Ф??зал в ми?еЮна??кий ?в?о (U-19) в?дб?де???? 2022 ?ок? в ??пан????о?а? лига???га л?га 2020/2021: напе?едодн? Ф?нал? ?о??ми (?.1)Чемпиона? ?в?оп??е?ебк?ванн? ??нал?ного ???н??? ?в?о-2022 в?дб?де???? нап?ик?н?? 2021 ?ок???пани???пани?-2020/21. Т?? 27. ?азг?ом, ?ен?а?и? и победа «?а???» над лиде?омЭк???а-лигаFavbet ?к???а-л?га 2020/21. 1/2 ??нал?. ??азил???кий ка?навал ? Хе??он? ?а ?н??ига м?ж медал???ами ?ела?????ела????-2020/21. Т?? 20. LIVE!?зе?байджанЭд?а?до: «?оже? ле? 10 назад и б?ло пон??ие ?лабого ?опе?ника, ?ей?а? ?и??а?и? ?ов?ем д??га?»?зе?байджан?а????а об???нил ?вой пе?е?од из ???зала в ???бол?о??и??о??и?-2020/21. С?пе?лига. Т?? 17. LIVE!?аза???ан?лек?анд? ???ов покин?л ?Ф? «???», а ?ми??ий ?ви?н?й ?Ф? «?ай?е?ек»??/a>?зе?байджан??а ??аев: «??и новом ?о?ма?е о?бо?а к ?в?о ?ан?ов ??о-либо измени?? ??ало бол??е»Чемпиона? ?в?оп???е? ?аки: «?а?а ?еде?ал?на? поли?ика п?ине?е? ?вои плод?»Чемпиона? ми?а?е?еб?евка ?емпиона?а ми?а-2020 (21) ??1 и?н??аза???ан?ака: «?е можем име?? две ?ели однов?еменно»Сбо?на? Ук?аин??б??н?й Ук?а?ни за?а?овано ?е?н??н? пе?емог? ? ма??? в?дбо?? до ?в?о-2022 з ?лбан?????пани?«?ови??а? ?н?е?» ??облада?ел? С?пе?к?бка ??пании-2020?е??кий ???зал«?ЮСШ-Respect» здоб?ва? ??бок Ук?а?ни U-12??пани?Хо?е ??и?: «Хо?е??? ?амом? ?й?и из ?по??а, а не дожда???? ?ого, ??об? ?по?? ??ел о? мен?»Чемпиона? ?в?оп??ладими? ???а??й: «Я ?клон???? к ?ом?, ??о по?а мне ?же двига???? к заве??ени?»Чемпиона? ?в?оп?Тома? ??а?ов?ки: «?а в??од на ???? нам обе?али 14 ????? ев?о»

Се?г?й ??вний: «2015 ?ок? Manzana впи?ала ?ебе золо?ими л??е?ами в ???о??? ???зал?»

??езиден? ки?в??ко? «?анзани» Се?г?й ??вний ?озпов?в нам п?о ?е, ?к за?одж?вав?? к?бковий ????м?, ?ом? команда п?ипинила ви???пи ? ?е???й л?з?, ?к о??им?? емо??? в?д ???зал? ? вид?лив головн? п?облем? ??ого вид? ?по??? в на??й к?а?н?.

?

«?лег ??к?�яненк�?поп?о?ив на? за?ви?и?? ? ??бок Ук?а?ни, а ? ??нал? ми його об?г?али»

??/span>?«?анзана» не?одавно ? нап??жени? к?бкови? д?ел?? п?ой?ла «?олодими?». Тив??в??ка команда ??один з най?е?йозн??и? ??пе?ник?в на ??й ??ад?? змаган?. ?а ва?? д?мк?, з кого к?а?е по?ина?и ? ??бк?: з ?аки? ?ил?ни? опонен??в ?и кого?? п?о????е, ?об плавно ?в?й?и в ?и?м змаган??
??/span>????л? ?ого ?к ми п?ой?ли «?олодими?», ? запи?ав на?ого ??ене?а коли ?ам «?не?г??» ?и може «Х?Т» випад??? (по?м??а?????). ??же не л?бл? ?лабки? ??пе?ник?в. Як?о ?оз?м??, ?о опонен? ?лабк??ий за на?? команд?, а ?е п?о?вл?????? в ?ндив?д?ал?н?й май??е?но???, ?ил? д??? колек?ив?, ?о мен? вже не ??каво. ? ?аки? випадка? ? нав??? не д?же ?о й ?о?? в?дв?д?ва?и ма??. ??о?е, ?к ??л?ки «?анзан?» випада? команда ви?е кла?ом, ?к ?а ж ?ама «?не?г??» в мин?лом? ?езон?, ?о ?е ?е???? емо??й. ?ен? не ви??а?а? ?л?в, ?об опи?а?и ?к? емо??? ? о??имав п??л? дома?н?ого ма??? з «ене?ге?иками». Та й ? ??в?в ? л??ав диви?и?? ?к г?а??? ??б?в божев?л?ний ма??.
?
Ц?ого ?аз? команда ??пе?ник?в д?й?но б?ла д?же ?ил?но?. ?ене, на жал?, не б?ло в Ук?а?н?, але ? ?л?дк?вав за пе?еб?гом п?о?и??о?нн?. ?елика под?ка на?им ?лоп??м, ?к? в?ддали ??? ?или ? п?ой?ли дал?. ??й?ли?? дв? ??вн? команди ? загал?ний ?а??нок дво? з??????ей 8:7 ?е дов?в. У ни? ?о?о?ий колек?ив, ?кий ма? майб??н?. Спод?ва???, ?о в на???пном? ?езон? ?ив??в?ани п?ойд??? дал? ? к?бкови? змаганн??.

??/span> ?авданн?, ?к завжди, незм?нне ??пе?емога ? ??бк? Ук?а?ни?
??/span>??в??но, ? на? зов??м нема? ?н?и? завдан?.

??/span>?Чи ??н?? взагал? ?ке?? завданн?-м?н?м?м? ?ап?иклад, ?к?о «?анзана» д?йде до п?в??нал?, ?о ?и зможе?е ви ?каза?и, ?о ?е б?в непоганий ви???п? Чи дл? ва? ?акого пон???? не ??н???
??/span>??епогано б?ло ? в мин?лом? ?езон?. ?и видали два ?ан?а??и?н? ма??? з «?не?г???». Я жив? за?ади ?аки? ?го? ? п??л? ни? о??им?? за??д на ??к впе?ед. ?авжди намага??? й?и до ве??ин. Як?о вийде, ?о забе?емо к?бок, але ?к?о ми його не виг?а?мо ? б?д??? ?ак? ма???, ?к ?з «зелено-б?лими», ?о ? б?д? безмежно вд??ний ?лоп??м за пода?ован? емо???.

??/span>?Тоб?о мин?лий ?езон з ви?одом ? ?ве?????нал ви вважа??е довол? ??п??ним?
??/span>??апевно, ми б?ли ??о?и ?лабк??? за «Ти?ан». У ни? б?ло б?л??е бажанн? п?ой?и дал?. ?ожливо, ми ??о?и пе?его??ли п??л? «?не?г??». Хлоп?? видали ?о?о?ий ?езон ? ??бк?, ?к дл? ама?о???кого колек?ив?, ? ? ?м вд??ний. ?ад????, ?о ??ого ?ок? п?ойдемо ?е дал?.

??/span>?Чом? в новом? ?езон? ? ??бк? Ук?а?ни команди ви???па? п?д назво? «Manzana-2TK»?
??/span>??и давно ?ова?и???мо з п?езиден?ами «Т?ан?б?да», «ТС?» ? «??д??вки». ??о??о ? кожного з на? ?во? пе?емоги ? ?в?й ?л?блений ???н??. У мене ?е ??бок Ук?а?ни, а ? ни? ???емп?она? ?и?ва ? ??зне?-л?га. ?и ?оз?м?ли, ?о на на? о??к?? ?кладний ?езон. Склади на?и? команд п?ак?и?но однаков?, а ме?а ? на? одна ??б??и ?емп?оном, ?ом? ми ви???или об?�єднатис�?? ?азом й?и до по??авлено? ??л?.

??/span>??ма?о???ка «?анзана» впе??е за?вила?? ? ??бок Ук?а?ни ? од?аз? ж його виг?ала ? ?езон? 2014/15. Що ви в?д??ли в ?ой момен??
??/span>?Я з? ?к?л?ни? ?ок?в мав м???, ?об мен? в???или к?бок п?д компози??? «We are the champions». ?ага?о ?ок?в дл? мене ?е б?ло головним п??о?и?е?ом. ?е б?ло ?акого, ?об ? ?о??в за?оби?и божев?л?н? г?о?? ?и ?о?? ?е, а д?мав ?аме п?о ?е. ?оли диви??? ??г? ?емп?он?в ?и ??бок ?в??? з ???бол? ? ?ам л?на? «We are the champions», ле???? кон?е???, ?о ?и пе?ежива?? ?азом з пе?емож??м. ?пе??е ?аке б?ло, коли ? 2013 ?ок? виг?ав ??г? D. ?ен? в???или ?кий?? ?з к?бк?в п?д ?? знамени?? п??н?. ?о? м??? зд?й?нила??, але ? под?мав, ?о ??еба виг?а?и ??г? ?. ?ожен ?езон ми за?вл?ли?? ? ???ал?й мен? казав: «Се?г??, о?? поба?и?, в ??ом? ?езон? ? пода??? ?об? ??г? ?». ? ?о?ок? ми б?ли ??е??ми, нав??? не д??гими (?м??????). Як?аз в ?ом? ?езон? ? ба?ив, ?о ми д?й?но го?ов? виг?а?и ??г? ?. Я на ?е ?оз?а?ов?вав, бо ? на? ?од? б?в неймов??но ?ил?ний колек?ив. ?и в?? ?азом з?б?али?? ? п?озв??ала ??ади??йна ??аза в?д ???ал??, ?о ??ого ?ок? л?га ? ?о?но на?а.

?ий?ло ?ак, ?о ? к?ди?? ле??в ? поба?ив, ?о дзвони?? ???ал?й. ?ей?, зда?????, зд?й?н?вали н?де?ланд??к? ав?ал?н?? ? ???а?де?о? б?ла а??оаме?иканка. ?она на мене к?и?и?? мовл?в вимкн??? ?еле?он, але ? ?оз?м??, ?о в?н дзвони?? по ???зал?ним пи?анн?м. ?е?? ?л??авк? ? каж? ??: «One second, please. I have to answer. It`s very important». ?она к?и?и??, ?о ми зл??а?мо, клад??? ?л??авк? ?мпо??ен? ви на?, не можна ??? гово?и?и по ?еле?он?. ? ? на? з ???ал??м в?дб?в?? ?акий д?алог:

??/span>??оже за?вимо?? ? ??бок Ук?а?ни?
??/span>??е ми, а де ??бок Ук?а?ни?
??/span>??олек?ив ? на? взагал? ??пе?.
??/span>?Ти мен? л?г? ? виг?ай. ?ав??о мен? ??бок Ук?а?ни?
??/span>???-н?-н?, Се?г??, н?мо за?вл??и??.
??/span>?Який б?дже??
??/span>??е ??еба б?дже??, ??л?ки г?о?? на ви?зди. У на? ?же ? колек?ив.

?ам?�ята�? ?о вона мен? каже «за?аз викли?? пол????», а ? в??иг йом? в?дпов???и: «?а?? бажанн? б?а?и ??а??? ??за?вл?й??. ?оби, ?о ?о?е?». Це ?к?аз б?в о??анн?й ден? пода?? за?вок. Я ве?? ден? п?ов?в в пол?о??, а ???ал?й ?аки за?вив команд? в ??бок Ук?а?ни. ?а?к?л?ки ? зна? його поп?о?ив за?ви?и?? ??ене? «Х?Та» ?лег ??к?�яненк�? ?кого ми благопол??но ? пе?емогли ? ??нал? (по?м??а?????).

?оли ?об? в???а??? ??о?ей за пе?емог? в ??з? D, ?и в?д??ва?? одн? емо???, але коли о??им??? к?бок Ук?а?ни, ?о ? нав??? не зна? з ?им ?е по??вн??и. Це н?би ? за?аз вийд? ? виг?а? по?динок ? ?н?он? ?жо??а, ?о? в?н ?же ? не ?емп?он ?в???. ?л? мене ?е б?ла на?е казка. Я н??ого не ?оз?м?в ? ?е довгий ?а? п?о??о ?ид?в ?а дивив?? на ?ей ??о?ей, а на н?ом? напи?ано «??бок Ук?а?ни». ??мав, ?к в?н взагал? ? мене опинив??? (по?м??а?????) ??иблизно ?ак? б?ли емо???.

???л? пе?еможного ма??? в 1/8 ??нал? ??бка з ?а?к?в??ким «?окомо?ивом», ви мене запи?али ?и можна ?каза?и, ?о ?? пе?емога на?е найб?л??е до??гненн?. Я ?од? нав??? не з?оз?м?в, ?ке до??гненн? ви ма??е на ?ваз?, адже попе?ед? на на? мав ?ека?и ??нал. ?а?и?е ?к ? в?е пе?едба?ив. Ще й виг?али (по?м??а?????).
?

?
??/span>?Чи б?в момен?, коли ви з?оз?м?ли, ?о «?анзана» ?о?но виг?а? ??бок?
??/span>???, ? в??ив, ?о ми пе?еможемо. ?нав, ?о ? на? д?же ?ил?ний колек?ив. Се?г?й ?ладико зап?о?ив мене на ?емп?она? ?в?опи в бел?г?й??ком? ?н?ве?пен? ? ? ?по??е??гав за на?ими зб??никами. ?оба?ив, ?о зб??на Ук?а?ни показ?? ?о?о?ий ???зал ? ви?окий кла?. ?одно?а? подивив?? на г?? ?во?? команди ? з?оз?м?в, ?о «?анзана» ?еж показ?? ?о?о?ий ??вен? ???зал?. ?од?мав, ?о б?ло б доб?е пе?ев??и?и ?во? ама?о???к? команд? в ?ком?-неб?д? ?па?инг? з «жов?о-блаки?ними» ???о?но не по???пили?? б. Так ? вий?ло. ?е?еб зв?в на? з «?окомо?ивом», г?ав?? ?кого на ?ой ?а? ?кладали к????к зб??но?. ?в??но, вони б?ли ви?е кла?ом, але ми вигл?дали не г???е ? могли заве??и?и ма?? пе?емого? ?е в о?новний ?а?. ???м, пе?ене?ли ?озв?�язк�?на ?е??? пенал???, п?о?е ?е б?в на? коник, ?ом? ми ?оз??г?вали задоволенн? дл? ?бол?вал?ник?в (по?м??а?????).
?

«?ен? ?казали, ?о к?а?е викин??? г?о?? з балкон?, н?ж дад??? ?? на ???зал»

??/span>?У ?езон? 2015/16 «?анзана» здоб?ла ???бн? наго?оди ? ?е???й л?з?, ?ка ?од? б?ла зна?но ?ил?н??а за ?епе???н?. Чом? п??л? ??ого ви не п?одовжили ??а??? ? ?емп?она?? Ук?а?ни?
??/span>??а ?е ? д?же бага?о п?и?ин, але в?? ми не б?демо назива?и. ?дна з ни? ????нан?ова ?кладова. Тод? б?ли важк? ?а?и в ??ом? план?. Я ?о??в г?а?и в ?к???а-л?з?, а не в ?е???й л?з?. У мене ? м??? п?ивез?и ??о?ей ??ги ?емп?он?в в Ук?а?н?.? Я ?оз?м?в, ?о в ?е???й л?з? дал? п?о??о г?а?и, ?об о??им?ва?и задоволенн?, вже нема? ?ен??. ?ен? б?л??е подоба????? ??ема ?оз?г?а?? ??бка, де ?а?нди ?клада??? з одного-дво? ма???в ? ?и о??им??? б?л??е емо??й виг?ав?и ?и п?ог?ав?и. ? в ?к???а-л?з? б?ла ?ака ?и??ема ?оз?г?а??, ?о ?и може? ве?? ?езон п?ове??и на пе??ом? м????, ?з запа?ом об?г??ва?и конк??ен??в, а по??м в плей-о? ?ебе може виби?и команда, ?ка зайн?ла пе?едо??анн? м???е. ?а мо? д?мк?, ?е не найк?а?а ?и??ема ?оз?г?а??, ?о?а не мен? п?о ?е ??ди?и, бо ? ке??вни??во ? ?м видн??е.

?ен? не подобав?? ?ам ?о?ма? ? п?д??д к?а?ни до ???зал?. Як ?акого ? на? його нема?. ??ип???имо, ? п?�ят�?кл?б?в з ?о?о?им б?дже?ом, ?к? ?ко?? м?ж ?обо? ??пе?ни?а???. ? ?е в?е на ен??з?азм? п?езиден??в кл?б?в. Яко?? ?ак в?е ? вигл?да?. Я не ба?ив майб??н?ого в ?к???а-л?з?, ?о з? ?во?м б?дже?ом змож? ?пе?е?а?и?? за пе??е-д??ге м???е. У ?н?и? кл?б?в б?дже?и б?ли зна?но ви?е. Я намагав?? знай?и ?о? ?к??? допомог? ? ?пон?о??в, нап?иклад, за ?к??? ?еклам?, але в ?ой ?а? б?ло ??жко. ??и?одив до ?е?йозни? л?дей, ?к? допомагали ???бол?, ? казав ?м, ?о по???бне не над?о велик? ко??и, о?к?л?ки б?л?????? ви??а? ? зак?и?, ? мен? п?о??о ??еба допомог?и, бо ми не до??г??мо до б?дже??в ?оп-кл?б?в ?к???а-л?ги. ?дна з в?дпов?дей, ?к? ? запам?�ята�?зв??ала ?ак: «Я к?а?е г?о?? з балкона викин?. ?ен? ?е не ??каво». Том? ми п?ийн?ли ???енн? дал? г?а?и в ??бк? Ук?а?ни, ?о ? на? довол? ?аки непогано ви?оди??. ?и да???мо ?бол?вал?никам емо???, ?к??ний ???зал ? ви?и?ка?мо мак?им?м з? ?во?? ??нан?ови? можливо??ей.

??/span>?У дво? на???пни? ?оз?г?а?а? ??бка Ук?а?ни команда ви???пала п?д назво? «?анзана-2». ?оже?е по??ни?и з ?им пов?�язан�?зм?на назви?
??/span>??и ?оз?м?ли, ?о ?од? команда б?де ?лабк??а за ??, ?о виг?авала ??бок Ук?а?ни, ? не зможе демон????ва?и на???л?ки ??к?авий ???зал, ?к б?ло до ?ого. Том? ви???или, ?о ?е б?де д??га «?анзана». ?е б?демо п??ва?и в?д ?ебе в?аженн? (по?м??а?????).

??/span>??и озв??или, ?о м????е виг?а?и ??г? ?емп?он?в, але дл? ??ого ?к?аз ? ??еба г?а?и в ?емп?она?? Ук?а?ни. Як? ва?? плани в ??ом? нап??мк? в пе??пек?ив??
??/span>??и ?о?ок? обгово???мо ?е з на?им ??ене?ом ? в?д ???ал?? завжди зв??а?? ?к??? новинки. ?ле за?аз в?н вже не об???? н??ого здоб??и, бо виг?ав п?ак?и?но мак?им?м ????бок Ук?а?ни, а ?е д?же нав??? непогане до??гненн? (по?м??а?????).

? плани ??во?и?и ?е?йозний кл?б. ??н ? на? ? за?аз на непоганом? ??вн?. ?днак, ?об ми могли ??пе?ни?а?и з командами ?к???а-л?ги, мен? б не завадило знай?и ?е одного-дво? ?пон?о??в або ж п?о??о ?аки? ?ами? нено?мал?ни? л?би?ел?в ???зал?, ?к ? ?. Це н? в ?ком? ?аз? не ? п?едме?ом за?обл?нн? г?о?ей. Ти вклада?? г?о?? в ?во? емо??? ? ?озвива?? ?по??.

Я па???о? ? б?ло б здо?ово, ?об на?? д??и ?о?ли ?по??ивними ? здо?овими. ?и з ???ал??м м???ли поб?д?ва?и ???зал?н? ?кол?, де займало?? б 100-200 д??ей, ?к? в майб??н?ом? могли б п?дко??ва?и ? зако?донн? ?емп?она?и. Це в?е ? в плана?, але ??еба дода?и ??нан??ванн?. Я один ?е в?е не ви??гн?. ?а жал?, ?акого за??кавленн? до ???зал?, ?к в ?н?и? к?а?на?, в Ук?а?н? нема?. У на? нав??? ???бол вже на ?лабком? ??вн?: ? 2-3 колек?иви, ?к? мож??? бо?о?и?? на ?в?оа?ен? ? в?е. ??демо ?под?ва?и??, ?о найближ?им ?а?ом к?а?на п?де на поп?авк?, економ?ка б?де ?озвива?и?? ? ? ?ам змож? дозволи?и ?об? ??нан??ва?и «?анзан?» на ?аком? ??вн?, ?об можна б?ло п?ивез?и ??г? ?емп?он?в в Ук?а?н?.

??/span>??а ?а? ?вого ??н?ванн? команда ?ак ? не г?ала в ?емп?она?? ?и?ва. Чом??
??/span>?Я вже зако?аний в ??бок Ук?а?ни, а ?акож ?о?? з?оби?и команд? ?к???а-л?ги, але пов?о???, ?о дл? ??ого по???бне дода?кове ??нан??ванн?. ??бок Ук?а?ни ? ви??г?? вла?ними ?илами ? ?под?ва??? ва? по?ад?ва?и новими до??гненн?ми ?а емо???ми.

«??ав??, ?к? виг?али ??бок Ук?а?ни, ма??? ? мене повний ка??-блан?»
?

??/span>?Х?о вам взагал? п?и?епив ?ак? л?бов до ?по????
??/span>???й ба??ко г?ав ? ?е???й л?з? С?С? ? з ди?ин??ва займав?? з? мно? ???болом, ?озвивав мене ?по??ивно. Я ви??? в мален?ком? м???? ? в?н б?в ?л?блен?ем в??? д??ей, бо г?ав з нами ? ???бол. ?а??ко б?в ?о?о?им г?ав?ем ? ? в ди?ин??в? ?еж подавав над??, але, на жал?, ? на? не б?ло ???бол?но? ?коли ? ?е?ез ?е ? «поплив» ?а не ??ав ???бол???ом.

?оли пе?е??ав ? ?и?в, ви???ив з?оби?и дл? ба??ка ?кий?? ???бол?ний колек?ив. ??й одног??пник мав ?во? команд?, ?ка г?ала в ?ки?о?? нез?оз?м?ли? змаганн??. ? в?н ?казав: «Се?г??, ?к?о к?пи? нам ?о?м?, ми б?демо за ?ебе г?а?и». ?? ? й к?пив ?? за ?к??? зов??м ?м??н? г?о??, зда?????, 500 дола??в на ?ой ?а?. Тод? дл? мене ?е б?ла велика ??ма, але ? ?? в?е одно к?пив. ?и за?вили?? на ?кий?? ???н?? ? п?ог?али в?е, ?о ??л?ки можна. У мене з?�явилас�?в?д?аза до ???бол?, бо ? ?о??в показа?и ба??ков?, мовл?в диви?? ?к ? мож?, а в?е п?ог?ано...

? один ??довий момен? м?й ?о?о?ий д??г ?лек?анд? ?о?каленко, ?кий за?аз п?а??? ди?ек?о?ом «???енал?-?и?в», ?казав, ?о за?аз набе?е команд? ? в?е б?де доб?е. ?? в?н ? знай?ов ???ал?? ?ел?ника ?а Ю??? ?ал?ка, ?к? вже бо?ознили п?о??о?и ???зал? в коме???йни? змаганн??. ?а?к?л?ки ? пам?�ята�? ? пе???й г?? вони зни?или ??пе?ника з ?а??нком 7:3. ?ам по??м п?авда п?и??дили по?азк?, але ? з?оз?м?в, ?о з ?ими ?лоп??ми можна ???а?и?? впе?ед. Так ? зако?ав?? ? ???зал. ?ле ?оз?м???е, ? ?ак ? не виг?ав ??г? ? ? ??зне?-л?з?. Що?езон? ? ?екав, ?о пе?емож? в н?й. Сезон?в ?е?ез 5 ? мене з?�явилас�?п?доз?а, ?о ?лоп?? ?пе??ал?но ?? не виг?а???, ?об зали?и?и мене ? ???зал? надов?е ? ? не в?дмовив?? в?д команди (по?м??а?????).

??/span>?Що по???бно зм?ни?и в ?к?а?н??ком? ???зал??
??/span>?Сама Ук?а?на пе?ежива? не найк?а?? ?а?и. ?ов?о???? ?е ?аз, ?к?о економ?ка к?а?ни п?де вго??, ?о д?ма?, ?о з?�явилас�?б набага?о б?л??а к?л?к???? ?аки? ?ана??в, ?к ? ?и ?н?? п?езиден?и кл?б?в, ?к? вклада??? ко??и ? ?озви?ок ???зал?. Як ??л?ки в к?а?н? в?е по?не пок?а??ва?и??, ?о од?аз? з?�явитьс�?бага?о ?ил?ни? ???зал?ни? колек?ив?в. У на? ? ?имало ?аланови?и? г?ав??в п?о ?ки? нав??? не зна??? кл?би ?к???а-л?ги. ?о???йно з?�являютьс�??к??? п?и?ован? ?алан?и. ?дного ?аз? ми колек?ивом з д??з?м ?здили на «ODESA OPEN CUP 2017». ?и ?ам ? ?ан??вали, ? пили, ? ? ???зал г?али ???о?? вий?ло н?би ?к ко?по?а?ив. ?е?ед ???н??ом поба?или ?к на пл?ж? г?ав один ?лоп?ина, а ?е б?в ?ми??о ??овко. ?и його п?д?б?али ? в?н на ?ом? ???н??? назабивав з де???ок гол?в ???аланови?ий ?лопе??.

?е ви??а?а? ?ил?ни? команд, ?об г?ав?? з ?алан?ом могли ?озвива?и??, адже дл? ??ого ??еба п?ак?ика. ??зни?? м?ж ?е??? ? ?оналд? пол?га? в ?ом?, ?о а?ген?ине?? ма? ?алан?, а по???гале?? по???йно п?а??? над ?обо?, п?ак?ик?????? ? ? ?п?авжн?м ???д?го?. ? л?ди ?аки? дво? ?ип?в. ?? ? ви?оди??, ?о ? на? дл? л?дей ?ип? ?оналд? не ви??а?а? команд ? ??нан??в. ?они п?а????? на 2-3 ?обо?а? ? ?м ?же не до ???зал?. ?они д?ма??? п?о ?е, ?к вве?е?? п?ийд??? додом?, об?йм??? д??ей ? л?ж??? ?па?и, а не п?о г??. ? на?п?авд? ?е ?аланови?? г?ав??, ?к? могли б ?ебе доб?е п?о?ви?и.

Як ??л?ки в на??й к?а?н? пок?а?и???? ?и??а???, к?л?к???? кл?б?в б?де з?о??а?и, ?к г?иби п??л? до??. Це м?й п?огноз. У г??дн? 2014 ?ок? ? ?п?огноз?вав, ?о ми б?демо ? ??нал? ??бка Ук?а?ни, ?а ?е й виг?а?мо його, ?ож пов???е, ?о мо? ?лова бага?о зна?а?? (по?м??а?????).

??/span>?Що ва? ?ак довго ??има? ? ???зал??
??/span>??мо???. ?оли ? ?бол?ва? за ?во? команд? ? ?идж? на ??иб?н?, ?о ?е в? бага?о ?аз?в ??ж?е, н?ж коли г?а?? ?азом з ?лоп??ми ? намага???? допомог?и ?м на па?ке??. Це незаб??н? емо???. ??зне? ???е в?йна: ?одн? ?и ?ого?? до??га??, ?о?? з кимо?? д?ли?, завойов??? нов? ?инки. ? ??? ?и п?и?оди? ? п?о в?е заб?ва??: ? ??л?ки два ?айми ? мо? команда. ???л? ??ого ? за??джа??? ново? ене?г???. Як?о ?е пози?ивн? емо???, ?о ?е ??пе?, а ?к?о ми п?ог?али ? вони нега?ивн?, ?о ?е в?е одно емо??? ? ? ?еж ними п?дза??джа???. У жи??? неможливо завжди б??и на кон?. Ча?ом б?ва??? ?пади, а ?нод? ???ибки вго??.

?ове??а??и?? до ма???в з «?не?г???». Якби ми ? ??вов? не п?ог?али 1:3, не б?ло б ?ако? ??к?аво? пе?емоги 6:1 вдома. ?она ? мене до?? пе?ед о?има ? ? пам?�ята�??к забивали?? ??? голи. Я ??имав пл??к? води ? не допивав ?? на ?а??. ???л? кожного гол? кидав ?? ? ?екав нового заби?ого м?�яч�? ?об кин??и знов?. Че?но каж??и, д??????, але ми виг?али (по?м??а?????).
?
?

??/span>?Сво? ка??�єр? в?дновл?ва?и не план???е, адже ?ан??е ви ?еж г?али ? к?бкови? ма??а??
??/span>????ал?й мене за?вив, ?ож б?д? б?га?и ? ??зне?-л?з?. ?и коли?? г?али з «Ч?ма??ким ?л??ом», а ? забив ?диний м?�я�? Як ? його забив нав??? не зна? ??п?об?г ??е поле. Я ? п?об?г ??е поле? ??ди не пов?????, але ? в?део з ним (по?м??а?????). ?е?еважно коли ? п?об?га? ??е поле, ?о од?аз? йд? ми?и?? в ?озд?гал?н?. ? ??? ? доб?г до ?ен??а пол?, о??имав м?�я�? п?о??гн?в його, дав повз во?о?а??. «Ч?ма??кий ?л??» ?од? б?в на голов? ?ил?н??ий за на?. ?е??? г?? ми ?м п?ог?али 1:5, д??г? виг?али ? ? на? б?в золо?ий ма??, ? ?ком? ми пе?емогли ? заб?али золо?? медал? ?и?в??ко? ???зал?но? л?ги. ?оли ? ?е ?озпов?да?, ?о знов? пе?ежива? ? згад??, ?к ? л?во? ного? п?ийн?в м?�я�? ?е й п?об?г ? забив ???к??? дива ко?ли?? на пол?.

??/span>?«?анзан?» вже ??ли? 11 ?ок?в. ?оже?е п?дби?и ?к??? п?д??мки за ?ей пе??од?
??/span>???д??мок один ??ми з?обили неможливе. ?ен? зда?????, ?о? ? ? ?в??? ?акого не б?ло, ?об ???зал?ний ??бок к?а?ни виг?ала ама?о???ка команда. Я пи?а??? ?им, пи?а??? ?во?ми ?лоп??ми. У на? нав??? б?ва??? жа??и з ??ого п?ивод?. ?оки два ?ом? ми виг?али ?кий?? непоганий ???н??, зада?????, Street Football Challenge, а о?ган?за?о?и вла???вали ?е?емон?? наго?одженн? в ?е??о?ан?. ??б?ав?? ве?? на? колек?ив, а б?л? мене ?ид?в ?п?? ?ака?в. Я йом? й каж?: «Сл??ай, ?п??, п??л? ?ого ?к ?и мен? виг?ав ??бок Ук?а?ни, ? ?ебе ка??-блан?. Ти може? ?оби?и ?о завгодно, але дл? мене ?и в?е одно номе? один. Як?о ?об? ?о?? по???бно ??завжди зве??ай??». ??н ?ак пове?н?в?? до ???ал?? ? каже: «? ?ом? ?и мен? ?ан??е ??ого не казав?» (по?м??а?????)

У мене ? команда, ?ка виг?ала ??бок Ук?а?ни. Я о??имав в пода??нок в?д ни? ?во? м???. Я ?м вд??ний ? виконав пе?ед ними ??? зобов?�язанн�? ? ?? ?а?и д?й?но б?ло важко, бо ?к?аз в?йна б?ла ? ?озпал?. ??ди з ?оз?м? ??одили ????о?? в?дл??ав з к?а?ни, ?н?? зникали. Я зна? бага?о команд, ?ким п?езиден?и об???ли запла?и?и, але ?ак н??ого ? не запла?или. Я виконав в?е ? нав??? ??о?и б?л??е ?ого, ?о об???в. ??ма?, ?о вони ?еж зали?или?? вд??н? мен?. «?анзана» ??н?? й надал?. Я ?под?ва???, ?о ми зголодн?ли ? ?о?емо ?е ?о?? виг?а?и. ?? на??л??мо?? на ??бок.

??/span>?Чи ? ?к??? г?ав??, ?ки? би ви ?о??ли ба?и?и ? ?о?м? ?во?? команди, але ?ак ? не вдало?? ?? зап?о?и?и?
??/span>? ?а? ?елек??оне? ???ал?й ?ел?ник замани?? кого ?о?е?. У мене ? колек?ив, ?кий виг?ав мен? к?бок Ук?а?ни. Як?о ком??? ?з ни? ?о?? б?де по???бно, ?о вони завжди мож??? до мене зве?н??и??. ?л? ни? по???йно в?дк?и?? две?? в «?анзан?». Я го?овий з ними п?а??ва?и ? б?д?-?кий ?а? ? ? б?д?-?ком? ??н?ом? ?г?овом? ??ан?.

??/span>??а?а зб??на «?анзани» за ?ей пе??од.
??/span>??ажко ?каза?и, бо за на? г?ало ?имало ?о?о?и? ???зал????в. Т?ене?ом номе? один не?ай б?де Та?а? Шпи?ка, ?кий виг?ав ??бок Ук?а?ни. ??о?е ? д?ма?, ?о ? ???ал?? ?ел?ника, ?к ? ??ене?а, ?еж ??е вийде, бо в?н довго до ??ого йде. ???ал?й ?ам г?ав ? за?аз ??ен?? ?имало команд. ?ен? зда?????, ?о н???о не ??ен?? ?ак? божев?л?н? к?л?к???? команд, ?к в?н. ?апевно, ?о дл? до?в?д?.

? г?ав??в ??в?? команда, ?ка виг?ала ??бок Ук?а?ни. ??? ?од? б?ли молод??ми, бо?оли?? ?к один колек?ив. ??ой?и ???? най?ил?н??и? ???е до?огого ко????. Хо?а п?езиден? ??о??а??? Се?гй ?ладико, в?дпов?да??и на пи?анн? ?к ми виг?али, ?казав, ?о ?ил?н? повибивали одне одного, ?ак ми ? ви?ко?или. ??о?е ?е б?ла неп?авда, ми вибили в??? о?новни? ??пе?ник?в, ?ом? ?? команд? можна вид?ли?и, бо ?? г?ав?? впи?али ?во? ?мена в ???о??? ???зал? на в?ки. Че?ез ?кий?? ?а? ??о?? б?де го??а?и ??о??нки ???о??? ? подиви????, а ?ам ама?о???ка «?анзана». ?а??кави????, пе?егл?не ма??? ? ?каже «?е б?в кла?ний колек?ив».
?

?же?ело ??/span>???е??л?жба ФФз?

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2021 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.