??бок Ук?аин???бок Ук?а?ни-2019/20. ?е??ий попе?едн?й ?а?нд. ?ез?л??а?и, огл?ди, в?део??бок Ук?аин???бок Ук?а?ни. У пе??ом? ма??? попе?едн?ого ?а?нд? «?али??ка здоба» по???пила?? «?ак?им???»??ова???�Подар?нок?????зал?н?й г?омад? ??ова??в в?д влади м???а?аза???анТайнан: «У "?ай?а?а" е??? в?е, ??об? в?й?и в ?инал ?Ч»Чемпиона? ми?аЧ?-2020. ??новной ?а?нд. ?ен? 2. Семе?о изве??н?? и ?па?и?ел?н?й «д?бл?» ?е?лимаЧемпиона? ми?аЧ?-2020. ??новной ?а?нд. ???ппа 3. ?зе?байджан?кий «ин?е?на?ионал» одолел Че?ного?и?Чемпиона? ми?аЧ?-2020. ??новной ?а?нд. ???ппа 8. ?о???гали? ???а?ви?. LIVE!Чемпиона? ми?аЧ?-2020. ??новной ?а?нд. ???ппа 6. Ф?ан?и? ??Швей?а?и?. LIVE!?о??и??лек?анд? ?опов: «? Т?мени е?е не б?ло ?о?евнований ?акого ??овн?»?е?ва? лига ?ав??а ??а???? ?езон 2019/2020 ? ?е???й л?з?Юно?е?кий ???залLVIV OPEN CUP (U-17). ??ед??авленн? ??а?ник?вСбо?на? Ук?аин??б??на Ук?а?ни ?озпо?ала в?дб?? на ЧС-2020 з ?певнено? пе?емоги ??азили?Сбо?на? ??азилии: ??и ?ова?и?е?ки? ма??а вме??о ?опа ?ме?икаСбо?на? Ук?аин??лек?анд? ?о?енко: «Хо??ло?? б, аби з кожно? г?о? помилок ??авало в?е мен?е» Чемпиона? ми?аЧ?-2020. ??новной ?а?нд. ?ен? 1. ??м?ни? на?инае? ? ни??ейФ??зал в ми?е???????? о?менил ?опа ?ме?ика-2019??пани???да може? ве?н????? в ??име??Сбо?на? Ук?аин??лег Шай?анов оголо?ив ?клад ж?но?о? зб??но? Ук?а?ни на ма??? з? Слова??ино????о?иа?и? ???зала Ук?аин??вген ?о?д??нко п?а??ва?име на ма??а? о?новного ?а?нд? в?дбо?? до ?С-2020 ? ??м?н???аза???ан?п?имал?н?й ?о??ав и ??а??? ?аво?и?а. Сбо?на? ?аза???ана по ???зал? ??а???е? в о?бо?е на ?емпиона? ми?а

?лек?анд? ?опов: «? Т?мени е?е не б?ло ?о?евнований ?акого ??овн?»

??езиден? ?Ф? «Т?мен?» ??о ?опе?ника? в ?иге ?емпионов и о?ганиза?ии Эли?ного ?а?нда

?ини-???бол?н?й кл?б «Т?мен?» в но?б?е п?име? ? ?еб? дома ма??и ?ли?ного ?а?нда ?иги ?емпионов. Сопе?никами ?иби??ков по г??ппе ??али по???гал??кий «Спо??инг», «?ово ??иеме» (Хо?ва?и?) и «???» из ?аза???ана.

??езиден? ??мен?кой команд? ?лек?анд? ?опов поделил?? впе?а?лени?ми о? и?огов же?еб??вки ?ли?ного ?а?нда главного кл?бного ???ни?а ?в?оп?.

???? долго к ??ом? ?ли. ?ам ?оп????вовало везение, по?ом? ??о ме??а п?оведени? ?ли?ного ?а?нда ???ни?а оп?едел?ли?? ?леп?м ж?ебием. ?на?и?, в?? п?авил?но м? в ??ой жизни делали, ?аз нам повезло. ?? ??г?аем ма??и ?иги ?емпионов на дома?ней пло?адке. Э?о о?ен? ?о?о?о дл? на?и? болел??иков. ? Т?мени е?? не б?ло ?о?евнований по ???бол? ?акого в??окого ??овн? У?Ф?. ?? ?делаем в??, ??об? ?о?о?о п?ин??? го??ей и до??ойно п?ове??и ??о? ???ни?, - под?е?кн?л ?лек?анд? ?ален?инови? в ин?е?в?? ? ко??е?понден?ом ?С? «Т?мен?ка? а?ена».

???а бе?ега Т??? в но?б?е пожал?е? дей??в???ий победи?ел? ?иги ?емпионов ??по???гал??кий «Спо??инг»??/strong>
??Я ??и?а?, ??о можно иг?а?? ? л?бой командой. Э?а показала на?а недавн?? в???е?а ? «?а??елоной», где ? на? б?ли ?ан?? на побед?. ? ?ли?ном ?а?нде ?ол?ко одна команда в??оди? из каждой г??пп?. ?ома ? на? б?де? пл?? е?? один иг?ок ??болел??ики. ?одн?е ??ен? в?егда помога??. ?о??ом? в?? в на?и? ??ка?. ??дем ??а?а???? в?й?и в «Финал ?е?????»!

???а??и ?иги ?емпионов на дома?ней пло?адке е?? бол??е мо?иви??е? ??мен?к?? команд??
???оне?но, ?еб??а б?д?? иг?а?? пе?ед ?воими болел??иками, близкими и ?одн?ми. Ф??боли??? в?йд?? на ?одной па?ке?, где кажда? до?е?ка знакома. ??е б?д?? ??а?а???? ?еб? показа??. ?л? на? ?вл?е??? бол??им под?по??ем, ??о м? дома п?овед?м ?ли?н?й ?а?нд. Тем более, ??г?аем ? победи?елем ?иги ?емпионов ??«Спо??ингом». ?? в ??ом год? ?же дважд? побеждали «???». ?озможно??и ?о?ва??кого кл?ба «?ово ??иеме» не о?обо знаем, но в?е команд? из ??ой ???ан? п?едпо?и?а? ?иловой мини-???бол, где бол??е дей??в??? о? обо?он?. ??о??о н?жно из??и??, как в?к??ва?? и? за?и????br/>
??Самой важной в???е?ей ?ли?ного ?а?нда дл? ?иби??ков окаже??? иг?а ? по???гал??ами?
???а, в ??ом поединке многое оп?едели???, к?о п?ойд?? дал??е в «Финал ?е?????». ??дем за?анее го?ови???? к ма??? ? по???гал??ами, п?о?ма??ива?? и? иг??. Я в п?о?лом год? ездил на «Финал ?е?????» ?иги ?емпионов в ?лма??, где видел в деле ли??абон?кий кл?б. ?не каже???, ??о и ? ??ой командой можно иг?а??. «?ай?а?» непло?о ?мо??ел?? в п?о?иво??о?нии ? по???гал??ами. ?о ? «Спо??инга» команда оказала?? помо?нее, где ?об?ан? к??пн?е, здо?ов?е и ?е?ни?н?е иг?оки. ?о ни?его, б?дем ??а?а???? и? победи?? и п?ой?и в ?е?а??ий ??ап ???ни?а.

???ак о?не?ли?? к ?ом?, ??о в?е ма??и ?ли?ного ?а?нда ?иги ?емпионов п?ойд?? в ???ана? б?в?его ССС??
??Э?о, коне?но, ?овпадение. ?ин?к, ?лма?? и ?о?ква облада?? ?о?о?ими ?по??ивн?ми ?оо??жени?ми. ? Т?мени, ? ??и?а?, ?оже непло?ой и ???н?й и зал. ?н не ?акой бол??ой, за?о в н?м в?егда ?а?и? ???бол?на? а?мо??е?а. ?о??и? и ???ан? ? по???ове??кого п?о???ан??ва намного л???е п?овод?? межд?на?одн?е ??а???. Я б?л на ?аки? ?о?евновани?? в ?в?опе. Че??но п?изна???, ??о они на «??ое?к?» в?? ??о п?овод??. У на? подобн?е ???ни?? п?о?од?? намного к?а?ивее и бога?е. ?в?опей?кие го??и л?б?? п?иезжа?? к нам. ?о?ом? ??о зна??, ??о зде?? в?? б?де? ?делано на в??оком ??овне!

???о?ник ?��?/span>asnta.ru

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2018 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.