Эк???а-лигаЭк???а-лига-2017/18. Т?? 6. LIVE!??бок Ук?аин?17.30 ??бок Ук?аин?. ??едва?и?ел?н?й ?а?нд. LIVE!??бок Ук?аин???бок Ук?аин?. "С?м??имп?ом" минимал?но ????пил "???" (+ коммен?а?ии ??ене?ов)Эк???а-лига?ладими? Т?ибой: «?л? ??пе?а команд? в ???зале подго?овка в?а?а?ей п?иоб?е?ае? о?обенное зна?ение»??али?19.30. ??али?. 5-й ???. ?е?ка?а - ?мола ?а??елло Ф??зал. LIVE!?иев10.00 Чемпиона? ?иева. ????а? лига. 1-й ???.LIVE!??бок Ук?аин???бок Ук?а?ни. «Skidka» (?и?в) ??«?п??ен?? ? Та??ова» (?де?а). ?нон???бок Ук?аин???бок Ук?а?ни. «?л??е?на?ива» (?и?в) ??«Фем?да-С?а?лай?» (Хмел?ни??кий). ?нон?Ф??зал в ми?е?ол ?ми??и? ?и?виненко помог Э??-???? ?азг?оми?? «Слави?»?де??а?де??а. ?ига Сод??же??ва: на ??а??е 88 команд!?и?оми??лек?анд? ?абд??в: «? ?емп?она?? м???а б?демо бо?о?и?? за м???е в ???й??»?ен?кий ???залЧемп?она? Ук?а?ни ?е?ед ж?нок (?и?а л?га): анон? ма???в 1 ?а 2 ??????бок Ук?аин???бок Ук?а?ни: анон? ма???в пе??ого ?опе?едн?ого ?а?нд? 21-23 жов?н????о?иа?и? ???зала Ук?аин???С?Я????-5. ?гл?д ок?еми? ?г?ови? еп?зод?в ма???в 5 ???? ?емп?она?? Ук?а?ни з ???зал?, «?к???а-л?га», ?езон 2017/18???к?олин?. ??езен?а??? ?езон? 2017/2018Ха??ков????ие гол? 6-го ???а ??бка Ф? Униве? о?ен? 2017?и?оми??огдан ?онда???к: «?е?ед командо? ?�Лев�?KROSCHU????о??? ли?е найви?? зада??»??вов??езиден? ?С «?а?ке?-???ке?»: ?а?е ?емп?он??во ??за?л?га ????? командиЭк???а-лига?го?? ?алинин: «?аде???, ??о п?и?од ?и?илла ??а?и? б?де? дл? ?еб?? ?о?о?им ?ол?ком по-новом? доказа?? ?во? ?о??о??ел?но???!» Эк???а-лигаЭк???а-лига-2017-18. Т?? 5. ????ие гол?, комбина?ии и ?ейв?

?ела????. 7-й ???: впе?еди «С?оли?а» и «?ид?ел?ма?»

Сед?мой ??? ?емпиона?а ?ела???и??ак же, как и п???й ??? на?ей Эк???а-лиги, из-за ??а??и? команд в ??бке У?Ф? б?л ?а???н?? на не?кол?ко дней. ?акон?ил?? он в ??ед?, когда?«С?оли?а» ??г?ала ? «???аной-?инамо».

?ока «С?оли?а» ?ее?и?е?ки в????пала в ??бке У?Ф?, о??ал?н?е кл?б? в ??ббо?? и во?к?е?ен?е на?али ?о?евнова?ел?н?? п?ог?амм? 7-го ???а. ?иде?? ??«Фо??е» и ??? ???азо?ли?? ми?ом вни??? в ?огилеве. ? на пе?вое ме??о в??ел «?ид?ел?ма?», об?г?ав?ий дома «?? Южн?й». ? понедел?ник в ?о?и?ове о??ан?кий «?и??н» в????? пе?еиг?ал ме??н?? команд?. Э?о? ма?? впе?в?е б?л показан на ?елеканале «?iн?к TV». ??ед??авл?ем ?ез?л??а?? ?о??о?в?и??? ма??ей.

?? ?еб? добавим, ??о единоли?ное лиде???во?«?ид?ел?ма?а» закон?ило?? в ??ед?, когда?«С?оли?а» в ?по?ном ма??е об?г?ала?«???ан?-?инамо» ?о ??е?ом 3:2.

С??Ь??? ТУ?

«?ид?ел?ма?» ?ве?енно пе?еиг?ал?«?? Южн?й», и вме??е ?о «С?оли?ей» лиди??е? в ?емпиона?е.????ем ?о?? о?к??л ??е? в ма??е и о?дал голев?? пе?еда??, на ??е?? ?ак?има ?о?онина голева? пе?еда?а.

???С??Ь??Ш (?ида) ?????????????Т Ю??Ы? (?омел??кий ?-н) ??5:1 (3:0)

?ида. 14 ок??б??. Спо??ивно-оздо?ови?ел?н?й комплек? «?лимпи?». ?а?ало в 14.00. 480 з?и?елей.
С?д?и:??.Шеп, ?.??лик (оба ????е??).??н?пек?о?:?Ю.??м?енок (??е??).
?ид?ел?ма?:??оловнев; ?едела?вили ???аговик ??
?о?? ???игалко (к); ?о?о?ко, ?о??, Тод?а, ?о?онин. ?апа?н?е: ?м??л? (в?.), ??мен?к, Себи?кве?адзе, ?овок?н?кий.
?г?окомбина? Южн?й:??а?анов?кий; ?и?о?енко ???овал? ????д?и?кий ???анилейко; ?олков ???о?озов ???а?иков ???о??? (к); ?об?ов. ?апа?н?е: Сини?а (в?.), ?.?инин (в?.), ?о?и?ов, ?ев??кий.
???и:?1:0 ??
?о?? (2, па? ???аговик). 2:0 ???игалко (13, па? ??Тод?а). 3:0 ???игалко (17, па? ???о??). 4:0 ???игалко (23, па? ???о?онин). 4:1 ???анилейко (32). 5:1 ???едела?вили (35, па? ??Тод?а).
??ед?п?еждение:??овал? (13, ???в пе??пек?ивной а?аки).
Фол?:?1 ??4, 1 ??2.
????ие иг?оки ма??а:??игалко, ?едела?вили, ?оловнев.«??ани?» об?г?ал в го?????«?о?ожник» и догнал его в ???ни?ной ?абли?е. ?ладими? ?об?лев на ??о? ?аз не забивал, а ?и?алий ?аг??к о?дал две голев?е пе?еда?и. ?олкипе???ак?им ???енко о??ал?? в запа?е ? «?о?ожника».


???????? (?ин?к) ???????Т (?ика?еви?и) ??3:5 (3:2)
?ин?к. 14 ок??б??. Спо??комплек? ?????. ?а?ало в 14.00. 50 з?и?елей.
С?д?и:??.??о?о?ов (?ин?к), ?.??онн?й (?и?еб?к).??н?пек?о?:??.?ев?енко (?ин?к).
?о?ожник:?Швайба; ???ков?кий ??Че?ов?кий ???.?айд?к ??Шилов?кий; Ю?ага ??Федо?ин?ик ???ва?ко ??Сква??ев?кий. ?апа?н?е:
???енко (в?.), ?и?л?к, ?и?а?, Умпи?ови?.
??ани?:??ай?ан; Шев?енко ??Ти?ков ???аво? ??
?об?лев; Сам??еви? (к) ???и?н?к ???аг??к ???он??ан?инов. ?апа?н?е: ???аков?кий (в?.), ?и?енков, ?а?кеви?.
???и:?1:0 ??Шилов?кий (3, па? ??Че?ов?кий). 2:0 ??Сква??ев?кий (6, па? ??Ю?ага). 3:0 ??Шев?енко (11, в ?вои во?о?а, па? ??Сква??ев?кий). 3:1 ??Шев?енко (13, па? ??
?аг??к). 3:2 ??Шев?енко (14, па? ???аво?). 3:3 ???аво? (29, па? ??Шев?енко). 3:4 ???ай?ан (38). 3:5 ??Ти?ков (40, па? ???аг??к, п.в.).
??ед?п?еждени?:?Шев?енко, ???аков?кий (оба ??20, не?по??ивное поведение), Сам??еви? (30, ?м??ленна? иг?а ??кой), ?он??ан?инов (32, г??ба? иг?а).
Фол?:?3 ??4, 3 ??4.
????ие иг?оки ма??а:?Шев?енко, ?аво?, ?ва?ко.

?омел??кий ?Ч дома к??пно об?г?ал ??оли?ное?
«?инамо»-??ТУ. Т?ид?а?? мин?? в во?о?а? ?оз?ев о??г?ал ?го?? ?айдак.


?Ч (?омел?) ????????-??ТУ (?ин?к) ??7:1 (3:1)
?омел?. 14 ок??б??. Униве??ал?н?й зал иг?ов?? видов ?по??а «?окомо?ив». ?а?ало в 14.00. 100 з?и?елей.
С?д?и:??.??иго??ев (?ин?к), С.Ц?б?л??кий (Смолеви?и).??н?пек?о?:??.Ц?канов (?омел?).
?Ч:?
?айдак (30. С??емилов); Ш?л?кин (к) ?????ков ???нд?иев?кий ???ел?й; ???ел?ников ????б?ов ???ожейко ????наев; Цви?ко, ?олб, ??оздов.
?инамо-??ТУ:????бови? (31. Т?о?имови?); ??зне?ов (к) ???е?л??ко ???а?к?н ??Чи?ко; ?а?га??н ????о?а??к ???елоножко ???а?а?и?; ?л.Як?бов, ??иви?кий, ?е?аев, Ю?еви?.
???и:?1:0 ???ел?й (5, па? ???нд?иев?кий). 1:1 ????о?а??к (11). 2:1 ?????ел?ников (12). 3:1 ????б?ов (12). 4:1 ???нд?иев?кий (27, па? ?????ков). 5:1 ?????ков (31, па? ??Ш?л?кин). 6:1 ???ел?й (32, па? ??Ш?л?кин). 7:1 ????оздов (37, па? ???ожейко).
Фол?:?3 ??0, 1 ??3.
????ие иг?оки ма??а:??ел?й, ???ков, ?нд?иев?кий.

?

? ?ен??ал?ном ма??е ???а, в могилев?ком де?би,?«Фо??е» и ??? ??г?али вни???, и ??о? ?о? ?л??ай, когда ?ез?л??а? ??в пол?з? конк??ен?ов. Тепе?? «Фо??е» о???ае? о? ?андема лиде?ов на два о?ка, ??? ??на ??и.

У?«Фо??е» в ??ойк? л???и? иг?оков ма??а попал??ми??ий ?ванов
, ? ???????вгений ?ло?ко, за ?е???е мин??? до кон?а ма??а ??авн?в?ий ??е?. ?ми??ий Шамли за?або?ал пенал??и и ?ам его ?еализовал.?


Ф??Т? (?огилев) ????? (?огилев) ??2:2 (2:0)
?огилев. 14 ок??б??. Спо??комплек? «?лимпие?». ?а?ало в 15.10. 270 з?и?елей.
С?д?и:??.??би?кий (?ин?к), ?.?к?ли? (?одино).??н?пек?о?:??.?ал?ко (?ин?к).
Фо??е:?Ще?ба?ен?; ?е??ов (к) ???данов ??У????н?ев ??
?ванов; Ц?б?л??кий ??Шо??ак ???а???ин ????и??к. ?апа?н?е: ?ега?ин (в?.), ?аж??ко (в?.), ?одол?к, ?аг?зов.
???:???ди; ?он?а?ов ???а?веенко ??
?.?ло?ко ??Сел?к; ??иго??ев (к) ???ога?ев ???еме?ко ??Шамли; ?оло???ин. ?апа?н?е: ?ег???енко (в?.), ?е?езов?кий, ?ин??к.
???и:?1:0 ???е??ов (2, па? ???данов, ? ?глового). 2:0 ???ванов (6, па? ???е??ов). 2:1 ??
Шамли (24, ? пенал??и за ?ол п?о?ив Шамли). 2:2 ???.?ло?ко (36, па? ??Сел?к).
??ед?п?еждени?:??е??ов (по окон?ании ма??а) ??/span>
?.?ло?ко (40) (оба ??не?по??ивное поведение).
Фол?:?2 ??4, 5 ??5.
?аме?ание в п?о?околе.??а?? на?ал?? ? заде?жкой на 40 мин?? в ?в?зи ? за??н?в?ими?? ?о?евновани?ми по на??ол?ном? ?енни?? в ?по??комплек?е «?лимпие?».
????ие иг?оки ма??а:?
?.?ло?ко, ?е??ов, ?ванов.
?ЩУЧ?? (Щ??ин) ??С??Т?????С? (Све?лого??к) ??3:8 (2:2)
Щ??ин. 15 ок??б??. Спо??комплек? ?ЮСШ. ?а?ало в 14.00. 100 з?и?елей.
С?д?и:??.?данови? (?ин?к), ?.?авл??? (??одно).??н?пек?о?:??.??оба?а (?ин?к).
Щ??ин:?Цивин?кий (к) (32. ??емза); Чайков?кий ???.?н?? ???о?ал? ???.?и?иллов; ?огдеви? ???азей ???и?кел? ??Сви??ов. ?апа?н?е: ?о??нов, ?.?н??, ?ама?а, Чи?и?.
Све?лого??к:??озн?к (37. ?об??йко); Тимо?енко ???г???кий ???е?л??ко (к) ????бко; Шаповалов ??Т?з ??То?оп ????ен??к. ?апа?н?е: Шак??а, Ще?бин.
???и:?0:1 ????бко (6). 0:2 ??Шаповалов (12). 1:2 ???азей (18, ? 10-ме??ового). 2:2 ??Чайков?кий (19, ? 10-ме??ового). 2:3 ????бко (22). 3:3 ???.?и?иллов (25). 3:4 ??То?оп (31). 3:5 ??Т?з (32). 3:6 ??Шаповалов (36). 3:7 ???е?л??ко (38, п.в.). 3:8 ????ен??к (40, п.в.).
??ед?п?еждени?:?Чайков?кий (25), ?огдеви? (31) (оба ?????в пе??пек?ивной а?аки) ??То?оп, ??ен??к (оба ??19, не?по??ивное поведение).
Фол?:?5 ??8, 4 ??4.?10-ме??ов?е:?3/2 (?.?и?иллов, ?азей, Чайков?кий) ??0.
????ие иг?оки ма??а:??озн?к, ??бко, ??ен??к.

?У??-«?инамо», в п?о?лом ???е ?ен?а?ионно ?ен?а?ионно об?г?ав?ий ???, на ??о? ?аз дома ????пил?«?ма?а??». ?ени? ?азной забил един??венн?й гол ?оз?ев.

У??-?????? (??одно) ?????Т?? (??е??) ??1:4 (0:2)
??одно. 15 ок??б??. Спо??комплек? «?ик?о?и?». ?а?ало в 15.00. 320 з?и?елей.
С?д?и:??.??н?еви? (?ин?кий ?-н), ?.?аза?ков (?а?анови?и).??н?пек?о?:??.?белев?кий (??одно).
У??-?инамо:?Шид?к; ?опа?? ??Шо?а (к) ???а?? ??
?азной; ?анд?а?ови? ????емко ??Шиманов?кий ???апон. ?апа?н?е: Я?ин?кий (в?.), ?н?онови?, Хале?кий.
?ма?а?:??оло??к (к); ?ане? ????ико ?????ков ???аливайко; ?овик ??Ховавко ????за?еви? ???озак; ?о?и??к. ?апа?н?е: ?ол??кий (в?.), ?.??дей.
???и:?0:1 ???о?и??к (7, ? пенал??и за ?ол п?о?ив ?аливайко). 0:2 ??Ховавко (17, па? ????за?еви?). 0:3 ???овик (31, па? ???о?и??к). 0:4 ?????ков (33, па? ???аливайко). 1:4 ??
?азной (40, па? ???опа??).
Фол?:?4 ??4, 6 ??5.?10-ме??ов?е:?0 ??1/0 (?аливайко).
????ие иг?оки ма??а:??оло??к, ?аливайко, Шо?а.


«?и??н» на в?езде к??пно пе?еиг?ал?«?о?и?ов-900» и подн?л?? на ?е???? ???о?к? в ?абли?е. ?ва??е? ?к?аин?ев в ?о??аве ?оз?ев в ??о? ?аз?«п?омол?ал», ??«?не?ге?иков» ?ам?м заме?н?м из на?и? ?оо?е?е??венников б?л ?нд?ей Че?ниенко, о?ли?ив?ий?? дважд? и попав?ий в ??ойк? л???и? иг?оков ма??а. ?ми??ий ?ло?ко о?к??л ??е? в ма??е, ?еализовав пенал??и, ?лек?анд? ?е??инин и ?оман ?о?доба о?ме?или?? голев?ми пе?еда?ами.


????С??-900 (?о?и?ов) ????ТЭ? (???а) ??0:5 (0:1)
?о?и?ов. 16 ок??б??. Физк?л????но-оздо?ови?ел?н?й ?ен??. ?а?ало в 18.00. 350 з?и?елей.
С?д?и:??.?ейкало (?ин?к), ?.?а?пи?кий (?и?еб?к).??н?пек?о?:??.?лейников (?ин?к).
?о?и?ов-900:??ан??кеви? (32. ??окопе? (к));
Юнаков ??Х???ов ???оман?кий ???ог??; ?едове?, С.?айд?к, Ш??ко, Тка??к, ?и?к?н, ??енок. ?апа?н?е: ??ода, ?а?ага?.
?и??н:??о?оз (к) (40. ?нипко);
Че?ниенко ???е??инин ????ди?кин ??Силивон?ик; ?.?ло?ко ???озел ???вдокимов ???о?доба; ???аков, ?одалин?кий, ?оманов.
???и:?0:1 ??
?.?ло?ко (14, ? пенал??и за иг?? по?ле п?о???ела ?озела). 0:2 ??Че?ниенко (23, па? ???е??инин, ? ?глового). 0:3 ??Че?ниенко (26, па? ?????аков). 0:4 ?????аков (31, па? ???о?доба, бол??.). 0:5 ???одалин?кий (34, п.в.).
Удаление:?Тка??к (30, ?да? ?опе?ника лок?ем ??аг?е??ивное поведение).
Фол?:?3 ??1, 5 ??4.
????ие иг?оки ма??а:??о?оз,
Че?ниенко, ???аков.
?
? по?леднем ма??е ???а?«С?оли?а» в ?по?ной бо??бе об?г?ала земл?ков из?«???ан?-?инамо». ?на?але в?о?ого ?айма «ай?и?ники» в ?е?ение дв?? мин?? п?оп???или два м??а, но ??мели ??ол? же б????о о??г?а???? ??оба гола?забили?на?и Та?а? ?о?оли?ин (? пенал??и) и ?иколай ??и??на, ко?о??й попал в ??ойк? л???и? иг?оков ма??а. ?а п??? мин?? до кон?а ?аб?ко забил победн?й гол, и?«С?оли?а» внов? в??ла на пе?вое ме??о в????ни?ной ?абли?е.


СТ???Ц? (?ин?к) ???Х????-?????? (?ин?к) ??3:2 (0:0)
?ин?к. 18 ок??б??. ?во?е? ?по??а «У????е». ?а?ало в 18.30. 120 з?и?елей.
С?д?и:??.?ак??кий (?ин?кий ?-н), ?.?кам?лков (?амене?).??н?пек?о?:??.?емин (?ин?к).
С?оли?а:??ол?ков; Чиби?ов ???о?бенко ??Ще?би? ??
?.??и??на; ?л??ев?кий ???о?оли?ин ???аз?к ???данови?; ?аб?ко, ?.??и??на, Че?ник (к). ?апа?ной: ?и?иллов (в?.).
???ана-?инамо:???ков?кий; Т?о?кий (к) ???иле?кий ??Филип?ик ???аг?адзе; Се?гиен? ???озов?кий ???е?ай ?????.Як?бов; Сазонов, ?ед?ков. ?апа?н?е: ?ой?иков (в?.), ?ака?еви?.
???и:?0:1 ???аг?адзе (23). 0:2 ???озов?кий (24). 1:2 ??
?о?оли?ин (25, ? пенал??и за иг?? ??кой по?ле п?о???ела ?л??ев?кого). 2:2 ???.??и??на (26, па? ???о?бенко). 3:2 ???аб?ко (35).
??ед?п?еждени?:??аз?к (23, не?по??ивное поведение),
?о?оли?ин (35, г??ба? иг?а) ????ков?кий (25, не?по??ивное поведение).
Фол?:?2 ??1, 5 ??4.
????ие иг?оки ма??а:??аб?ко, ??ков?кий,
?.??и??на.

?

? ?оманд? ? ? ? ? ? ?
1. С?оли?а 7 6 1 0 29-11 19
2. ?ид?ел?ма? 7 6 1 0 31-15 19
3. Фо??е 7 5 2 0 22-14 17
4. ??? 7 5 1 1 38-14 16
5. У??-?инамо 7 4 0 3 20-15 12
6. ?и??н 7 3 1 3 21-16 10
7. ?ма?а? 7 2 4 1 16-17 10
8. ???ана-?инамо 7 3 1 3 11-12 10
9. ?о?ожник 7 2 2 3 31-23 8
10. ??ани? 7 2 2 3 27-25 8
11. Све?лого??к 7 2 2 3 23-32 8
12. ?о?и?ов-900 7 2 0 5 13-22 6
13. 7 1 2 4 19-21 5
14. Щ??ин 7 1 1 5 23-41 4
15. ?? Южн?й 7 0 3 4 9-23 3
16. ?инамо-??ТУ 7 0 1 6 16-48 1


?

???о?ник??��?/span>mini.football.by

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2017 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.