чим ?ам найб?л??е запам?�ятавс�?пе??од п?оведений в «??д?вел?» ? «?н?п?о?пе???ал?»?
- У «??д?вел?» ?лек?анд? ?ми??ови? Юзик познайомив на? з ?им видом ?по???. ? ?СС - ?е вже б?в ??ампл?н ? великий ???зал, б?л?? п?о?е??йний п?д??д ? ??л?. ?важа?, ?о в ?СС ? п?ов?в най??к?ав??? ма??? в ка??�єр? (по?м??а?????).

- Що ??ало ви???ал?ним ?ак?о?ом на ко?и??? ва?ого пе?е?од? ?аме в «Ша??а?», а не «?н?е?ка?»?
- ?оли на мене вий?ов «?н?е?ка?», ? за па?? м?????в до ?ого п?дпи?ав кон??ак? з «Ша??а?ем» ? о??имав п?дйомн?. ? ??ом? план? «Ша??а?» завжди б?в на ви?о??: вони п?а??вали з ?ими, ??о ?м по???бен д?же зав?а?но. ?а??о, зви?айно, визна?и ?ой ?ак?, ?о за ??нан?ами «г??ники» пе?еважали ????.

- ???л? пе?е?од? в «Ша??а?» ?и мало г?али, але з ?а?ом о??имали м???е ? ??а??ов?й ?е?в???? ? званн? в??е-кап??аном. ?а ?а??нок ?ого вдало?? зд?й?ни?и ?акий п?о?ив?
- У «Ша??а??» завжди б?ла ви?ока конк??ен???. У пе??ом? ?езон? ? доводив ??ене?? ? ке??вни??в?, ?о ?ого?? ва??ий. ?е??ий кон??ак? з доне??ким кл?бом б?в ?оз?а?ований на 2 ?оки, а п??л? його зак?н?енн? мен? п?дн?ли за?пла??, ?о?а ? п?о ?е не п?о?ив. Так о??нили мо? ??а?анн?, завз?????? ? ?обо??, ?о ? ??ало згодом п?и?ино? п?изна?енн? мене ?легом ?е??ови?ем Солодовником в??е-кап??аном команди. Хо?а ? мене ?одо ??ого ? ?во? д?мка: кап??ан ? в??е-кап??ан повинн? виби?а?и?? командо?, о?к?л?ки ?? л?ди не ??л?ки пом??ники ??ене?а, а й делегован? доно?и?и д?мк? команди ке??вни??в? ? ??ене??. ? в «Ти?ан?» ? кап??ана ?е й збе??га????? ка?а ???а??в команди. ? команда п?ийма? ???енн? ?о ?оби?и з ?ими г?о?има.

- ?оли зак?н?или по?оди по н??ним кл?бам?
- ?о н??ним кл?бам ?оди?и не зак?н??вав н?коли. ? вважа?, ?о п?о?е??онал - ?е л?дина, ?ка вм?? ? п?а??ва?и, ? в?дпо?ива?и. ??е повинно б??и в м???. ?е?е??ен????? - б?де в?е бол??и ? мож??? б??и ??авми, пе?ев?дпо?ине? ???еж ??е бол??име ? може? ??авм?ва?и?? (по?м??а????). Той, ??о ??л?ки п?а???, ?к к?н? - ?ана?ик, а не п?о?е??онал.

- Як зживали?? з б?азил???ми ? «Ша??а??»?
- ?авжди д??жив з б?азил???ми. ?и ?одили один до одного в го???. ? де?кими п?д??им?? ??о??нки ? донин?. ? ???го Солом в «?окомо?ив?» ?азом в?или мови: ? - по???гал???к?, а в?н - ?о??й??к?.

- ? ?к ??п??и з по???гал???ко? мово??
- ?м?? ?а??ва?и, зна? ?лова «п?аво», «л?во», «?пок?йно», «?па?иб?» ? ?.п. ?а?аз бага?о ?ого вже не п?игада?. ?о?инали пе?еважно з д?лови? п?дказок дл? к?а?о? вза?мод?? на майдан?ик?. ?ез но??? мови важко в?и?и??.

-??евже не ??апл?ло?? ?пе?и???ни? ???о??й з ла?иноаме?икан??кими ?лоп??ми, ?к? впе??е з'?вили?? в ?к?а?н??ком? ???зал??
- ??вало ??зне. ?
?а????о?, нап?иклад, ми били?? на ??ен?ванн?, але по??м, ?к ? до ??ого, п?ек?а?но д??жили. Я ?од? б?в не п?авий, виба?ив??, ? в?е п??ло ?во?? ?е?го? (по?м??а?????).

- Що в?д??ли, коли д?знали??, ?о «Ша??а?» зник?
- Це б?ла мален?ка ?ме???. ?оманди до «Ша??а??» неодно?азово з?�являлис�?? зникали, але на ?ой момен? ?е б?в найк?а?ий кл?б к?а?ни (а за ?емп?он??кими ?и??л?в ?аким зали?а????? ? за?аз), ?кий мало ?и не ?диний в ???о??? ???зал? зник не ?е?ез ??нан?ов? ?к????, а ?ко???е навпаки. ????ила?? ?ака д?мка ?ака «?к?о ?акий кл?б зник, ?о ?о ж б?де дал?, ? ?ого можна ?ека?и ?о?о?ого в?д ??ого вид? ?по???». ?ле плей-о?, ?о ?л?д?вав за ?ими под??ми, показав, ?о жи??? ??ива?...

???г? ? ??е?? ?а??ини ?н?е?в?��??екай?е згодом

?нд??й ??л?й,??�futsalua.org

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2018 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.