??пани???пани?. ????ие гол? ?езона-2017/18. ?авид ??и? и ?иего ?ин?ела?о???гали?«Спо??инг» ??облада?ел? С?пе?к?бка ?о???галииЭк???а-лига?к???а-л?га ??а???? по?динком ? ??вов? 13 ве?е?н??ол??а«?еко?д» ??облада?ел? С?пе?к?бка ?ол??и!Эк???а-лигаТа?а? ??з?: «У пе?емог? пов??ив за ??и ?ек?нди до к?н?? г?и»Эк???а-лига?а??�я�??еле?: «Цей ??о?ей дл? мене ??пе??ий ? ка??�єр?»Эк???а-лига«Эне?ги?» ??облада?ел? С?пе?к?бка Ук?аин?!?е?е?ан??е?е?ани. ?аленда? змаган??о??и??о??и?. С?пе?лига. 2 ???. LIVE!?ела?????ини-?емпиона? Ук?аин? на п?о??о?а? ?ела???и на ??а??е. ?е??и?-2018/19Че?и?Че?и?. 1 ???. «Э??-???» побеждае?, ?мел??нов забивае?Эк???а-лига?????йно: ??к??а ?л??мов ??г?аве?? С? "Сок?л"?о???гали???н? ?иа?: «Сек?е? моего ??пе?а ??л?ди, ко?о??е ?або?а?? ?о мной»С?пе?к?бок Ук?аин?. ??од?к?им ??Эне?ги?. ?нон? ма??аФ??зал в ми?еТ??-5. ?ол? Фе??ао на ?ежкон?инен?ал?ном к?бке-2018Эк???а-лига«С?пе?к?бок Ук?а?ни»: пе?едма??ев? п?огнози ек?пе???вЭк???а-лига?але??й ?ег?анов: «Хо?е???? по?ад?ва?и л?в?в?�я�?? зм???овно? г?о?, ? ?ез?л??а?ом»?е?е?ан??е?е?ан?. ??оги же?еб?евкиЭк???а-лига???о?и? С?пе?к?бка Ук?аин?. ?? «Ша??е?а» до Х?Та??азили?????ие гол? 16-го ???а ?емпиона?а ??азилии-2018

Ю??й ?он?а?ов: «?и ??авимо зада?? п?ив?а?и л?дей до ???зал?»

??езиден? ??о??а??? ???зал? Че?ка??ко? обла??? Ю??й ?он?а?ов ? ек?кл?зивном? ?н?е?в?��?о????йном? ?ай?? ??о??а??? ???зал? Ук?а?ни ?озпов?в п?о о?новн? нап??мки ?во?? ?обо?и, п?о ?е, ?к? зм?ни в?дб?ли?? ? ???зал?ном? го?пода???в? п?о??гом пе??о? половини по?о?ного ?езон?.?

- ?ап?ик?н?? ли??опада мин?лого ?ок? п?д ва?им голов?ванн?м в Че?ка?а? в?дб?ла?? кон?е?ен???. ?оже?е ?каза?и дек?л?ка ?л?в п?о ?? пи?анн?, ?к? на н?й ?озгл?дали???
- ??о??а??? ???зал? Ук?а?ни надала нам новий п?оек? ??а????, ? нов? вимоги ?ФУ п?о пе?еймен?ванн?. ???л? кон?е?ен??? ке????им о?ганом ???зал? в обла??? ??ала ??о??а??? ???зал? Че?ка??ко? обла???. ?к??м ?ого, до не? б?ли введен? нов? колек?ивн? ?лени. ?и за?аз виб?дов??мо нов? ????к???? в обла???, дл? ??ого вже п?ий?ов ?а? вже в ?ег?она?. ?е ? в??? ?ег?она? ?озвива????? ???зал ?ак, ?к би нам ?о??ло??. Таки? ?ег?он?в, де ? на? ? ???зал?н? о?е?едки, в обла??? де?? в?д?о?к?в 80.

- ? ?ео?ган?зован?й а?о??а??? ? ?а? до?и?? незви?но д?же великий ??аб п?длегли?: пе??ий в??е-п?езиден?, ?о?и?и (!) в??е-п?езиден?и. ? ?ом? б?ла необ??дн???? ??во?енн? на???л?ки ?ол?дно? г??пи ва?и? пом??ник?в? ? ?к?о ?е вже ??ало??, ?к? обов?�язк�??озпод?лен? м?ж п?�ятьм�?в??е-п?езиден?ами?
- ?ожний з ни? займа????? ?во?м нап??мком. ?дин з в??е-п?езиден??в займа????? викл??но ??нан?овими пи?анн?ми. ?к?ема л?дина займа????? ж?но?им ?а ди???им ???залом. ?ам вдало?? зал??и?и до??а?н?о в обла??? л?дей. ?ап?иклад, ?на?ол?й ?ове???кий, ?е деп??а? обла?но? ?ади, великий ?ан?вал?ник ???зал? ? ???бол?. ??н ? на? ? ? голово? в обла?н?й ?ад? м?ж??ак??йного об?�єднанн�?«?а ???бол?ний кл?б «Че?ка??кий ?н?п?о»». Це в?дома л?дина, ми йом? дали ок?емий нап??мок ???е ж?но?ий ?а ди???ий ???зал. Як?о б?ло за по???бне, ? б ? ??м в??е-п?езиден??в вз?в, ? кожном? дав би нап??мок ?обо?и.

- Також до виконав?ого ком??е?? ??о??а??? ???зал? Че?ка??ко? обла??? в?од??? ?ак? в?дом? ? в???изн?ном? ???зал? л?ди, ?к ?икола ??бко ?а Се?г?й У?аков??кий. ?апевне, коли?н?й а?б???, а нин? ?по??е??га? а?б???аж? ?икола ??бко к??и??? пи?анн? а?б???аж?. ? ?к? пи?анн? в ??е?? в?дпов?дал?но??? коли?н?ого г?ав?? зб??но? Ук?а?ни?
- Я б не казав, ?о Се?г?й У?аков??кий ???е на?а ?кона, але ми ?оз?м??мо, ?о ?аке Се?г?й У?аков??кий дл? ?к?а?н??кого ???зал? ?а ?е?ка??кого ???зал?. ? о?новном? в?н займа????? ди???им ???залом. ? конк?е?но о?ган?за??? ди???и? ???н???в ???е зона його в?дпов?дал?но???. Як?о ?на?ол?й ?ове???кий заводи?? ??ди ?к??? ??нан?и ?а ??нан?ов? ?е????и, в ди???ий ?а ж?но?ий ???зал, ?о на У?аков??ком? о?ган?за??? ди???и? ???н???в.

??н ? ?ам д??ей ??ен??. ? ? на? ???бол?ний кл?б «Че?ка?и». Свого ?а?? на баз? ?коли б?а??в У?аков??ки? б?зне?мени ?икола ?езг?ба ?а Се?г?й ?ака?енко ??во?или ди???? ???бол?н? ?кол? дл? мали? д??ей, але за?аз вони г?а??? в ???зал. Там Се?г?й У?аков??кий ? п?а???.

- Щоб вже по??м не пове??а?и?? до ?еми а?б???аж? ??п?д ке??вни??вом ?иколи ??бка ? Че?ка?а? зап?а??вала ?кола ???зал?ни? а?б????в. Чи ? ? не? на ме?? вида?и молоди? ?е?е?? ?акого ??вн?, ?об вони п?дн?ли?? до ?е??о? або ?к???а-л?ги?
- ??д ег?до? ??о??а??? ???зал? Ук?а?ни ми по?и?ен?к? з?о??а?мо, ? за?аз вже п?ий?ов ?а? зайн??и?? п?дго?овко? а?б????в. У на? б?ли п?облеми з обла?но? Феде?а???? ???бол?, коли вони по?али нам доко???и, ?о ви на?и? ??дд?в зал??а??е. Том?, на??ав ?а?, ? ??ого ?ок? ми ??во?или ?кол? ???зал?ни? а?б????в. Я не д?мав, ?о б?де ?акий аж?о?аж, б?л?? н?ж 20 л?дей ? н?й за?аз займа?????. ? вже де?ким ??дд?м з ???? ?коли, коли?н?м ???бол???ам ?а ???зал???ам, ми дали ?ан?, ? вони вже ??дили ма??? ???го? л?ги, коли г?али ?е?ка??к? команди. Я вважа?, ?о в?дп?а??вали вони непогано.

Ц?ого ?ок? ми план??мо ?екоменд?ва?и ??о??а??? ???зал? Ук?а?ни, ?ом??е?? а?б????в дво? л?дей, ?к? зак?н?а?? ?? ?кол?, на подал??е нав?анн?. У ?кол? в на? бага?о молод?, 16-17 ?ок?в, ? на? д?апазон змаган? д?же великий, по??еба в а?б???а? ?. ? на по?о?ний момен? ми вже повн???? незалежн? в?д а?б????в з ???бол?. ?и вже н? в кого н??ого не п?о?имо.

- Ц?ого ?ок? на Че?ка?ин? в?дб?ла?? зм?на ?о?ма?? ?емп?она?? обла???. ?е??а ?а??ина пи?анн? ???к б?ло до ??ого ?ок?, а д??га ???ом? вникла ?ака по??еба?
- ?и по???йно зм?н??мо ?о?ма? ?а ??ка?мо ?н?е?е?. У на? завжди б?в ?емп?она? обла??? в дво? л?га?. Ц?ого ?ок? в на? з?�явилас�?велика к?л?к???? молоди? команд, в ?ки? г?а??? 17-18-???н?. Том? ми з?обили ?е одн? л?г?. У на? ?емп?она? обла??? ???е ??и л?ги, ?емп?она? м???а ???е дв? л?ги, ? ? в на? б?зне?-л?га. ???анн? ???е п?оек?, ?п??мований на ?е, ?об зал??а?и до змаган?, до ???зал? ?опов? п?дп?и?м??ва обла???. ?ле й не ??л?ки ??. У на? г?а? «?зо?», г?а? «?п??ен??», г?а??? в?дом? в м???? п?дп?и?м??ва. ? в ?и? команди г?а??? ли?е п?а??вники ?и? п?дп?и?м??в.

- ?озпод?л команд по л?га? й?ов ???о за ?по??ивним п?ин?ипом? ?оли бага?о нови? команд, ?а?ом ?кладно визна?и?и?? з ??н?м ??внем.
- Т? команди, ?к? мин?лого ?езон? г?али в на? в ?к???а-л?з?, вони зали?или??. Т?, ?о г?али в ?е???й, ?еж зали?или??, а з молоди? команд ли?е одна п??ла до ?е??о? л?ги, дл? не? ми з?обили вин??ок, а ?е??а в?? за ?по??ивним п?ин?ипом до ???го? л?ги. Цей ?о?ма?, ? вважа?, ? найб?л?? вдалим. ?а д??г?й ??ад?? змаган? ? кожн?й л?з? ??нал?н? ?а??ин? б?д??? г?а?и команди, ?к? по??д??? 1-4 м????, ? ?ам ма??? б?д??? д?же ??кавими. ? ?и? ?е?в??ка? о?ки б?д??? обн?л??и??, ? кожен з кожним з?г?а??? ?е по ??и г?и. ? на? ? за?аз ??вна йде бо?о??ба, ?к?о подиви?и?? за наб?аними о?ками, а в ??нал?н?й ??ад?? б?д??? вже ?опов? ???и ? ма???, ?к? б?д??? зби?а?и гл?да?а, ? ?амим командам б?де ??каво. ?одам, ?о б?д?-?к? ?о?ма?и ми п?ийма?мо ?п?л?но з командами.

- Чи ? ? ва? ?н?о?ма???, ?к? ??нан?ов? ви??а?и не???? команди-??а?ни?? ?емп?она?? обла???, за г??, зок?ема, ? загалом, ?о в ни? вийде за ?езон?
- ?не?ок в на? за?аз по??дк? ?е??и ?и??? г?ивен?, ? в?н вкл??а? в?е повн????: зал, ??дд?в??во, л?ка??, обов?�язков�?ми вкл??а?мо до б?дже?? мед?а-забезпе?енн?, мед?а-??п?ов?д в??ого ?емп?она??. ?е??? ?клада??? ко??и на зали, де ??о може ??ен?ва?и??. ? ?ак? команди, в ?ки? п?ем?ал?н? до?од??? до ?и???? г?ивен? за г??. ?

- ? ?кий в?д?о?ок команд не з Че?ка? в обла?ном? ?емп?она???
- Як?о ?озбива?и по ???о? л?га?, ?о б?де де?? 50 на 50. ? на? г?а??? ?а?е?иноп?л?, ?вениго?одка, ?оло?оно?а ???е ?айонн? ?ен??и, ? на? г?а??? ?а????в, Че?вона Слобода, ?е?г?ни ???е ?ело в Че?ка??ком? ?айон?, але ?е не команда з Че?ка?. Це не ?е, ?о назвали ?емп?она? ?емп?она?ом обла???, а в н?ом? г?а??? команди ??л?ки з Че?ка?, або не з Че?ка? одна. Так, в ?к???а-л?з? мен?е команд, ?ом? ?о ?ам ??вен? ви?е. ? в ?е???й л?з? нав??? б?л??е н?ж 50 в?д?о?к?в.?

- ?о ?е??, ?емп?оном обла??? в ?к???а-л?з? мин?лого ?езон? ??ав д?аб?в??кий «?л??а??», а ?и?? л?г? виг?ала ?е?ка??ка «Хвил?». ?ле ?? команди на?аз? ?е?ед ??а?ник?в ?емп?она?? обла??? не пом??ен?. ? ?им ?е пов?�язан�?
- «?л??а??» ? на? два ?оки б?в ?емп?оном обла???, ? п?езиден? кл?б? по?а??вав, ?о в?н вже пе?е??? ???зал ? зайн?в?? великим ???болом. С?во?ив команд?, вона за?вила?? на ?е?????? обла???. Сама команда, вона повн???? п?и???н? п?д ?н?о? назво?, за?аз ?е команда «?? ?ал?к».

Щодо «Хвил?», ?о ?е б?ла ???ден???ка команда, ? коли г?ав?? зак?н?или ?н?ве??и?е?, ?о вона п?ипинила ??н?ванн?. Сам? г?ав?? г?а???, але вже з?б?а?и?? ?азом вони не змогли.
?

- ? м???? п?овод????? ?е два ???н??и ??зимова «?п??ен?? ??зне?-л?га» ?а ?емп?она? м???а. Як ви ?? змаганн? ?н?ег??вали до загал?но? ????к???и?
- ?е?кий ?а? ?ом? ? на? ок?емо ??н?вала ??о??а??? ама?о???кого ???зал?. ?и зна?мо, ?о ?о?? под?бне ??н?вало ? бага??о? м???а?. ?е?? два-??и ?оки ми ?озпов?дали, показ?вали, ?о ?м в?е ж ?аки ??еба п?и?дна?и?? до на?, ?азом об?�єднат�?в?? з??илл?. ? за?аз ми в?? ?азом, ? ми одна команда. ??к?? ?м, ?о вони в?е п?авил?но з?оз?м?ли.

«?п??ен?? ??зне?-л?га» ???е на?е змаганн?, ми його запо?а?к?вали ??и ?оки ?ом?. ? положенн? ?и? змаган? п?ип??ка????? ??а??? дво? л?дей, ?к? не п?а????? на ??ом? п?дп?и?м??в?.

- Ц?каво, ?о ? ??о??а??? ама?о???кого ???зал? ??н?? нав??? ок?емий ?ай?, а о?? ?е??а ???зал?ни? змаган? ви?в??л?????? на ?ай?? «Че?ка??кий ?по??». Чи не п?о????е ??во?и?и ?ай? ??о??а??? ???зал? Че?ка?ини, ? вже на н?ом? повн???? з?б?а?и в?? ?н?о?ма??? п?о б?д?-?к? под?? ???зал?ного жи????
- «Че?ка??кий ?по??» ???е ? ? на? ?ай?, ?ай? ??о??а??? ???зал? Че?ка??ко? обла???. Так, в н?ом? можна п?о?и?а?и новини ? п?о ба?ке?бол, ? п?о волейбол, ? п?о бок?, але ?им в?н ? ??кавий. Як?о ми ??во?имо ?ай? ??л?ки на?о? а?о??а???, ?о в н?ого б?де в?дв?д?ван???? ниж?о?. ?а?аз? ми за в?дв?д?ван???? в ??ид????? ?по??ивни? ?ай??в Ук?а?ни. ?а?аз ??? п?ойде, ? ми б?демо ма?и до дво? ?и??? в?дв?д?ван? ?оденно. ?а м????? а?ди?о??? в на? до?оди?? до 25 ?и??? л?дей, ?ндив?д?ал?ни? в?дв?д?ва??в. ?ожна ?каза?и, ?о ?е ?во???дний ??д, ?об л?ди, ?к? ??кавл????? ?н?ими видами ?по???, зайд??? на ?ай? ? ма?им??? змог? поба?и?и ? ???зал?н? новини.

- Як би ?и о??нили ??ан ???зал?ни? ?п?ав поза межами Че?ка?, в м???а? ?а ?ела? обла????
- Ф??зал за?аз д?же поп?л??ний. ???л? л??а великий ???бол в?д?оди??, ? по?ина????? ???зал. ? ? на? ?ег?они, де д?же л?бл??? ???зал. ?ок?ема, ?вениго?одка, де п?о?од??? ??зноман??н? ???н??и. ??а??? пов??ди, але ? п?облема ???е зали. У на? ? зал в Уман?, в ?н?ве??и?е??, ? зал ? ?она??и?и??, ?вениго?од?? ???е пе?ел?к ?и?, ?к? де?? ??о?и не в?дпов?да??? ??анда??ам, а ?е??а ???е ?к?л?н? зали. Це головне, б?ли б зали ??б?в би й ?озви?ок. ?ов??ди п?овод????? ?емп?она?и ?айон?в, ? ??ого ?ок? ми б?демо ?оби?и ??бок обла???. ?и дамо змог? ?им командам, ?к? пе?емож??? в ?айона?, позмага?и?? за ??бок обла??? без ??а??? команд з Че?ка?. Свого ?а?? ми ?обили ?оз?�їзд�? п?оводили ???и в ?айона?, але ?е д?же важко дл? команд ?е?ез ??нан?ов? ?кладов?.

???ого в Че?ка??к?й обла??? б?л??е 20-?и ?айон?в, ? ? ?е м???а обла?ного п?дпо??дк?ванн?. ??л?? н?ж ? 80 в?д?о?ка? ?айон?в п?овод????? ?айонн? змаганн?. ? ?к? в на? поп?л??н? змаганн? ?е?ед ве?е?ан?в! ??и ?? п?оводимо в ???о? ка?его????: «40+», «50+» ? ??ого ?ок? ми вводимо «60+». ?о ?айона? можна п?д?а??ва?и, ?к?о г?а??? 17-18 ?айон?в, ? в кожном? б?л??е де???и команд. ?ен? лег?е ?каза?и, де не г?а??? ? н??ого не п?овод??? ???е в Чиги?ин?, ?ам н? зала нема?, н? майдан?ика.

- ?а ?а??нок ?ого ??н???? команди в обла???? Чи ? ?е?ед ?и?, ??о п?д??им?? ?? команди, л?ди, ?к?, ?к ?о каж???, ?во?? на ???зал?
- ? о?новном?, ?е ?е?ме?и. ??дже? ? команд невеликий, ?ом? кожний ?о?е п?ийн??и ??а??? ? ???н??а?.?

- У ?е???й ж?но??й ???зал?н?й л?з? д?же непогано пе??е коло в?д?г?ала «?не?г??», ?ка йде д??го?. ?а ком? ??има????? ?? команда, ? ?к? в не? мож??? б??и найближ?? пе??пек?иви, зок?ема п?дви?енн? в кла???
- Ча??ково команд? допомага? на?а ??о??а??? ???зал?, ?акож допомага??? п?езиден? «Сол?ек?а» ?лек?анд? Соловей, ?на?ол?й ?иколайови? ?ове???кий, ????? Сав?н. У на? ? де?к? д?мки ?одо ??ого кл?б?, в?е ж ?аки ми ?о?емо й?и до ?ого, ?об ?е б?в м?н??ипал?ний кл?б. Там ??еба ? ?амим д?в?а?ам ??о?ки зо?ган?з?ва?и??. ?ле ? в???, ?о в?е б?де но?мал?но з кл?бом. ?и?а л?га? ?важа?, ?о ми ?е ??о?ки не го?ов? ???кий ?ен? за?оди?и до ?и?о? л?ги, ?к?о нема? ??нан?ового ?е?????? ????о може вид?ли?и де?? 100 ?и??? г?ивен?, але вони б не зак?или пи?анн?.?

У на? ? ?ака ?де? ??во?и?и м?н??ипал?ний ?по??ивний кл?б, де б?ли б ??зн? команди. ?ап?иклад, ? ? на? в?дд?ленн? ж?но?ого ???зал?, ?о можна команд? ? в ?е???й л?з? г?а?и. ? ? на? волейбол?на ?ек???, ?о пе??ий ??вен? ???е ?е??а л?га. Т?еба надава?и ?ан? ?во?м. ? м???? нема? ?аки? велики? б?зне?мен?в, ?к? го?ов? пла?и?и за ?по??. ??дже? може ?пла?и?и ?к??? певн? ко??и, але ?еж небага?о. ??дже? не може ?оздава?и по 20-30 м?л?йон?в на ?кий?? ?по??ивний кл?б. ? нап?иклад, ?к?о ? ж?но?ий м?н??ипал?ний кл?б ??100 ?и??? вам б?д? ла?ка, ви бе?е?е ??а??? ? ?е???й л?з?. ?же по??м, п?д ?е може з?�явитис�?? ?пон?о?, ? б?демо ???а?и?? дал?.

- Се?ед ди???и? ?а ?на??ки? змаган? в Че?ка?а? пе??е за в?е п?иве??а??? ?во?ми назвами «??бок б?а??в У?ак?в??ки?» ?а «??бок ?лек?анд?а ?овпака». ?е?о п?о ?? ???н??и, ?а ?аке пи?анн? ???аме ?и?, ??о дав ?мена ?им ???н??ам, можна поба?и?и на ни?, ?о?а б на наго?одженн??
- «??бок ?овпака» ??за н?ого д?к??мо Са?ков? ?овпак?, ?ей ???н?? п?о?оди?? вже б?л?? н?ж 5 ?ок?в. ?оловне ??нан?ове наван?аженн? по ??ом? ???н??? ??гне ?аме Са?а. Це ???н?? д?же ви?окого ??вн?, ??ого ?езон? на н?ого ? «У?аган» п?и?жджав. ?ал може м???о нада?и, а ??? наго?одна а??иб??ика на ?лек?анд?ов? ?овпак?. «??бок б?а??в У?аков??ки?» п?оводи?? ???бол?ний кл?б «Че?ка?и», де п?а??? Се?г?й. У на? за?аз ?е б?де «??бок ?вгена ?одол?н??ка», ?е ?лопе??, ?кий займав?? ? на? в ди????й ?по??ивн?й ?кол?, ? в?н загин?в ? ?оне??к? в ае?опо???. ?о ??ом? ???н??? в?е зак?и??? ?пон?о?и. ?и б ба?или о??анн? наго?одженн? на «??бк? ?овпака»! Са?ко кожном? в???ав ???болк? ?овпака. Цей ???н?? ? на? п?о?оди?? ? дво? м????? дл? д??ей ??зни? в?кови? ка?его??й. ?ав??? коли в?н г?ав ? «?о??кл?», завжди б?в на в?дк?и??? ?а наго?оджен?.?
?

- ?к??м ?и? дво? ???н???в, в пе?ел?к? ди???и? змаган? можна знай?и «??бок в?дк?и???», «??здв?ний ??бок ФШ?». Це ?акий нап??мок на ко?о?ко???оков? ???н??и з? ?видким ви?вленн?м пе?емож???
- ?е?? за в?е, в?? ?? ???н??и ??ади??йн?, ? ?е ? на? ? ди???ий ??бок ми??. Чом? ми не п?оводимо ?емп?она?и? Том? ?о на ?? ???н??и п?и?жджа??? команди з ????? Ук?а?ни. У на? за?аз в м???? з?�явилос�?бага?о п?ива?ни? ?к?л, ?ам бага?о д??ей 5-6 ?ок?в. ?а два ?оки вони п?д?о?????, ? можна вже б?де д?ма?и п?о ?емп?она?.

- ?а п?д??мками мин?лого ?езон? команда з Х?и??ин?вки «Фо???на» ?а ?? ??ене? ??к?о? ???а?ов б?ли ?е?ед к?а?и? в к?а?н?, за ?о б?ли в?дзна?ен? ??о??а???? ???зал? Ук?а?ни. Чи може?е по??ни?и, ?о дало дл? ??ого п?д??ави, ?им може б??и ??кавий до?в?д ?озви?к? ???? команди?
- Т?еба ?по?а?к? ?каза?и п?о ?амого ??к?о?а ?олодими?ови?а ???а?ова ???е ?ана? ди???ого ???бол?, о?к?л?ки в?н п?а??? з малими д???ми, ?о вони поки ?о не г?а??? ? ???бол, а г?а??? ? ???зал. У Х?и??ин?в?? ?е вже ??ла ?ел?г??, ?ам ?ака велика к?л?к???? д??ей займа?????, ? по 2006-2007 ?ок? на?одженн? вони вважа????? одними з най?ил?н??и?, п?инаймн? в на?ом? ?ег?он?. ? ?е, ?о вони пе?емага??? ? на в?е?к?а?н??ки? ???н??а?, гово?и?? п?о ?е, ?о ?ам в?е га?азд. ??л??о? ?а??ино? ?ам в?е за ?а??нок ба??к?в, але вони не ?ка?жа????. ? ?ам? ба??ки ?зд??? на змаганн? з д???ми. ?они ?оз?м????, ?о ?е ??н? д??и, ?е ??н? майб??н?.

- Ц?ого ?езон? команда Че?ка??кого ?н??и???? пожежно? безпеки деб???вала в ?емп?она?? Ук?а?ни ?е?ед ???. ??ли ?а?и, коли команда ??ого ??? б?ла пом??но? ? в пе??о??? Ук?а?ни ?е?ед команд ?е??о? л?ги. Як в?дб?ло?? ?? пове?ненн? на о?б??? в?е?к?а?н??ки? змаган??
- ?е??вни??во ви???ило ?п?об?ва?и ?во? ?или, ? д?же ??кавим б?де подиви?и??, ?к вони б?д??? вигл?да?и на ??ом? ??вн?. Цей ??? завжди к?л??ив?вав ???зал, можливо, пожежно-п?икладн? види ?по??? в ни? на пе??ом? м????, ?о ???зал можна вважа?и видом ?по??? номе? два. ?а?к?л?ки мен? в?домо, вони п?о??али?? по ?ег?она?, зап?опон?вали молодим ???бол???ам нав?анн?, ??, ??о в???пив до заклад?, займа????? ???залом, ? ?е майб??н? ?е?ка??кого ???зал? ??команда «????вник». ?оманда, ?ка за?аз показ?? ?аме ???зал ви?окого ??вн?. ?они за?аз г?а??? ? на? ? ?и??й л?з?, але могли б г?а?и ? ? ?к???а-л?з?. ?на?, ?о в ни? ? ?к??? домовлено??? з «У?аганом» з п?ивод? обм?н? ???бол???ами, ? ?е ?еал?но ???зал???и, ?к? не г?а??? ? великий ???бол. ??а??? з ними ??ене? Ю??й ???н?к, мен? подоба?????, ?к в?н п?а???, ?к г?а? ?? команда. ?ав??? мож? ?каза?и, ?о ?? команда за п?в?о?и ?оки зможе г?а?и ? ? ?е???й л?з?. У ни? ? в?? ?мови ??? ? ?пон?о?и, ? ? ?о?о?ий ??ен?вал?ний п?о?е?.?
?

- ? ва?ого ?ег?он? ? ???г?й л?з?, ?ка ??а???вала ??ого ?езон?, п?ед??авлен? ??и команди. ?ог??ним б?ло б о??к?ва?и, ?о ?? команди б?ли п?ов?дними в обла?ни? змаганн??. ?оманда «Сол?ек?» о?ол?? ???н??н? ?абли?? в ???г?й л?з?, ? вона ж впевнено л?ди??? в ?емп?она?? обла???. ??о?е ?н?? дв? команди, ?кий за?вили?? в ???г? л?г? ??«??ве?» ?а «?п??ен??», в обла?ном? ?емп?она?? по??да??? два о??анн?? м????.
- ?о-пе??е, коли вони за?вл?ли?? до ???го? л?ги, ?емп?она? обла??? ?е не ??а???вав. ? загалом, ? не вважа?, ?о в ??ом? ? ?о?? погане. Хлоп?? ?о???? ?п?об?ва?и ?во? ?или, ? по г?ав??? мож? ?каза?и, ?о ? ? «??ве?а», ? ? «?п??ен??а» непоганий п?дб?? виконав??в. Це ?ам на? ?емп?она? обла??? ?акого ??вн?! ?и ???г? л?г? п?опон?вали в??м, ??еба б?ло нада?и ков?ок ?н?ого пов????. У на? бага?о команд не ??авл??? ?об? за ме?? б?д?-?ко? ??но? пе?емог?и, ? ?ом? в ?емп?она?? обла??? ? на? не г?а? жодного ?ак званого лег?оне?а. Свого ?а?? в на? ??? г?али ? б?а?и ?о???ки, виг?авали ?емп?она? обла??? бага?о ?аз?в. ?а?аз? ???га л?га ???е ков?ок ?в?жого пов????. Це нов? п?авила, ?н?ий ??вен?, в?е по-?н?ом?. ?а?аз ?? команди, ?к? ?вого ?а?? не п??ли до ???го? л?ги, де?? побо?ли??, за?аз подивили??, каж???: «?и б ?еж могли!», ? де?? жалк????. ?и на???пного ?езон? можемо ??лком на Че?ка?ин? з?оби?и з ?емп?она?? обла??? зон? ???го? л?ги. ??демо г?а?и п?д б?л?? ви?им ??а???ом ???ом? н???

- ? 2014 ?о?? ?е?ез в?дом? об??авини в Че?ка?а? п?оводили?? ви???ал?н? ма??? ?емп?она?? ?к???а-л?ги. Че?ка?и ?акож б?ли м???ем п?оведенн? «Ф?нал? во??ми» ??бк? Ук?а?ни. Якимо?? ?ином ?? дв? под?? вплин?ли на ?е, ?об ?озви?ок ???зал? в ?ег?он? де?о пожвавив??, або о??имав новий по??ов??
- Як?о в?две??о, ?о н?. Тод? ?е й ?а? ?акий б?в ??ивожний??Так ?о, ?? змаганн? п?ой?ли де?о ??о?оно?. ?и на?аз? ??авимо зада?? п?опаг?ва?и ???зал, п?ив?а?и л?дей до ???зал?. ?и могли б знай?и одного ?аленого ?пон?о?а, п??и до «?зо??», впа??и на кол?на. ?ип?о?и?и г?о?ей на один ?езон, за?ви?и?? в ?к???а-л?г?, з?г?а?и, п?ог?а?и в?е ? заб??и. Я зна?, ?о ?к?о б?де ?акий ?о?ма? ???го? л?ги, ?? команди не зникн???. ?а???пного ?ок? ??ди п?д???, ?о?и?и, п?�ят�?команд ??ниж?е вже не б?де. ?на?, ?о ?е?ез ??к б?де команда ?е??о? л?ги, ?ка вже б?де по???йно г?а?и ? ?ам не заг?би????. Спод?ва???, ?о «????вник» доз???, команда «Сол?ек?» ??лком може г?а?и ? ?е???й л?з?. ?м ??еба ??о?ки пе?егл?н??и де?к? момен?и, ? не г?а?и в??ди де можна, ?е ?озпо?о?енн? б?дже??.?

- Як? дл? ?ебе ?а ?во?? однод?м??в ??ави?е о?новн? завданн? за 2017 ??к?
- ?а?ов????, ма?ов???? ? ?е ?аз ма?ов????. Ф??зал ? Че?ка?а? ??найпоп?л??н??ий вид ?по???. ?и не вико?и??ов??мо н??кий адм?н?е????, на? н???о не ??нан??? за ?а??нок б?дже??, н???о не да? ди?ек?ив, на к??ал?, в ?айон? ма? б??и ???зал?на команда.?

- 28-29 ???н? а ?и?в? в?дб?де???? непе?е???на под?? ???ова?и??к? ма??? зб??ни? Ук?а?ни ?а ??пан??. Чи можна на??й головн?й команд? ?оз?а?ов?ва?и на вбол?вал?ни??кий де?ан? з Че?ка?ини?
- Так, ми ??л?ки-но обгово??вали ?е в?е. Я обов?�язков�?здзвон??? з п?езиден?ом ?ФУ Се?г??м ?ладико, ?ка ?ам ?п?ава з кви?ками. ?е?? в?з?мемо ав?об??, ? о?ган?зовано п?и?демо. ?а дв? г?и нам б?де важко п?и??а?и, а на одн? ??обов?�язков�?

?же?ело -?http://futsal.com.ua

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2018 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.