?и?ва?лек?анд? ?аниленко о?олив ли?ов??кий «??к?нгай»Чемпиона? ми?а?еозин?о: «?а? главн?й ?опе?ник ????ген?ина»Чемпиона? ми?а?ми?жан ??канов: «?а?? може? ?ложи???? ??жело»?е??кий ???залС?пе?к?бок Ук?а?ни (U-11). ??ед??авленн? ??а?ник?вЭк???а-лигаParimatch ?к???а-л?га 2021/22. 4 ???. «?не?г??» ?кин?ли з ве??ини, ?ол?н?к в?д?ива????? в?д конк??ен??в?ен?кий ???зал?лина ?о?обе?: «??ие?ала в ???бол?н?? ?бо?н??: Т? к??и??? ???е?. ??Хо?е??, на??им?»Чемпиона? ми?а?але?ио Скалаб?елли: «??ан може? дой?и до ?инала»Чемпиона? ми?аСе?гей Ско?ови?: «??е?нам ??команда подвижна?, мобил?на?, б????а?»Эк???а-лига?и?алий Ско??й: «?о многи? момен?а? виден оп?? ?ми??и? ?е?бен?ева, а в ?елом на?и взгл?д? ?овпада??»?ол??аС?пе?к?бок ?ол??и-2021. LIVE!Чемпиона? ми?а?аза???ан vs Таиланд: победи?ел? изве??ен?Сбо?на? Ук?аин??лек?анд? ?о?енко: «??агнемо пе?егл?н??и ?и? г?ав??в, на ?ки? зможемо ?оз?а?ов?ва?и ? подал??ом?»Чемпиона? ми?а??бок ?в???-2021. ?ен? 9: ?а?агвай, Япон?? ?а Се?б?? заве?????? ?о?м?ванн? ?пи?к? 16 команд?ига ?емпионов У?Ф??изна?ено ?а? ? да?и п?оведенн? ма???в ??ги ?емп?он?в в ?вано-Ф?анк?в??к?Чемпиона? ми?а??нол?д ?на?б: «? 1/8-й ?инала ?емпиона?а ми?а ?лаб?? ?опе?ников не б?вае?»?ела??????ем?е?-лига-2021/22. Т?? 1. ?азг?ом «С?оли??» и поке? ?вгени? ?ло?коСбо?на? Ук?аин?У ?клад? зб??но? Ук?а?ни в?дб?ла?? д??га зам?на г?ав?? на ма??? з ??м?н????ен?кий ???зал??бок Ук?а?ни ?е?ед ж?нок 2020/21: ?аво?и?и ?озне?ли ??пе?ни?? ? вий?ли ? п?в??налЧемпиона? ми?а??бок ?в???-2021. ?ен? 8: ??азил?? ?а ?о???гал?? виг?а??? ?во? г??пи?ол??аЭк???акла?а-2021/22. Т?? 2. Ук?аин?кий ден? в ?е?но

«Odessa Open Cup-2021». Weekdays. «Viatec» ? ??нал? пе?ег?ав «INTER»

??опон??мо ва??й ?ваз? п?д??мки ???н??? «Odessa Open Cup-2021». Weekdays.
?


1-й ????????????

? ?еми ??а?ник?в, ?к? ? п?д??мк? з?г?а??? одноколовий ???н??, пе??ими бо?о??б? ?озпо?али п?ед??авники ?и?в?ини ??ми?он?в??кий «?е?ал???» ?а «?о??омел?».

У наднап??жен?й бо?о??б? пе??ий ?айм по?динк? зм?н ? ?а??нк??не п?ин??. Тож, можливо??? дл? деб??ни? гол?в, зви??г ?а о?ок команди зали?или на д??г? дванад???и?вилинк?.

Саме го??омел???м вдало?? ??или?и ?ал?ки ?е?ез?в на ?во? ко?и???. ?о ?лова, голи б?ло заби?о, ?ак?и?но ? дво? а?ака? по?п?л?. Спо?а?к? ?а??бан п?дкл??ив?? до а?ак?вал?ни? д?й го??омел???в й в?ддав па? на ??ка, ?кий по??жним ?да?ом в?азив волод?нн? го?пода??в.

?айже од?аз? ?а??нок ?да?ом з близ?ко? в?д??ан? подво?в ???е?енко, зна?но ??кладнив?и ???н??не жи??? ми?он?в??м.

??е??о?, ?? два ?да?и й ??али ?диними ?ез?л??а?ивними ? ??й з???????. Тож, пе??о? командо?, ?ка наб?ала о?ки ? ?амка? ???н??? ??ав ?аме «?о??омел?».

«?е?ал???» (?и?он?вка) ??«?о??омел?» (?о??омел?) ??0:2 (0:0)
?оли:
?ми??о ??к (18), ?олодими? ???е?енко (19)

??одовжило ?г?овий ден? на па?ке?? ?по??комплек?? «Ун?ве??и?е?» п?о?и??о?нн? м?ж командами, ?к? не мали па?зи пе?ед ???н??ом й пе?еб?ва??? в ?г?овом? ?он???.

??доп??н? ??�ячеслав�??и??опада бе???? ??а??? ? л??н?ом? ?емп?она?? ?и?ва, а ?лек?анд? ?оле?ников ?а його команда зов??м не?одавно здоб?ли б?онзов? медал? ?е??о? л?ги.

??е??о?, ? ??ом? по?динк? пе??а половина ?ак ?амо заве??ила?? н?л?ово? н??и??. ???м, забива?и команди по?али майже од?аз? з? ?ви??ком п?о по?а?ок д??гого ?айм?. ?анил?в кла?но ?оз?б?ав?? на ?ланз? й зали?ив не п?и ?п?ава? Удови?енка.

? в?дпов?дд? доне??ани не заба?или??. ?аво?о?ний вл??ним ?да?ом в?дновив ??а???-кво ? з???????. ???ийного ?ез?л??а???«?н?е?и??ам»?б?ло замало й нап?ик?н?? по?динк? вони п??ли впе?ед з п?�яти�?пол?овим. ?айже од?аз? команд? ?лек?анд?а ?оле?никова вдало?? ?еал?з?ва?и пе?еваг? в к?л?ко??? ?н?ве??ал?в завд?ки гол? ?ло?ка, ?кий в?дзна?ив?? деб??ним ?ез?л??а?ивним ?да?ом ? ?клад? ?во?? команди.

?и?ни ?акож ?п?об?вали заби?и завд?ки д??м ? ????н?й б?л??о???. ?днак, в?д?г?а?и?? ?м не ??дило??.

«Star» (?и?в) ??«INTER» (?оне??к) ??1:2 (0:0)
?оли:
??к?о? ?анил?в (13) ??Я?о?лав ?аво?о?ний (13), ?ми??о ?ло?ко (20)
?опе?едженн?: ??к?о? ?анил?в (15), Се?г?й ?л?йник (16) ???лек?анд? ?оле?ников (18)

??одовжив ?енден??? го???ови? пе?емог й ??е??й ма?? пе??ого ????. С?оли?ний «Viatec», ?кий п?и??ав на ???н?? ? по??жном? ?клад?, ?ак ?амо забив два голи ? додав до ?вого ак?ив? деб??н? ??и о?ки.

?же до д??го? ?вилини ?аза?ов ?а ?едв?д? о?о?мили непоган? пе?еваг? дл? ?во?? команди. ???м, ? д??гом? ?айм? к?емен??жанам вдало?? в?днови?и ?н??иг? завд?ки ав?огол? вже згаданого ?аза?ова. ?днак, не б?л??е.

Тож, «Viatec» ??ав пе??о? командо? з? ??оли??, ?ка здоб?ла пе?емог? ? ?амка? ???н???.

«?еолог??» (??емен??к) ??«Viatec» (?и?в) ??1:2 (0:2)
?оли:
?нд??й ?аза?ов (1, 18 ????), ?ми??о ?едв?д? (2)

У пе??ом? по?динк? д??гого ???? необ??дна к?л?к???? гол?в дл? пе?емоги ??ала ?е мен?о?.

У ?во?м? деб??ном? ма??? на ???н??? ??оли?ний ?УХТ п?оп???ив в??ого один гол, однак, знай?и ?ез?л??а?ивн? в?дпов?д? ки?ни не з?м?ли.

?а?ом????, команда ?лек?анд?а ?оле?никова вд??ге об?г?ала опонен?а з? ??оли?? ?а зане?ла до ?вого ак?ив? ????? о?ок. ?в?о?ом ?диного ?ез?л??а?ивного ?да?? ? ма??? ??ав Ти?енко.

2-й ??????

«?УХТ» (?и?в) ??«INTER» (?оне??к) ??0:1 (0:1)
?оли:
?ики?а Ти?енко (10)
?опе?едженн?: ?олодими? Ш?л?ка (24 ???УХТ)

?оманд? Та?а? Шпи?ки ? ?лега Ш???а вдало?? в??анови?и новий ?еко?д ?ез?л??а?ивно??? на ???н???, пок?а?ив?и попе?едн?й ??вно вдв???.

?а ?ей ?аз ки?ни ?акож забили два голи ? пе??ом? ?айм?, однак, з?обили ?е нап?ик?н?? дванад???и?вилинки. Спо?а?к? ?аза?ов о?о?мив ?в?й д??гий гол ? ?амка? ???н???, а по??м деб??ним вз????м во??? в?дзна?ив?? ?а???.

Спод?ванн? ? «?е?ал???а» з?�явилис�?п??л? заби?ого м'??а в?д?Шмел?ова. ?днак, ки?ни вигл?дали ?ил?н??е ? завд?ки д?бл? Цо? з?обили ?во? пе?еваг? б?л?? ком?о??но?.

«?е?ал???» (?и?он?вка) ??«Viatec» (?и?в) ??1:4 (0:2)
?оли:
Та?а? Шмел?ов (16) ???нд??й ?аза?ов (10), ?вген?й ?а??? (11), ??к?о? Цой (21, 23)
?опе?едженн?: ?икола Федо?енко (14 ??«?е?ал???»)

У закл??ном? ма??? д??гого ???? впе??е вп?одовж ???н??? вдало?? ????м??ва?и го?пода??м. У п?о?и??о?нн? дво? команд ??�ячеслав�??и??опада ?аме «з??ки» з?м?ли пе?емог?и й здоб?ли деб??н? зви??г?.

?ап?ик?н?? пе??ого ?айм? Чепо?н?к вив?в ки?н впе?ед, а вже ? д??г?й половин? ?л?йник зб?л??ив гандикап п?ед??авник?в ??оли??.

Як не намагали?? го??омел??? в?д?г?а?и?? з п?дкл??енн?ми ?а??бана в ?ко??? п?�ятог�? але заби?и бодай гол ?м не вдало??.

«Star» (?и?в) ??«?о??омел?» (?о??омел?) ??2:0 (1:0)
?оли:
Се?г?й Чепо?н?к (10), Се?г?й ?л?йник (16)
?опе?едженн?: ?лек?анд? ?ан?ко (5) ???ми??о ??к (4), ?олодими? ?еви??кий (13)

Св?й ??е??й ма?? команда ?лек?анд?а ?оле?никова ?акож заве??ила пе?емого?. ?л??ово? ? з??????????ала к?н??вка пе??о? половини з???????. ?а 10-?й ?вилин? ?в?й деб??ний гол ? ?амка? ???н??? о?о?мив ?ланк, а ближ?е до ?ви??ка на пе?е?в? ?оле?ников подво?в ?ез?л??а?.

?а по?а?к? д??гого ?айм? Ю??енко додав ?н??иг? ? з??????. ???м, донне?ани п??ли з п?�яти�?пол?овим нав??? за вла?но? пе?еваги. ?ап?ик?н?? з??????? Санде??кий забив ??е??й гол ?во?? команди й зн?в в?? пи?анн? ?одо пе?емож??.

Тож, доне??ани заве??или пе??ий ден? з мак?имал?ним показником.

3-й ??????

«?еолог??» (??емен??к) ??«INTER» (?оне??к) ??1:3 (0:2)
?оли:
?лл? Ю??енко (16) ???ени? ?ланк (10), ?лек?анд? ?оле?ников (12), ?ени? Санде??кий (23)
?опе?едженн?: ?лек?анд? ?аге?н?к (12) ???ак?им Солонина (12), ?лек?анд? ?оле?ников (14), Се?г?й С?епаненко (24)

?оманда з? ??оли?? дв??? вела ? ?а??нк?, але не з?м?ла зане??и до ?вого ак?ив? деб??н? ??и о?ки. ?озпо?ала?? гол?ова ак?ивн???? ? з??????? з ав?огол? ??ов?енка.

?а о??анн?й ?вилин? пе??ого ?айм? ??к в?дновив па?и?е?, однак, ? ?е?един? д??го? половини?ки?ни знов? вий?ли впе?ед.

С?епан?к ??ав пе??им ав?о?ом гол? ? ?клад? «???ден??в», в??м, го??? довго г?али з п?�яти�? ? на о??анн?? ?ек?нда? ?е ?м допомогло п??и в?д по?азки. ????вником го??омел??ан ??ав ???е?енко.

?УХТ (?и?в) ??«?о??омел?» (?о??омел?) ??2:2 (1:1)
?оли:
?адим С?епан?к (18) ???лади?лав ??ов?енко (7 ????), ?ми??о ??к (12), ?олодими? ???е?енко (24)

?е в?д??ав в?д г?а??к? л?де?а й колек?ив Та?а?а Шпи?ки ?а ?лега Ш???а. ?ко??е два ?ез?л??а?ивни? по????ли за не??ивалий ?а? дозволили «Viatec» пе?емог?и. ?ап?ик?н?? пе??ого ?айм? в?дзна?или?? ?и?енко ?а ?едв?д?.

У д??г?й дванад???и?вилин?? «Viatec»в??иг пог?а?и з п?�яти�? ??обили ?е ? «з??ки», ?к? в?д?г?али один гол завд?ки вл??ном? ?да?? ?ака?енка. ?днак, наб?а?и б?л??е ???о? о?ок за п?д??мками пе??ого ?г?ового дн? команд? ??�ячеслав�??и??опада не вдало??.

«Star» (?и?в) ??«Viatec» (?и?в) ??1:2 (0:2)
?оли:
Се?г?й ?ака?енко (24) ???нд??й ?и?енко (9), ?ми??о ?едв?д? (10)
?опе?едженн?: ??к?о? ?анил?в (24) ???ми??о ?едв?д? (4)

?аве???вали ?г?овий ден? команд, ?к? ? попе?едн?? ма??а? не здоб?ли зал?кови? о?ок. Тож, ? к?емен??жани, ? ми?он?в?? о??имали ?ан? заве??и?и ??а??овий ?г?овий ден? з наб?аними балами ? п?дн??и?? ви?е ? ???н??н?й ?абли??.

???м, о?обливо? бо?о??би не вий?ло. ?а по?а?к? ?айм? ?ав??кий ?а??о?винко забили по гол?, а пе?ед пе?е?во? ??ене?-г?аве?? «?еолог??» ?анилейко дов?в пе?еваг? ?во?? команди до ???о? гол?в.

???л? пе?е?ви команди з ?и?в?ини намагала?? в?д?г?а?и?? п?д ?а? г?и з п?�яти�?пол?овим, але п?ед??авники ?ол?ав?ини май??е?но ?ко?и??али?? помилками ??пе?ника. Ю??енко ? ?аге?н?к п?ине?ли «?еолог??» пе??? пе?емог?, ?ка ??ала найб?л?? ?ез?л??а?ивно? за ?ез?л??а?ами ??а??ового ?г?ового дн?.

4-й ??????

«?еолог??» (??емен??к) ??«?е?ал???» (?и?он?вка) ??5:0 (3:0)
?оли:
?ми??о ?ав??кий (3), Я?о?лав ?о?винко (4), ?вген?й ?анилейко (12), ?лл? Ю??енко (22), ?лек?анд? ?аге?н?к (24)
?опе?едженн?: ?лл? Ю??енко (10)

Т??н??на ?абли??

1.?«Viatec»???9 о?ок (+5)
2.?«INTER»???9 о?ок (+4)
3.?«?о??омел?»???4?о?ки
4.?«?еолог??»???3?о?ки?(+2)
5.?«Star»???3?о?ки?(0)
6. ?УХТ???1?о?ко
7. «?е?ал???»???0?о?ок

Фо?озв?? до???пний за по?иланн?м.

?

4-й ???

?ен? ?озпо?ав?? з дво? по?динк?в ?е?ве??ого ????, ?к? заве??или?? з однаковим ?а??нком й б?ли ??ожими за пе?еб?гом.

? обидво? ма??а? пе?емож?? забивали нап?ик?н?? пе??ого ?айм?.

??доп??н? ??�ячеслав�??и??опада здоб?ли ?во? ?о??е о?ко ? п?о?и??о?нн? з «?е?ал???ом». ?олами ? ?клад? ки?н в?дзна?или?? ??нни??к ?а ?ака?енко.

?е?еможн? ?од? ???н??ом п?одовжив ? «Viatec». ?оманда Та?а?а Шпи?ки ?а??лега Ш???а здолала ?УХТ. У к?н??в?? ??а??ово? дванад???и?вилинки д?блем ви????лив Цой, а на ?е жодним голом «???ден?и» ?ак ? не в?дпов?ли.??????????

«?е?ал???» (?и?он?вка) ??«Star» (?и?в) ??0:2 (0:2)
?оли:
???ем ??нни??к (9), Се?г?й ?ака?енко (12)
?опе?едженн?: (?ак?им Шкапа, 24 ??«?е?ал???»)

?УХТ (?и?в) ??«Viatec» (?и?в) ??0:2 (0:2)
?оли:
??к?о? Цой (9, 10)

5 ???

??о?и??о?нн? м?ж к?емен??жанами ?а го??омел???ми ??ало одним з кл??ови? ? бо?о??б? за ??е?? ??одинк?. ??е??о?, го?пода?? (? ??ом? по?динк? ?акий ??а??? мала «?еолог??») знов? не з?м?ли заби?и, а команда ??�ячеслав�??и??опада обмежила?? ?диним вз????м во??? в?д Сав?енка. Саме ?ей гол ? п?ин?? ?й надважлив? ??и о?ки.

У п?о?и??о?нн? дво? команд з нижн?о? ?а??ини ???н??но? ?абли?? довол? впевнено пе?ем?г «?е?ал???». У пе??ом? ?айм? Сл?в?енко ?а Шмел?ов о?о?мили пе?еваг? ? два голи дл? ми?он?в??в. Швидкий гол в?д Ш?л?ки ? д??гом? ?айм?, здавало?? б, пове?н?в ?УХТ до г?и. ?днак, Сл?в?енко ?а Шкапа довели ли?е ?озвин?ли пе?еваг? «ме?ал????в» ?а допомогли команд? з ?и?в??ко? обла??? здоб??и деб??н? ??и о?ки.

Ще одним важливим п?о?и??о?нн?м ? бо?о??б? за б?онз? ??ав ма?? м?ж «?еолог???» ?а «Star». ?и?ни могли зна?но пок?а?и?и ?во? ?ан?и на б?онзов? наго?оди. ?еаби?к ?? наблизив до ??ого гол Чепо?н?ка. ???м, команда з ?ол?ав?ини завд?ки голам ?ол?бенка ? ?о??и?енка здоб?ла зви??г? ? п?одовжила бо?о??б? за ???йк?.

«?еолог??» (??емен??к) ??«?о??омел?» (?о??омел?) ??0:1 (0:0)
?оли:
?олодими? Сав?енко (15)
?опе?едженн?: (?лек?анд? ?аге?н?к, 6 ??«?еолог??»)
?ил??енн?: (???ал?й ?оженко, 17 ??«?еолог??»)

«?е?ал???» (?и?он?вка) ???УХТ (?и?в) ??4:1 (2:0)
?оли:
?лек?анд? Сл?в?енко (6, 19), Та?а? Шмел?ов (10), ?ак?им Шкапа (24) ???олодими? Ш?л?ка (13)
?опе?едженн?: ?ак?им Шкапа (24) ???лег ?о??н???к (4)

«Star» (?и?в) ??«?еолог??» (??емен??к) ??1:2 (1:1)
?оли:
Се?г?й Чепо?н?к (3) ??Я?о?лав ?ол?бенко (5), ???ал?й ?о??и?енко (19)
?опе?едженн?: ??к?о? ?анил?в (2), ?лек?анд? ?ан?ко (7, обидва ??«Star»)

6-й ???

?л??овим п?о?и??о?нн?м ? бо?о??б? за пе??е м???е ??ав по?динок м?ж «INTER» ?а «Viatec». ???м, пе?емога одного з ??пе?ник?в ви?вила?? до?и?? впевнено?. ?оне??ани вжалили ки?н подв?йним ?да?ом нап?ик?н?? пе??ого ?айм?. ?бидва голи на ?в?й ?а??нок запи?ав кап??ан «?н?е?и???в» Санде??кий. У д??гом? ?айм? о??а?о?но ?ез?л??а? з??????? ви???ило вз???? во??? в?д Юнакова, ?ке, ?ак?и?но, забезпе?ило п?доп??ним ?лек?анд?а ?оле?никова пе??? ??одинк?.

?адважлив? о?ки ? бо?о??б? за б?онзов? наго?оди здоб?в «Star». ?нов? ?ебе п?о?вили ?ака?енко ? ??нни??к, ?к? забили по ?аз? ? пе???й половин? ??а??ово? дванад???и?вилинки ?а п?ине?ли «з??кам» дев?�ят�?о?ко.

?аве??ив?? ??? ?е одн??? в??а?о? о?ок в?д «Viatec». Щоп?авда, ? ма???, ?кий н??ого не ви????вав дл? ки?н,адже вони заб?он?вали за ?обо? д??г? ??одинк?. ?а пе?е?в? ??оли?на команда п??ла за м?н?мал?но? пе?еваги завд?ки гол? Цо?. ?ленков??кий в?дновив па?и?е?, але ?аза?ов з?м?в ?видко пове?н??и м?н?мал?н? пе?еваг? ?во?й команд?. ?днак, ??к ви?вав дл? го??омел???в по?е?н? н??и?.

«INTER» (?оне??к) ??«Viatec» (?и?в) ??3:0 (2:0)
?оли:
?ени? Санде??кий (11, 11), ?вген Юнаков (14)
?опе?едженн?: ?лек?анд? ?оле?ников (12) ?????ал?й ?ав?иленко (23)

«Star» (?и?в) ???УХТ (?и?в) ??2:0 (2:0)
?оли:
Се?г?й ?ака?енко (4), ???ем ??нни??к (5)

«?о??омел?» (?о??омел?) ??«Viatec» (?и?в) ??2:2 (0:1)
?оли:
?ак?им ?ленков??кий (15), ?ми??о ??к (24) ????к?о? Цой (12), ?нд??й ?аза?ов (16)
?опе?едженн?: Се?г?й ?ел?ник (24) ???ми??о Як?бе?? (15)

7-й ???

«INTER» дл? ?ого, ?об заб?он?ва?и ?об? пе??е м???е мав наб?а?и одне о?ко. Сво? завданн? доне??ани впевнено виконали. ?а голи Юнакова ? ?е?ем?й??ка одним вз????м во??? в?дпов?в Сл?в?енко, але ? д??г?й половин? Ши?к?н, ?ланк ? Солонина з?обили пе?еваг? команди ?лек?анд?а ?оле?никова б?л?? вагомо?.

?еймов??ний ?ан? на бо?о??б? за 3-?? м???е в??а?ила «?еолог??». ??емен??жани в?дк?или ?а??нок ? пе??ом? ?айм? п?о?и??о?нн? з ?УХТ завд?ки гол? ??вова. У д??г?й половин? ?о??о?а в?дновив па?и?е?. ???ийний ?ез?л??а? аж н??к не вла??ов?вав п?доп??ни? ?вген?? ?анилейка. ???м, пе?емог?и ?м не вдало??. Тож, ??е?? м???е по??в «Star», ?кий ? б?онзовом? ма??? п?о?и??о??име «?о??омел?».

?оманда з ?и?в?ини на ?адо?а? вий?ла на о??анн?й ма??. У випадк? пе?емоги «?о??омел?» ??ав би ??е??м ? ?ег?л??ном? ?емп?она??. ???м, «INTER» п?ой?ов ди??ан??? з? 100-% показником. ?ол? ма??? ви???ив гол ?оле?никова. Тож, головн? амб???? команди зали?или на зав??а.

«?е?ал???» (?и?он?вка) ??«INTER» (?оне??к) ??1:5 (1:2)
?оли:
?лек?анд? Сл?в?енко (8) ???вген Юнаков (6), ?ван ?е?ем?й??к (7), ?и?айло Ши?к?н (18), ?ени? ?ланк (21), ?ак?им Солонина (22)
?опе?едженн?: ?ени? ?ланк (21)

?УХТ (?и?в) ??«?еолог??» (??емен??к) ??1:1 (0:1)
?оли:
?лек?анд? ?о??о?а (14) ???ван ??вов (9)
?опе?едженн?: ???ем Щ?? (18), ?лек?анд? ?о??о?а (22, обидва ???УХТ)

«INTER» (?оне??к) ??«?о??омел?» (?о??омел?) ??1:0 (1:0)
?оли:
?лек?анд? ?оле?ников (3)
?опе?едженн?: ?ми??о ??к (24 ??«?о??омел?»)

?озклад на 30 липн?

08:00. ?е??а л?га. 1/2 ??нал?. «?е?ал???» ???УХТ
08:30. ?и?а л?га. ?а?? за 3-?? м???е. «Star» ??«?о??омел?»
09:00. ?е??а л?га. Ф?нал. «?еолог??» ??«?е?ал???»/?УХТ
09:30. ?и?а л?га. Ф?нал. «INTER» ??«Viatec»

?овний ?о?озв?? до???пний за по?иланн?м.

?д??ге вп?одовж ???н??? м?ж ?обо? в о?н?й з??????? з?й?ли?? «?е?ал???» ? ?УХТ. ?а ?ей ?аз команди бо?оли?? за пе?еп???к? до ??нал? ?е??о? л?ги.

???л? «???ого» пе??ого ?айм? голи по?ипали?? п??л? пе?е?ви. ??бл? Ха??енка п?иголом?ив «???ден??в», ?к? ?о? ? нав?�язувал�?г?дн? бо?о??б? низ?? команд, але, в?е ж, ??н???вали о??анн?ми.

?е??а л?га. 1/2 ??нал?. «?е?ал???» ???УХТ ??2:0 (0:0)
?оли: ?н?он Ха??енко (15, 19)

?е зм?нив?? пе?еможе?? ? ? п?о?и??о?нн? м?ж «Star» ?а «?о??омелем». ?и?ни ?а п?ед??авники пе?едм???? ??оли?? знов? видали безкомп?ом??ний ма??, ?кий ??лком м?г пода??ва?и гл?да?ам пе??? ?е??? пенал???. ?днак, п?о?и ??ого б?в до?в?д?ений Чепо?н?к.

?е?е?ан ки?в??кого ???зал? пода??вав ?во?й команд? пе?емог??на о??анн?й ?вилин? ?а дозволив за?и??и?и ??е?? пози???, ?ка б?ла за?облена «з??ками» за п?д??мками ?ег?л??ного ?емп?она??.

?а?? за 3-?? м???е. «Star» ??«?о??омел?» ??1:0 (0:0)
?ол: Се?г?й Чепо?н?к (24)

??емен??жани, п??л? ?ого ?к не по??апили до «б?онзового» ??нал?, жадали п?ивез?и на ?ол?ав?ин? бодай головний ??о?ей ?е??о? л?ги. ?а завад? ?м намагав?? ??а?и ми?он?в??кий «?е?ал???», однак, «?еолог??» б?ла наполеглив??о?.

У пе??ом? ?айм? до гол?ового здоб??к? ?во?? команди неаби?к п?иклав?? ?анилейко. Т?ене?-г?аве?? «?еолог??» о?о?мив д?бл?. ?а?ом????, нап?ик?н?? по?динк? дове??ив пе?еможний ?ез?л??а? дл? к?емен??жан Ю??енко. ?одно?а?, ми?он?в?? до де???и????? команди обмежили?? ???блом ?е??о? л?ги.

?е??а л?га. Ф?нал. «?еолог??» ??«?е?ал???» ??3:0 (2:0)
?оли: ?вген?й ?анилейко (6, 8), ?лл? Ю??енко (24)

?диним ??о з?м?в пе?е?ва?и неп?и?мн? ?енден??? дл? го??ей, ?об?о, команд, ?к? опинили?? ниж?ими за ?ей?ингом ?ег?л??ного ?емп?она??, ??ав «Viatec».

??доп??н? ?лега Ш???а ? Та?а?а Шпи?ки ? ?ег?л??ном? ?емп?она?? в?д??али в?д ?вого ??пе?ника на п?�ят�?о?ок, а ?акож по???пили?? «?н?е?и??ам» ? попе?едн?й о?н?й з???????. ?днак, в?е на ?во? м???? мав ?оз??ави?и ??нал.

??новн? под???з??????? по?али ?озго??а?и?? ? закл??н?й??о?и?и?вилин??. ?оле?ников ?во?м ???мовим ?да?ом з? ???а?ного вив?в доне??ан впе?ед. ???м, пе?ед ?ам???н?ко? ?и?ена ??оли?на команда в?д?г?ала?? завд?ки гол? ?ав?иленка.

??е ви????вало?? ? ?е??? пенал??? й пе?емог? «Viatec» п?ин?? ?ейв ?ала?ева п??л? ?да?? ?о???ка. Тож, ?аме ки?ни здоб?ли головний ??о?ей ???н??? б?дн?ого дн?.

?и?а л?га. Ф?нал. «INTER» ??«Viatec» ??1:1 (0:0). ?енал??? ??4:5
?оли: ?лек?анд? ?оле?ников (20) ?????ал?й ?ав?иленко (24)
?опе?едженн?: ?лек?анд? ?оле?ников (9), Я?о?лав ?аво?о?ний (24) ??Ю??й Ще?и?? (8), ??к?о? Цой (9), ???ал?й ?ав?иленко (19)

?ом?на???

?айк?а?ий во?о?а?: Ю??й ?ала?ев («Viatec»)
?айк?а?ий г?аве??: ?ени? Санде??кий («INTER»)
?айк?а?ий бомба?ди?: ??к?о? Цой («Viatec»)


?же?ело -???е??л?жба ??о??а??? ???зал? Ук?а?ни
Фо?о: ?елл? ?ал?н?на

Т?ги:

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2021 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.