?аза???анХади ??мади ??иг?ок «?ай?е?ека»?е?ва? лига ?ван Ск??ко: «Слав??а» ?о?е не п?о??о г?а?и ? Parimatch ?к???а-л?з?, а й ?ам ??ави?и пе?ед ?обо? ви?ок? ??л?»??о?а? лига?ми??ий ?ло?ко: «?е зна?, ??о ?о мной б?ло б? ?ей?а?, е?ли б? ? в?пивал, как в молодо??и»?о???гали??о???гали?-2021/22. ????ие гол? 11-го ???аСбо?на? Ук?аин??п?ил?днено ?клад ж?но?о? зб??но? Ук?а?ни на ?Т? в Ужго?од??ол??аЭк???акла?а-2021/22. Т?? 14. ?олева? ?е?и? ?ики?? ?ожейкоСбо?на? Ук?аин???д??мки 2021 ?ок? дл? ж?но?о? на??онал?но? зб??но? Ук?а?ни?ол??а?иколай ?ванов: «?? за?л?женно попали в Финал ?е???е?»??али???али?-2021/22. Т?? 11. ?ва ?азг?ома и ни?ейн?й ?инд?омЭк???а-лига?и?айло ?ол?н?к ??найк?а?ий г?аве?? ли??опада ? Parimatch ?к???а-л?з? 2021/2022??бок Ук?аин?Parimatch ??бок Ук?а?ни 2021/22. Т?е??й попе?едн?й е?ап. С?а??ов? ма???. ?ез?л??а?и, огл?ди, в?део?ига ?емпионов У?Ф????но Та??и: «??дем в?иг??ва?? ?иг? ?емпионов!»?ига ?емпионов У?Ф??ига ?емпионов-2021/22. Эли?н?й ?а?нд. ?ен? 5. ? Финале ?е???е? ??«Т?мен?» и «Спо??инг»Эк???а-лига?о?ало?? голо??ванн? за ??а??ов? ?е?в??ки ?а??? з??ок Parimatch-2021Эк???а-лигаParimatch ?к???а-л?га 2021/22. 14 ???. «Х?Т» здоб?ва? ?во? найб?л??? пе?емог? ? ви?ом? див?з?он???пани???пани?-2021/22. ????ие гол?, комбина?ии и ?ейв? 9-го ???а??пани???пани?-2021/22. Т?? 9. ?е?ва? победа «?ан?ана?е?а»?ига ?емпионов У?Ф??иколай ?ванов: «? ма??е ? «?ай?а?ом» многое ?е?и? п?и?ологи?»??азили??оао ?а?ло? ?а?боза ??кандида? на звание л???его ??ене?а ??азилии-2021??ем?е?-лига-2021/22. Т?? 11. LIVE!

Parimatch ?к???а-л?га 2021/22. 7 ???. «?не?г??» п?одовж?? пад?нн?, «?? Т?ейдинг» здоб?в пе??? о?ки

"?не?г??" не може пе?емог?и п'??ий ?аз по?п?л?, а "?? Т?ейдинг" здоб?в пе??? о?ки в ?езон?, п?и?ом? од?аз? виг?ав


Фо?о: ??Ф? "С?ми"

15 жов?н?
?

«У?аган» (?вано-Ф?анк?в??к)??� «Кардинал-??вне??анда??» (??вне)? ?2:1 (2:1)
15:00. м.??вано-Ф?анк?в??к, С? ?Ф?
??б???и:??лек?анд? ??ла?енко?(Че?н?г?в), ?лек?анд? ?ла?ов (Че?н?в??),?Я?о?лав ?ов?ок (?вано-Ф?анк?в??к)??br/> Х?ономе??и??:?Та?а? ?ем'?н??к (?вано-Ф?анк?в??к)??br/> Спо??е??га? а?б???аж?:??лек??й ?ана??ко (Фа???в)?
?елега?:??го? ?в?а? (?вано-Ф?анк?в??к)??/span>

?��?�аган?? ?еванд?в??кий ???ик.??и?ина, ?адеви?, Фа?ен?к, ?а?еви? ???овал?, Ше?еме?а, Швед, ?бак?ин ???н???ак, ?аве??аний, ?и??к, Тка??к. ?апа?ний: ??йван.
?оловний ??ене?: ?ак?им ?авленко.
?�Кардинал ??вне??анда???? ?ак?н??кий ???ол?н?к, Фе??ко, ?о?пини?, Скиб?ик ???овак, ????ок, ?а?и?, ??ав??к ???онда?. ?апа?н?: ???енко, ?а??иненко, ?анк?а??й.
?оловний ??ене?: ?лек?анд? ?онда?.
?оли: Швед (12), Ше?еме?а (20) ???ол?н?к (12).
?опе?едженн?: ?овал? (23), ?адеви? (28).

У ма??? п?о?и ?емп?она Ук?а?ни головний ??ене? на?о? команди ?лек?анд? ?онда? знов? з??кн?в?? з кад?овими п?облемами. Че?ез в?д???н???? ?ак?има ?алинов??кого ? ?ми??а ?иб???кого ??вн?ни нав??? не змогли повн???? заповни?и за?вк? на г??.

???м, ?аме го??? ?ол?дн??е ?озпо?али зв??ний по?динок. Уве?? пе??ий ?айм ?�Кардинал ??вне??анда????г?ав на ??вни? ?з ?��?�аганом?? ? нав??? в?в ? ?а??нк?.

Спе??? ?да? Се?г?? ??ав??ка п?ий?ов?? ? ???йк? во??? Та?а?а ?еванд?в??кого. ?о??м ?и?айло ?ол?н?к, о??имав?и м?�яч�?на ?во?й половин? майдан?ика, е?ек?но зм???ив?? з п?авого ?ланг? на л?вий ? по??жно п?обив л?во? ? ве??н?й к?? во??? ??0:1!

Щоп?авда, ??вн?ни од?аз? ж п?оп???или. ?а??�ян�?Швед? вдав?? ?деал?но ?о?ний д?агонал?ний ?да? ? дал?н?й к?? ??1:1.

?аконом??ним ?ез?л??а?ом пе??ого ?айм? б?ла б н??и?. ?ле по-?н?ом? д?мав ???лан Ше?еме?а. ?а ?о?ок ?ек?нд до ?и?ени в?н наважив?? на ?да? з довол? го???ого к??а. ??�я�?п?оле??в п?д ?лле? ?ак?н??ким ??2:1.

?о пе?е?в? кла?ний ?ан? з??вн??и ?а??нок м?г ?ми??о Скиб?ик. ??�яч�?з л?н?? во??? ?��?�аган???п??л? його га?ма?ного ?да?? вибив ?аве??аний!

?о?ом? обидв? команди мали ?е момен?и. ?ле п?ек?а?но д??ли обидва голк?пе?и. ?акл??н? п?в?о?и ?вилини ма??? ??вн?ни п?овели ? ?и?ел?н?й б?л??о???. ?ий?ов на майдан?ик нав??? ?лек?анд? ?онда?. ?ле ?а??нок г?и не зм?нив??.

?же?ело - "?а?динал ??вне??анда??"

?важа??и на довол? ??л?ний ?г?овий г?а??к нап?ик?н?? жов?н? (ма?? п?о?и "??одек??м?" в Хе??он? ?а ??га ?емп?он?в в ?вано-Ф?анк?в??к?), ??ене???кий ??аб "д?акон?в" на зв??н? г?? п?о?и "?а?динал?-??вне??анда???" ви???ив да?и в?дпо?и?и к?л?ком о?новним виконав??м ?а з?г?а?и ? ??и ?е?в??ки. Тож м???е во?о?а? зайн?в Та?а? ?еванд?в??кий, а ном?нал?но ??е?? ?е?в??к? ?клали ?лади?лав ?аве??аний, Та?а? ?н???ак, ?лек?анд? ?и??к ?а ?нд??й Тка??к.

??озпо?ав?? по?динок з дво? не?о?ни? ?да??в в?д ?овал?, ?кий зв??ний ма?? ?озпо?ав ?з кап??ан??ко? пов'?зко?. ?ал? вже дв??? п?обивав ?аве??аний - ?к?о пе??ом? ?да?? б?ак?вало вл??но???, ?о д??гий доб???е зм??ив не?в?ва?и голк?пе?а "ка?динал?в??в" ?ак?н??кого. ?о??? з?м?ли в?дпов???и ли?е п??л? ??анда???. ??ав??к по??жно п?обив з? ???а?ного ? ли?е надзви?айна ?еак??? ?еванд?в??кого на па?? з? ???йко? не дозволили в?дк?и?и л?к голам ? ма???. ?ал? дв??? на в????? а?ак опин?в?? ?адеви? ? дв??? ???ал?? п?дводила вл??н????. ?н???а?ива б?ла повн???? п?д кон??олем "д?акон?в", ?ож заби?ий м'?? в?д ?ол?н?ка ??ав б?л?? н?ж не?под?ваним дл? ??анк?в??ки? вбол?вал?ник?в. ?аддо?дв??ений ?н?ве??ал з ненад?о виг?дно? пози??? ?в?гнав "к??глого" п?д попе?е?к?, вко??е п?одемон????вав?и, ?о не да?ма о?ол?? гонк? бомба?ди??в л?ги - 0:1. ???м, пе?евага го??ей п?о??имала?? в??ого 5 (!) ?ек?нд. ?оз?г?а? з ?ен??? майдан?ика вл??но заве??ив Швед - 1:1. ??г Швед ? виве??и ?во? команд? впе?ед, ?а п?ог?ав ?во? ближн? д?ел? ?ак?н??ком?. ?а о??анн?й ?вилин? пе??ого ?айм? го?пода?? ?аки домогли?? ?вого. Ше?еме?а п?и??л?ним ?да?ом знай?ов ?па?ин? м?ж ?и?ками голк?пе?а - 2:1!

???га половина з??????? ?озпо?ала?? з го???о?и б?л? во??? "ка?динал?в??в". ?ак?н??кий дв??? в????вав п??л? ?да??в Шведа, а згодом па?и??вав ? небезпе?ний по????л в?д Тка??ка. ??д???ни?и г?? в?д ?во?? волод?н? команд? ?лек?анд?а ?онда?? вдало?? ли?е в ?е?един? ?айм?, а найб?л?? го???им ??ав випад ?а?и?а ?а ?ол?н?ка, ?к? лед? не ?ко?и??али?? помилко? Шведа. ???м, надал? вже "д?акони" не в?дп??кали ?н?а???ив? з? ?во?? н?г, а ?ак?н??кий знов? в?дзна?ив?? над?йно? г?о? ? ?ам?? п??л? ?да??в Фа?ен?ка ?а ?овал?. ?е?е??д на г?? в 5 на 4 нап?ки?н?? ма??? не допом?г "ка?динал?в??м" зм?ни?и ?озклади на ?абло. У п?д??мк?, 2:1 - "У?аган" здоб?ва? ?е?ве??? по?п?л? пе?емог? ? ?езон? ?а го??????? до го???ового ма??? п?о?и ?е??он??кого "??одек??м?".

?же?ело - ??е??л?жба ?Ф? "У?аган"

?ФФ? «С?ми» (С?ми) ?� «Viva Cup» (Ха?к?в)? ?1:5
17:00. м.?С?ми, пала? ???ден???кого ?по??? С?м?У
??б???и:????ем ???ан (??ган??ка обл.)Я?о?лав ?п?и?ко (??емен??к),??лек?анд? ?л?ан??кий (С?ми)
Х?ономе??и??:??нд??й Савел??в (С?ми)??br/> Спо??е??га? а?б???аж?:??а?ил? ??з?менко (?и?в)?
?елега?:??вген ?е??аков (С?ми)

?оли: ?в??нн?ков (34 ??ав?огол) ???. ?онда? (2), ?в??нн?ков (6), ?м??в??кий (14), ?. Со?ок?н (25, 37)
?ФФ? «С?ми»: С??не? (?ал???а, 6) ?????а?г?н?, ?елен??кий, ?еленкеви?, Сме?аненко ???????в, ?аго?ний, ?е?а, ?имоненко ??????ога, ?олков, ?г?мнов, ?агл?к
«Viva Cup»: ?и?виненко ???. ?онда?, ?в??нн?ков, ?м??в??кий, ?. Со?ок?н ???. ?о?пан, ?анко, ?ай???, ?а?ил??в
?опе?едженн?: ?ал???а (36)?

?же на ?амом? по?а?к? по?динк? в обо?он? ??м?ан по?али?? п?облеми. ? ??во?ив ?? ?ми??о ?онда?, ?кий м?г забива?и на ??а??ов?й ?вилин? г?и, п?о?е йом? завадив ?е з?оби?и С??не?. Щоп?авда, в?з?ал?но здавало??, ?о во?о?а? «С?м» з?г?ав за межами ???а?ного майдан?ик?. ?, можливо, ?кби ? ?емп?она?? Ук?а?ни за?аз б?ла можлив???? б?а?и «?еллендж», ?о ?оман ?е?адзе м?г би його вз??и. ?днак, ? а?б???и ??? не дали ?ол ??во?евид?, С??не? в?е-?аки з?г?ав ? межа? п?авил. Тим не мен?, ?е б?в пе??ий ? од?аз? ?е?йозний «дзв?но?ок» дл? го?пода??в майдан?ик?. ? вже незаба?ом ?онда? зм??ив С??не?а кап???л?ва?и. ?о?в?д?ений г?аве?? «Viva Cup» п?ийн?в пе?еда?? з глибини, а по??м зали?ив поза ?п?авами опонен?а ? п?обив по во?о?а? ??0:1. Фак?и?но ?ей гол б?в д?же ??ожим на ?ой, ?кий б?в заби?ий ?онда?ем на ?в?о-2016 ? во?о?а зб??но? Уго??ини. ???м, ?погади ?погадами, а ??м?ани могли од?аз? заби?и ? в?дпов?д?. Спо?а?к? п?обивав Сме?аненко, але з його ?да?ом впо?ав?? ?и?виненко. ? по??м непоганий момен? мав ?еленкеви?. ?днак, ?? момен?и п?доп??н? Я?о?лава ???о??кого не ?еал?з?вали, за ?о ? попла?или?? на 6-й ?вилин?, коли ?а?к?в??ким ???зал???ам вдала?? ??кава а?ака, ? ?а?ил??в в?ддав па? пом?ж н?г ???а?г?н? на ?в??нн?кова, а ?ой подво?в пе?еваг? «Viva Cup» ? ?а??нк?.

Т?ене???кий ??аб «С?м» од?аз? вз?в ?айм-а??, п??л? ?кого ?ал???а зам?нив С??не?а ? во?о?а? ??м??ко? команди. Хо?а нав??д ?и С??не?а можна звин?ва??ва?и ? ?и? дво? п?оп??ени? м?�яча�? ?ле ?е вже ??а? ?енден????, ?ом? ?о п?д ?а? ??ого ?емп?она?? вже ?аке б?ло, ?о С??не? п?оп??кав два м?�яч�? а по??м по???пав?? ?во?м м???ем ?ал????. ???м, ?к би ?ам не б?ло, а г?а п?одовжила??, ? ?епе? ??м?анам по???бно б?ло ?о?? ?оби?и дл? ?ого, ?об бодай би ?ко?о?и?и ?во? в?д??аванн? до м?н?м?м?. ?ле незважа??и на ак?ивн???? ?еленкеви?а, ?кий б?в одним з ?и?, ??о д?й?но намагав?? ??во??ва?и ?о?? попе?ед?, заби?и п?вн??ним ?лобожан??м ? во?о?а ?и?виненка не вдавало??. ? о? го??? п??л? ?ого, ?к ?а??нок ??ав 2:0 на ?? ко?и???, ??али по???пово г?а?и за ?а??нком, ? подек?ди ??ивожили С??не?а за допомого? кон??а?ак. ? одна з ?аки? кон??а?ак зак?н?ила?? голом на 14-й ?вилин?. ?ого з?обив ?лади?лав Со?ок?н, ?кий зм?г п?ой?и по л?вом? ?ланг? ?а п?о????ли?и ? ???а?ний майдан?ик, де м?�я�?в?дле??в ? во?о?а в?д ?м??в??кого. Так ?а??нок ??ав 3:0 на ко?и??? «Viva Cup», ? ?ой ?а? ?к положенн? г?ав??в ?ФФ? «С?ми» вигл?дало ка?а???о???ним ??вони б?ли близ?к? до ?озг?ом?. ?м б?ло по???бно забива?и гол ?е ? пе??ом? ?айм?, ?об пове?н??и ?об? п?и?олог??н? впевнен????. ?ле гол? ? во?о?а ?и?виненка в пе??ом? ?айм? ??м??к? гл?да?? ?ак ? не до?екали????br/>
? коли вже ? д??гом? ?айм? ?лади?лав Со?ок?н з?обив ?а??нок 4:0 на ко?и??? го??ей, ?о ??ало з?оз?м?ло ??нав??д ?и ??м?анам вда????? з?оби?и ?ке?? диво. Т?? вже зали?ало?? ?под?ва?и?? бодай би на «гол п?е??иж?». ?ле ?им дали ??ивав по?динок, ?им б?л??е ??авало з?оз?м?ло, ?о ? ??м?ан нав??д ?и ?о?? вийде. Хо?а на 33-й ?вилин? м?г забива?и ?е?а, п?о?е в?н не вл??ив ? во?о?а з пе??пек?ивно? пози???. ??е??о?, на 34-й ?вилин? м?�я�??аки опинив?? ? во?о?а? Ха?к?в?�я�? ?в??нн?ков, пе?е?ива??и пе?еда?? ?имоненка, з??зав м?�я�?? вла?н? во?о?а, ? ?а??нок ??ав 1:4.

?ле о??анн? ?лово ? ??й г?? б?ло в?е-?аки за ?а?к?в?�янам�? ?лади?лав Со?ок?н ?ко?и??ав?? помилко? ??м?ан п?и пе?е?од? до а?аки ?а п?обив над С??не?ом, ?кий пове?н?в?? ? во?о?а «С?м» зам???? ?ал???и. ? ?ей гол ?ак?и?но п?дбив п?д??мок ???ого по?динк? ??5:1 на ко?и??? «Viva Сup» ? ?лобожан??ком? де?б?.? ??

?же?ело - ???ем Т????ТЬ??, «5?5»


16 жов?н?

«Х?Т» (?и?в) ?� «Енерг??» (??в?в)? 4:2 (2:0)
12:00. м.??и?в, С? ЦС? ?СУ
??б???и:??н?он ?о?в (?апо??жж?), ?олодими? ?з??а?(??вне),??еон?д ?и?онк?н (?и?в)??br/> Х?ономе??и??:??олодими? Шеве? (?и?в)??br/> Спо??е??га? а?б???аж?:?Се?г?й С???ле??кий (С?ми)?
?елега?:??олодими? ??имайло?(?и?в)

?оли: ?о?г?н (6), ?ед?? (18), С??ий (31), ?еб?д? (38) ???еле? (24), ??з? (38).
"Х?Т": ?.?и?енко ???еб?д?, ??к, Че?н?в??кий, С??ий, ???в?нов, Школ?ний, ?ед??, ?о?г?н, ?оно?овний, ??би?, ???е? ??С??ов, ???ба.
"?не?г??": ?о?ики?ка ????н?о, Ц?лик, ??з?, ?ог??, ?егендзеви?, ?овал???к, ?еле?, Те???в, ?а??к, ?а??ин?к, ?емене?? ??????л?, С???к.
?опе?едженн?: Ц?лик (37).

??в?в??к? ене?ге?ики зазнали по?азки 2:4 ? ви?зном? ма??? в ?и?в? п?о?и "Х?Та".

?о?пода?? вий?ли впе?ед на 6 ?вилин? з???????. ??е?? ?о?г?н дал?н?м ?да?ом в?дк?ив ?а??нок ? по?динк?.

?ал? ки?ни мали нагоди, аби зб?л??и?и ?во? пе?еваг?. ?олк?пе? ене?ге?ик?в Я?о?лав ?о?ики?ка па?и??вав по????ли ?лек?анд?а ?ед??а, ?вгена С??ого, ?лек?анд?а Школ?ного, ?вгена ??ка. ? п??л? ?да?? Я?о?лава ?ебед? "зелено-б?ли?" п?д???а??вала ???йка во???.

? "?не?г??" в?дзна?имо небезпек? в?д Та?а?а ??з?, ?кий п?о?вав?? ? ???а?ний майдан?ик, але за?и?? ки?н з?г?ав над?йно. ? най?еал?н??ий момен? з??вн??и ?а??нок б?в ? ???ал?? ?овал???ка, ?кий завдав ?да?? п??л? пе?еда?? ?нд??? Те???ва. ?о?о?а? "Х?Та" ?ак?им ?и?енко ви???ив ?во? команд?.

?а?ом???? ки?ни ?во?? нагодо? ?ко?и??али??. ?а 18 ?вилин? п??л? п?о?од? п?авим ?лангом вл??но п?обив ?лек?анд? ?ед??.

?ап?ик?н?? пе??ого ?айм? ?о?о?ого ?да?? завдав ?нд??й Ц?лик, однак п?оби?и голк?пе?а "Х?Та" ??ого ?аз? не вдало??.

??е??о? ? д??г?й половин? з??????? "?не?г??" ?ко?о?ила в?д??аванн?. ?а 24 ?вилин? п??л? ?оз?г?а?? а??а ?о?ним дал?н?м по????лом ? к?? во??? в?дзна?ив?? ?а??�я�??еле?. ?в?о?ом гол?ово? пе?еда?? ??ав ???ал?й ?овал???к.

Цей гол додав на?наги ене?ге?икам ? небезпеки б?л? во??? го?пода??в поб?л??ало. ?а в????? а?аки б?ли Та?а? ??з?, ?нд??й Те???в, ?а??�я�??еле?.

?еодно?азово демон????вав ?во? во?о?а???к? май??е?н???? ? Я?о?лав ?о?ики?ка. ?днак на 31 ?вилин? "Х?Т?" ?аки вдало?? в?дзна?и?и?? в??е??. ???л? пе?еда?? ?вгена ??ка м?�я�?? ???к? в?дп?авив ?вген С??ий.

?о?ина??и з 35 ?вилини ?а??�я�??еле? по?ав ви?оди?и на майдан?ик ? ?ол? п?�ятог�?пол?ового г?ав??. ??д???н???? голк?пе?а ?ко?и??ав?? Я?о?лав ?еб?д? на 38 ?вилин?, ?кий вл??ив ? по?ожн? во?о?а л?в?в?�я�?

?д?аз? ж ене?ге?ики в?дновили ?н??иг?. ?лег ?егендзеви? пе?е?опив м?�я�?? ??пе?ника ? в?ддав па? ? ???а?ний майдан?ик на Та?а?а ??з?, ?кий п?обив з ?озво?о?? без ?ан??в дл? во?о?а??.

У ?а?, ?о зали?ив??, небезпе?ни? ?да??в завдавали ?лег ?егендзеви?, Та?а? ??з?, Ю??й ?ог??. ?днак б?л??е гол?в ? ??ом? ма??? не б?ло.

?же?ело - ??е??л?жба Ф? "?не?г??"

У ма??? 7-го ???? Parimatch ?к???а-л?ги на? «Х?Т» пе?ег?ав вдома л?в?в??к? «?не?г??» 4:2 ? пове?н?в ?об? д??г? ??одинк? в ???н??н?й ?абли?? ?емп?она??.

У пе???й половин? ?г?ова пе?евага ??оли?ни? б?ла п?о??о коло?ал?но?, ?о?а на?? ?лоп?? обмежили?? ли?е двома заби?ими м?�ячам�? ?а 6-?й ?вилин? ??е?? ?о?г?н ?з ?е?едн?о? в?д??ан? по ?ен??? кла?но п?обив ? нижн?й к?? Я?о?лава ?о?ики?ки ? в?дк?ив ?а??нок. ? пе?ед ?амо? пе?е?во? ?лек?анд? ?ед?? п?о?вав?? п?авим ?лангом ? бли?к??е ви????лив п?д л?в? в?д ?ебе ???йк? во??? ??2:0.

У д??гом? ?айм? л?в?в??ка команда пове?н?ла ?н??иг?, ?еал?з?вав?и ??анда??. ???л? па?? з а??? ?а??�я�??еле? п?обив вл??но ? к?? во??? ?ак?има ?и?енка ??1:2. (?ак?им од?жав п??л? по?кодженн?, ?ке в?н о??имав ? г?? п?о?и «У?агана»). ?ле надал? «Х?Т» кон??ол?вав ??д по?динк?, а на 31-?й ?вилин? п??л? д?агонал?но? пе?еда?? в?д ?вгена ??ка во?о?а «?не?г??» в?азив ?вген С??ий ? пе?евага знов? ??ала +2.

??зн??е го??? пе?ей?ли на г?? з п?�яти�?пол?овим, п?о?е ген?ал?н? вл??н???? п?одемон????вав Я?о?лав ?еб?д?, ?кого пе?ед ма??ем наго?одили п?изом в?д ?ФУ «?айк?а?ий г?аве?? ?к???а-л?ги ? ве?е?н?». Я?о?лав поба?ив по?ожн? во?о?а ??пе?ник?в, ? в?д вла?но? во?о?а???ко? л?н?й в?дп?авив м?�я�??е?ез ?ве?? майдан?ик ? ??л? ??4:1!

?а?? ??о?и ?оз?лабили?? ? п?ивезли ?об? гол. ?лек?анд? ?ед?? зловив гав? б?л? боково? л?н??, м?�я�?? н?ого в?д?б?ав ?лег ?егендзеви?, ? в?ддав па? на Та?а?а ??з?. ?ап??ан «?не?г??» ?ко?о?ив в?д??ан? ??2:4. Хлоп?? ?але??? ?ег?анова п?одовжили г?а?и з п?�яти�?пол?овим, п?о?е в к?н?? по?динк? ?ак н??ого ? не п?ид?мали на на??й половин? пол?.

4:2 ??«Х?Т» пе?емага?, наби?а? 14 о?ок ? пове??а? ?об? д??г? ??одинк? в ???н??н?й ?абли??. ? л?ди??? «У?аган», ? ?кого 17 о?ок, п?о?е ? «Х?Та» ? «??одек??ма» по одн?й г?? в запа??.

У 8-м? ???? «Х?Т» за ?ижден? з?г?а? ? го???? п?о?и донба??ко? команди «?? Т?ейдинг». ?о ?е??, «?? Т?ейдинг» ? ??ом? ???? наб?ав ?во? пе??? о?ки в по?о?ном? ?емп?она??, пе?ег?ав?и на ви?зд? «Сок?л» 3:1.

?же?ело - ?ев ?ал??ко, п?е?-?л?жба Ф? «Х?Т»

«Сок?л» (Хмел?ни??кий) ?� «Д�?Т???????» (?икола?вка)? 1:3 (0:0)
12:00. м.?Хмел?ни??кий, С? ?У??
??б???и:??олодими? ?ол?з?к, Я?о?лав С?о?ож?к,??нд??й ??з?м?н (в?? ?� Льві�?
Х?ономе??и??:?Ю??й ?м??ко (Хмел?ни??кий)??br/> Спо??е??га? а?б???аж?:??нд??й ???ий?(??в?в)
?елега?:????лан ?о?по??(????к)

?оли: ?абак (37) ??Сагайда?ний (25), ?н??к?н (37), ??аве?? (37)
«Сок?л»: Шев?енко ??Со?о??к, Тока?, ????л?к, ?е?в??в ???одна?, ?анил?к, ?абак, ?бзалов ?��??оне??, С??ел??ов, Та??м??ак, ??ган, ?абенко.
«?? Т?ейдинг»: ??аве?? ???з?ба, ?и??авний, Ск?б?енко, Сагайда?ний ???н??к?н, ?а?е?ин?н, ?. ?о?он?ов, ?ванов --?а??к, Ще?бак, ?озговий, ?ал?ков, ???ко.
?опе?едженн?: ?одна? (23) ??Сагайда?ний (16), ?и??авний (19)

?е?ед ???? г?о? ? «Сок?л», ? «?? Т?ейдинг» з??кн?ли?? з кад?овими в??а?ами. ? в обо? команд ?? в??а?и б?ли вагомими. У «Сокола» не змогли в ??ом? ма??? з?г?а?и л?де?и команди ??Хамдамов ?а ?одл?к. Том?, з кап??ан??ко? пов?�язко�?«?окол??» на майдан?ик виводив ?абак, ?о дл? молодого г?ав?? б?ло впе??е. Що ??о??????? го??ей, ?о ? ни? не зм?г вз??и ??а??? ? г?? ?ал?ков, ?о?а в?н ?е пе?ед г?о? ?озминав??. Як ??ало в?домо п?зн??е, ? одного з найб?л?? до?в?д?ени? г?ав??в «?? Т?ейдинга» з?�явивс�??е?идив ??а?о? ??авми, ?ом? ?ми??о не зм?г з?г?а?и на майдан?ик?, ?кий коли?? б?в дл? н?ого ??дним, а допомагав ?лек?анд?ов? Х???ов? на ??ене???ком? м???к?.

Сама же г?а ?озпо?ала?? ??каво. ??инаймн?, вже на ??а??? г?и м?г забива?и ????л?к, але йом? ??о?и не по?а??ило. У в?дпов?д? «?? Т?ейдинг» ??во?ив дв? нагоди з??илл?ми ?и??авного. ??о?е, ? пе??ом? еп?зод? вдало з?г?ав Шев?енко, а ? д??гом? момен?? г?аве?? «?? Т?ейдинга» не вл??ив ? ??в?? во???. ? ??о?и згодом м?г забива?и ?н??к?н, п?о?е в?н вл??ив ? ???йк?, ? ?е, маб???, б?в найк?а?ий момен? ? «ене?ге?ик?в» ? пе??ом? ?айм?. ???л? ??ого ?емп г?и ??о?и п??ов на ?пад, ?о?а подек?ди в?е-?аки момен?и з?�являлис�? ?, ?о головне, ?епе? вже «Сок?л» м?г в?дк?ива?и ?а??нок ? з???????. ?ле ? к?л?ко? еп?зода? ?во? команд? ви???ав ??аве??. ?ок?ема, в?н дв??? пе?емагав ?во?? в?зав? з Хмел?ни??кого ? ближн?ом? бо?. ? в?е ?е п?и ?ом?, ?о, знов? ж ?аки, ?емп г?и б?в не зов??м ви?оким. Том?, доводило?? ?ека?и на ?е, ?об бодай би одна з команд ?п?омогла?? на гол, ?об г?а ??о?и пожвав??ала. ?днак, незважа??и на ?е, ?о вже п??л? еква?о?а «?окол??а» б?ли в?е-?аки ??о?и го?????ими за п?доп??ни? ?лек?анд?а Х???ова, заби?и ?м в?е-?аки не вдавало??. ?о?евид?, ?аме ??? ? давала?? взнаки в?д???н???? ?одл?ка ?а Хамдамова.

?же на ??а??? д??гого ?айм? д?же ?о?о?ий момен? мав ????л?к, ?кого кла?ним па?ом вив?в на ?да?н? пози??? ?бзалов. ?днак, 7-й номе? «Сокола» в пе??пек?ивно? ?о?ки ??ибив. «?? Т?ейдинг» же лед? не забив п??л? пе??пек?ивно? кон??а?аки. ???м, за к?л?ка ?вилин м?�я�??аки вле??в ? во?о?а Шев?енка. Це ??ало?? п??л? ?ого, ?к ?е?в??в зма?н?вав виг?дний момен? дл? ?ого, ?об в?дк?и?и ?а??нок, але, об?г?ав?и ??ав??, в?н не зм?г заби?и ? в?л?ний к?? во???. Сагайда?ний за ?аке не п?оба?ив, ? на 25-й ?вилин? ?ко?и??ав?? пе?еда?е? Ск?б?енка ?а, випе?едив?и Со?о??ка, забив ? во?о?а ?вого коли?н?ого кл?б? (нагада?мо, ?о Сагайда?ний ?вого ?а?? г?ав ? д??г?й команд? «Спо??л?де?а+», ?кий по??м ??ан??о?м?вав?? ? «Сок?л». ???. Т.). ? Ск?б?енко ?во?м «а?и??ом» ?еаб?л???вав?? за зма?нований к?л?кома ми???во???ми ?ан??е момен?.

Т?о?и п?зн??е ?н??к?н м?г подво??и ?а??нок, але ??ого ?аз? Шев?енко ви???ив ?во? команд?. ?загал? ??еба ?каза?и, ?о п??л? п?оп??еного гол? «Сок?л» ?????во додав ? ак?ивно???, ?о, в п?ин?ип?, б?ло пе?едба??вано. ?ле водно?а? ? за?и??? «?окол??» по?али з?�являтис�?де?к? п?огалини, ?кими «?? Т?ейдинг» м?г би ?ко?и??а?и??. ? ?кби п?доп??н? ?лек?анд?а Х???ова змогли ?ко?и??а?и?? ?ими в?л?ними зонами, ?о на?л?дки дл? «Сокола» могли би б??и д?же ??мними. ?нов? ж ?аки ??давала?? взнаки в?д???н???? ?одл?ка ?а Хамдамова ?к? могли би б??и однаково ко?и?ними ?к в а?а??, ?ак ? в обо?он?. ?ле п?и ??ом? на ??к? «?окол??ам» б?ло ?е, ?о «?? Т?ейдинг» наби?ав ?оли ??вже ??аном на 28-м? ?вилин? ? команди з ?оне??ини б?ло ?о?и?и командни? ?оли. У ?ак? момен?и намагав?? б?а?и г?? на ?ебе ?е?в??в, але його ?п?оби заби?и ? во?о?а ??ав?? не до??гали ме?и. ?о ?ого ж, ? ?ам ??аве?? п?ймав к??аж ?а над?йно г?ав ? во?о?а? ?во?? команди. ?ле п?и ??ом? ?и?к на во?о?а «ене?ге?ик?в» по?ил?вав??, ? пи?анн? пол?гало в ?ом?, ?и змож??? го??? його ви??има?и?

? в?е-?аки «Сок?л» забив. Це ??ало?? на 37-й ?вилин? п??л? ????мкого п?о?ив? в?д ?анил?ка ?а його пе?еда?? на «п?�ятачок�? де пе??им опинив?? ?абак, ?кий забив ?в?й пе??ий гол ? ?ко??? кап??ана «Сокола». ?ле б?квал?но ??? же в?дб?ла?? гол?ова в?дпов?д? в?д «?? Т?ейдинга», ? ?н??к?н вив?в ?во? команд? впе?ед. ? ?к?о дл? ?абака б?в пе??ий гол ? ?ко??? кап??ана «Сокола», ?о дл? ?н??к?на ?е пе??ий гол ? PARIMATCH ?к???а-л?з?. Щоп?авда, г?ав?? «Сокола» намагали?? дове??и а?б???ам, ?о пе?ед ?им мав би б??и п?�яти�??ол ? го??ей, але п?ед??авники Фем?ди вказали на ?ен??. Т?? же Шев?енко п??ов допомага?и ?во?й команд? ? ?ко??? п?�ятог�?пол?ового, ? ?им майже од?аз? ?ко?и??ав?? ??аве??, ?кий п?обив ?о?н???н?ко ? по?ожн? во?о?а го?пода??в майдан?ик? ??1:3 на ко?и??? го??ей. Що й каза?и ??37-ма ?вилина ма??? ви?вила?? над?о ?ез?л??а?ивно?.

?оман ?овал??ик опе?а?ивно вз?в ?айм-а??, п??л? ?кого його п?доп??н? знов? п??ли вп?�ятьо�? намага??и?? ?оз?г?а?и б?л??????. ?дине, ?о вдало?? з?оби?и «?окол??ам», ?ак ?е зм??и?и «??ейде??в» ??оли?и вп?�ят�? але здоб??и п?аво на дабл-пенал??? го?пода??м майдан?ик? ?акож не ??дило??. ??е??о?, «?? Т?ейдинг» зм?г в?д??о??и пе?еможний дл? ?ебе ?ез?л??а?, ? завд?ки ??й зви??з? (до ?е??, пе???й ? ?езон?) команда з ?оне??ко? обла??? зали?ила о??анн? ???о?к? ???н??но? ?абли??.? ?

?же?ело - ???ем Т????ТЬ??, «5?5»?

?айк?а?? бомба?ди?и

1.) ?и?айло ?ол?н?к (?а?динал-??вне??анда??) ??8
2-6.) ?оман ?о?пини? (?а?динал-??вне??анда??) ?��?5
2-6.) Ю??й ?ог?? (?не?г??) ??5
2-6.) ???ем Фа?ен?к (У?аган) ??5
2-6.) Я?о?лав ?еб?д? (Х?Т) ?��?5
2-6.) ?ак?им ?е??алов (??одек??м) ?��?
7-9.) ???ал?й ?адеви? (У?аган) ??4
7-9.) ?ми??о ?онда? - 4 (Viva Cup)?
7-9.) ?лек?анд? ?ед?? (Х?Т) - 4

Т?ги:

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2021 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.