Эк???а-лига«?а?динал-??вне»: п?д??мки пе??ого кола ?емп?она??Таджики??ан??о в?иг?ае? ?емпион?к?? ко?он? Ф??зал?ной лиги Таджики??ана???ген?ина?ла?дио Тапиа п?езен?овал С??а?еги? ?азви?и? ???зала ??ген?ин???пани???пани?-2020/21. Т?? 5. «?еван?е» ??без по?е??, «?а??а» ??по?ледн???о??и??иколай ?ванов: «??е?ензий ? ??ене??кого ??аба к иг?окам не?»Эк???а-лига?лек?анд? Сме?аненко: «?иклик ? зб??н? ???е в?дм?нна мо?ива??? дл? подал??ого ?озви?к?»Эк???а-лига«У?аган»-2020/21: Ци??и ? ?ак?и пе??ого колаЭк???а-лига?ва на???пн? ма??? «Сокола» пе?ене?ено ?е?ез COVID-19Эк???а-лигаFavbet ?к???а-л?га 2020/21: п?д??мки пе??ого кола ?емп?она??Сбо?на? Ук?аин?Юна??ка зб??на Ук?а?ни (U-19) п?оведе зб?? ? ??ова?а??ела?????вген ?ми?л?: «?о?? не мож? з?оз?м??и ?к ??ав во?о?а?ем»?о??и??лади?лав Че?номо?дов: «? «У??е» ?о?? в?ложи???? на 200%»?аза???ан?ео: «Я б?л ?дивлен ??овнем неко?о??? команд в ?аза???ане»?ол??а?а??ломей ?ав?а?: «?о? зада?а как капи?ана ??об?един??? команд?»??пани??а?? «?о?дова ?а???мон?о» ??«?а??а» ??ав найпоп?л??н??о? ??ан?л????? ? ???ме????пани??идак ?лана: «????ее е?е впе?еди»Эк???а-лига«Х?Т» в??ел из ?амоизол??ииЧе?и?? ?пи?ке Тома?а ?ойманна ??50 ?амилийЭ??они??лек?анд? ?ми??иев: «?з-за ко?онави???а в ??ом ?езоне, ве?о??но, ? нами не ?може? п?и?????вова?? на? ??ене? ?и?аил ?оманов»??пани?Хо?ан ?он?але?: «?а побед? над «?а??ой» да?? ?ол?ко ??и о?ка»

?ак?им ?о?онин: «?аже ? бело????кого ?е?пени? е??? п?едел»


Ук?аине???ак?им ?о?онин???иг?ок мини-???бол?ного кл?ба «?ид?ел?ма?». ?а п?о?лой неделе его команда вз?ла б?онз? ?емпиона?а ?ела???и. ? п?оек?е «?егионе??» на ?ай?е Sport.tut.by 34-ле?ний ???боли?? ?а??казал, по?ем? Се?гей ?и?алок ????о бело????кий Св??о?лав ?ака???к и как ?ак пол??ило??, ??о ? каждого ?во? п?авда по ?и??а?ии в Ук?аине.
?
?ак?им ?о?онин никогда не зад?м?вал?? о пе?еезде в ?ела???? ??он иг?ал в доне?ком «Ша??е?е», ко?о??й ?вл?л?? б?ендом в Ук?аине. ?о зимой 2013 года кл?б ?а?пал??. Ф??боли?? пе?е?ел в ?а??ков?кий «?окомо?ив» и ??ал в его ?о??аве ?емпионом ???ан?. ? кон?е ?езона ?а??ков?ане не п?одлили кон??ак? ? ?о?онин?м, и он б?л го?ов закан?ива?? ка??е??.

???азало??, в?? ?клад?вае??? п?о?ив мен?. ?ак гово??? ???боли???, д?мал ?оби?а?? ?ин?? и е?а?? домой. Т?? мне позвонил ??ене? «?ид?ел?ма?а» ?ик?о? Та??ило и позвал на п?о?мо??. Я б?л ?азби?, под?мал: «??да он ?ам зове?? ?ела???? ????о же ?ак далеко!». ?о ?ик?о? ?он??ан?инови? погово?ил ?о мной, как ?одной о?е?. Я ?е?ил ??езди?? на ?азведк?, а ?ам и кон??ак? подпи?ал.
?
«?не н?ави???, ??о по п?аздникам в?е, даже ??н?, зде?? к?а??? в ?ве?а на?ионал?ного ?лага»?

???она?ал? б?ла ?ил?на? но??ал?ги?: в?е-?аки о? ?ид? до Ха??кова ??1200 киломе??ов. ??и?ел на пе?в?? ??ени?овк? по?ле 17 ?а?ов езд? в поезде и 3-? в ма?????ке, ?олком не в??пав?и??, п??ал?? но?мал?но иг?а?? ??ни?его не пол??ало??. ?еб??а пона?ал? невзл?били мен?, но ?же ?е?ез ме??? м? здо?ово под??жили??.

?о?онин за?або?ал ?еп??а?и? ?по???мена, ко?о?ого ?ен?? однокл?бники и ненавид?? ?опе?ники. Сам ???боли?? ? ?л?бкой ?еаги??е? на ?ак?? ?а?ак?е?и??ик? и по??н?е?:

????е в Ук?аине ? мен? б?л имидж г??бого и аг?е??ивного иг?ока. Я из ?е?, к?о же??кой иг?ой в обо?оне за??авл?е? оппонен?ов плака???? и возм??а????, ??па?? ?аз попла?ил?? за ??о ка??о?ками, ?далени?ми и ди?квали?ика?и?ми. Хо?? жена гово?и?, ??о в жизни ? о?ен? доб??й. ?е л?бл? п?оиг??ва?? на поле и об???н?? ???боли??ам, ко?о??м не ?ва?ае? ан??опоме??и?е?ки? данн??, ??о надо б??? злее. ?о?ле по?ажений даже не звон? жене ?а?а ??и-?е???е, а п?о??о о??ож?.

?о?онин живе? в ?иде ?же ??и года, а ?ан??е и вов?е не ?л??ал о ???е??вовании ?акого го?ода.

???не о?ен? н?ави??? ?и?ина и ?покой??вие ?ид?. ?огда ?ол?ко п?ие?ал, б?ло о?ен? ?емно и ???о: как в?йд? ? ??ени?овки ???же ??емнело. У ва? ??? вооб?е Т?манн?й ?л?бион. ?а?о когда по?еплело, ??ал на?лажда???? к?а?о?ой, идиллией и блажен??вом вок??г. ? ?иде не? ??ма и гама, ме??о и ??оллейб??ов, наби??? л?д?ми. ? ?оне?ке ??жело д??ало?? из-за близко ?а?положенн?? ?а??, а в ?ела???и много ле?ов, по??ом? возд?? ?вежий.

?
?
??ави???, как ? ва? ?и???? и ?би?а??, а по п?аздникам в??, даже ??н?, к?а??? в ?ве?а на?ионал?ного ?лага. ?а и ?ин?к за???оил?? за по?ледние год?. ?едавно ко мне в го??и п?иезжали ?оди?ели ? баб??кой. ?ово???, ??о за 20 ле? ?ин?к п?еоб?азил?? ??к?а?о?а, небо?к?еб?, ?ика?н?е до?оги (п??кай пла?н?е, но е??? за ??о о?дава?? ден?ги). ?ооб?е, ?ен? в бело????кой ??оли?е о???имо под?о?ли. ?олодеж? ?а??каз?вае?: ??ало в ?аз? до?оже ??оди?? ? дев??кой в ка?е или поиг?а?? в бо?линг.
?
«?ело???? не а??и как много пол??а??, но го??да???во обе?пе?ивае? необ?одим?й миним?м»
?
?о ?ого как ?дела?? ??авк? на ???бол, ?а??ков?анин ?ем? ле? занимал?? бал?н?ми ?ан?ами, п?и?ем ловко ?овме?ал ??о ? ???бол?н?ми ??ени?овками:

???аже в????пал в ?инале ?емпиона?а Ук?аин? ? о?ен? ?ил?н?ми ?ан?о?ами. ?ама запи?ала на ?ан??, по?ом? ??о п?о??о не ?ва?ало па??не?ов. Сна?ала ?пи?ал??, д?мал, ??о в ?коле в?е б?д?? ?ме?????. ?о мама в?двин?ла ?л??има??м: или ?овме?ае?? ???бол?н?е ??ени?овки ? ?ан?ами, или пе?е??ае?? иг?а??. ?омн?, пе?в?е два года во в?ем? ?ан?евал?н?? зан??ий в?е в?ем? ?мо??ел на ?а?? ??ждал, ??об? в?? по?ко?ее закон?ило??. ?о ?же по?ле деб??ного конк???а ? мен? п?о?н?л?? ?по??ивн?й ин?е?е?. С воз?а??ом в??н?л?? ?ак, ??о ??певал за ден? ??г?а?? ???бол?н?й ма?? и по??а??вова?? в ?ан?евал?ном пе?вен??ве. ?а??не??а п?и?овала из-за ?ого, ??о ?, б?вало, опазд?вал, а па?ан? из команд? и однокла??ники «??авили» ???ки-п?иба??ки: «?ал?ник, ?? в колго?а??». ?а?о когда ??ан?евал вал?? на 1 ?ен??б??, ??и?ел? вл?били?? и на?али ??ави?? о?енки аван?ом.

? 16 ле? ?о ?лезами на глаза? ??одил из ?ан?ев ??недел? ?одил ?ам не ?вой. Хо?? б?ли ва?иан?? ?азви?и? ка??е?? в ?в?опе: бога??е ?оди?ели одной па??не??и п?едлагали п?о?инан?и?ова?? пе?еезд на?ей па?? в ?е?мани?. ?о ? не за?о?ел впада?? в зави?имо??? и пе?екл??ил?? на ???бол.

?ак?има п?игла?али в д?бл? ?а??ков?кого «?е?алли??а», но ?оди?ели на??о?ли на ??ебе в ?ниве??и?е?е. ? и?оге ?о?онин пол??ал два в???и? об?азовани? ?????ои?ел?ное и ??иди?е?кое, а ?о в?еменем ?менил ???бол?ное поле на мини-???бол?н?? пло?адк?.

???и ?аз? не пожалел, ??о не пе?е?ел в д?бл? «?е?алли??а», по?ом? ??о из ?ой команд? мало к?о заиг?ал на в??оком ??овне. Сегодн? в «бол??ом» ???боле пла??? ба?но?ловн?е ??мм? (на? по?олок ??одна-две ?????и долла?ов, а в ???боле ??в де???ки и ?о?ни ?аз бол??е), но к?о знае?, ??мел ли б? ? п?оби????. ?а?о окон?ил Ха??ков?кий го??да???венн?й ?е?ни?е?кий ?ниве??и?е? ???ои?ел???ва и а??и?ек???? ? к?а?н?м дипломом (п?и?ем ??ил?? ?ам ??без поблажек за ?по??ивное ??а??ие). ? ?ов?еменном ми?е ??и диплом? мало ??о да?? ???егодн? в Ук?аине за оп?еделенн?? ??мм? можно л?бой диплом к?пи??. Сл??ал, ?ан??е ??о ??оило в ?айоне дв??-??е? ????? долла?ов.
?
?
Сп?а?ива? ? ?ак?има, де???во ко?о?ого п?о?ло в Сове??ком Со?зе, ?еал?но ли ?ела???? ?вл?е??? вопло?ением ССС?, как ?а??о о?ме?а?? легионе??.

???олодеж?, ко?о?а? не жила в ?о в?ем?, п?о??о б?о?ае??? ?ловами. ??ма?, ??о ? л?дей ?клад?вае??? ?акое впе?а?ление из-за ?ого, ??о в ?ела???и не ?ли?ком ?а?п?о???анена п?ива?иза?и?, как в ?ой же Ук?аине. У на?, к?да ни гл?н?, в?? ?а??ное: ?аб?ики, завод?, команд?. ? Ук?аине ?же давно не? кон??оле?ов в об?е??венном ??ан?по??е, и по??и и??езли компо??е??, ко?о??е напомина?? ?е в?емена.

? ?ела???и бол??е по??дка: пе?е?ел до?ог? в неположенном ме??е ??запла?и ???а?. ??ли ? ва? к?о-?о напи?е? пи??мо в ?ини??е???во ?по??а и ???изма, ?ам немедленно должн? б?д?? о??еаги?ова??, а в Ук?аине оно, возможно, п?о??о за?е??е???. У на? в?? по???оено на мелки? вз??ка? и ?в?з??. ?озможно, и в ?ела???и ??о в какой-?о ??епени е???, но не в ?аком п?о?ен?ном ?оо?но?ении.

Ф??боли?? заме?ил, ??о в на?ей ???ане многие ?або?а?? на го?п?едп?и??и??.
?
??? в Ук?аине л?ди не мог?? най?и ?або??, по??ом? ?о?г??? на ??нка?, пок?па?? ?ова? поде?евле и пе?еп?ода?? за в?годн?? ?ен?. ?аве?ное, бело???? не а??и как много пол??а?? ???або??ги на заводе име?? в ме??? ??блей 400, на ко?о??е ?ил?но не ?азг?л?е????. ?о го??да???во в?? же обе?пе?ивае? необ?одим?й миним?м. ?де?? ? л?дей е??? возможно??? жи?? в об?ежи?ии (?, к??а?и, ?оже жив? в об?аге «?ид?ел?ма?а»), а на ?одине об?ежи?ий по??и не о??ало?? ???а??ники в?? ?к?па??, дела?? ?емон? и ?да?? в а?енд? в ?вои? ин?е?е?а?.
?
«Я ?к?аине? до мозга ко??ей и пе?ежива? за ???ан?, но на ??ей ??о?оне п?авда ???каза?? ?ложно»?

?о ?ловам иг?ока «?ид?ел?ма?а», в Ук?аине мен??е б??ок?а?ии, а ?е?кий бело????кий по??док имее? ?вои пл??? и мин???:

???огда жена п?иезжае? в го??и, надо ?леди??, ??об? она на?одила?? в ???ане не бол??е 90 дней за год. С д??гой ??о?он?, ??о помогае? кон??оли?ова?? по?ок миг?ан?ов. ?о мне, как к ино???ан??, кажд?е полгода навед?ва???? мили?ионе?? ??в Ук?аине не? ?акого кон??ол? (д??г г??зин ?ем? ле? п?ожил без ?еги???а?ии, и ник?о его ни ?аз? не п?ове?ил).
?
?
?ак?им ?о?онин помог не?кол?ким ?к?аин?ким иг?окам по мини-???бол? пе?еб?а???? в ?ела???? по?ле ?ого, как об??ановка на ?одине ??ала нап??женной и не??абил?ной.

???а?ни ин?е?е?овали?? ва?иан?ами, но в «?ид?ел?ма?е» легионе??кий ?о??ав б?л полно???? ?комплек?ован. ?а?? ???боли??ов ?о в?еменем заиг?али в ???, «?о?ожнике» и «С?оли?е». ?ооб?е, ?еб??а пе?еезжали, ?ол?ко е?ли б?ло конк?е?ное п?едложение по ?або?е. Хо?? неко?о??е ?к?аин?? п?о??о п??али?? най?и ?еб? в д??гой ???ане (когда в ?оне?ке на?али бомби??, и жи?? ??ало невмого??).

??е па?? ле? назад нел?з? б?ло п?ед??ави??, ??о в го?оде ?азве?н???? боев?е дей??ви?. ? «?ид?ел?ма?е» иг?ал Са?а Х???ов, ко?о??й плани?овал б?д??ее в ?оне?ке: к?пил ?ам ква??и??, п?од?м?вал бизне?. ?едавно он ездил в Ук?аин?, ??об? ?лемен?а?но п?ове?и??, ?ела ли ква??и?а. ?аже л?д?м, ? ко?о??? ?ам недвижимо???, н?жно дела?? п?оп??к и жда?? не?кол?ко дней ?аз?е?ени? на в?езд.

Ф??боли?? «?ид?ел?ма?а» не занимае? ни ??? ??о?он? в поли?и?е?ки? иг?а?. ?н ?е?ко обозна?ае?:

??Я ?к?аине? до мозга ко??ей и пе?ежива? за ???ан?, а на ??ей ??о?оне на?оди??? п?авда ???каза?? ?ложно. У на? е??? мо?е, го??, полезн?е и?копаем?е, п?о??о надо б?ло ??им п?авил?но ?а?по??ди????.
?
«?ак показ?ва?? ма??ов?кие ма??и, даже ? бело????кого ?е?пени? е??? п?едел»?

?о?онин гово?и?, ??о бол??ин??во бело???ов ?аздел??? пози?и? ?о??ии по ?к?аин?ком? воп?о??.
????ма?, ??о в пе?в?? о?е?ед? ?в?зано ? ин?о?ма?ионной поли?икой ??зде?? в о?новном показ?ва?? ?о??ий?кие ново??и. ?л?? в ?инан?овом плане ? ?ела???и многое зав?зано на ?о??ии. ?ногда зомби?ование и п?опаганда до?од?? до ма?азма: как можно гово?и??, ??о в ?ападной Ук?аине ед?? де?ей? У на? ?акие ново??и даже в ?мо?и??и?е?ки? ?о? в??меива??. Человек ?мо??и? ??на под?озна?ел?ном ??овне ? него о?клад?вае??? ??а ин?о?ма?и?.

?емногие из бело???ов мен?ал?но по?ожи на ?к?аин?ев. ?? м?гкие и ?е?пелив?е, а м? более нагл?е и изво?о?лив?е. ?огда в команде ?л??а???? ??о??, ??ене? гово?и? бело????ким па?н?м: «?адо ??о??? д??г за д??га го?ой». У на? ??о в к?ови. Я в ?л??има?ивной ?о?ме подде?жива? ?вои?: не б?д? иг?а?? или ?йд? вме??е ? ними, е?ли ?ложи??? неп?и??на? или не?п?аведлива? ?и??а?и?.

Хо??, как показ?ва?? ма??ов?кие ма??и, даже ? бело????кого ?е?пени? е??? п?едел. ? ?ела???и ?? должен гово?и?? ?о, ??о ?о??? ??л??а??, и не в?егда може?? в??каза?? ?о, ??о д?мае?? на ?амом деле, ??а в Ук?аине много гово???, ник?о никого не ?л??и?, непон??но, где п?авда, по??ом? ?олк? ?оже мало. Тепе?? м? должн? п?авил?но во?пи?а?? ?вои? де?ей, ??об? ? ни? ??о?ми?овало?? д??гое м??ление.

Я ?мо??? на ?ол??? и во??и?а???: да, ? ни? ?в?опа, да, бензин по ев?о ? ?во??ом, но они ??мели налади?? к?а?о??, ?и??о?? и ка?е??венн?? жизн?. У на? же 10??5 п?о?ен?ов л?дей жи????, а о??ал?н?е в?жива??. Э?о же??кое кла??овое ?азделение ?жа?ае?.

?ак?им ?огла?ае???: Ук?аина о?ен? ?азнооб?азна ??в п?о?ивоположн?? ?а???? ???ан? ?вои ге?ои, диалек?? и ??ади?ии. ?о п?и ??ом е??? более важн?е ?енно??и, ко?о??е ?пла?ива?? на?од:

??Я па??ио? ?воей ???ан?, но ?азгова?ива? на ????ком ?з?ке, по?ом? ??о в??о? в Ха??кове. Ук?аина ?азнооб?азна?. У мен? е??? п?и??ели из ??вова. Ч?о и? о?ли?ае?? ?аве?ное, ?о, ??о они более набожн?е и п?авил?н?е ??каждое во?к?е?ен?е ме??н?е по?е?а?? ?е?ков?, ?о?? ?од?? ?л??и, ??о ?ам жив?? ?бежденн?е на?ионали???.

?о? мама в??о?ла в ?еле под ?иевом ??она об?ае??? на ???жике. ? папа вооб?е ????кий (?одил?? в Соликам?ке), но ?аздел?е? ?к?аин?к?? пози?и?. ?ама ездила на ?айдан ?о ?воей ?е???ой ??бе?пла?но, п?о??о за иде? и надежд? на л???ее б?д??ее. ? Ук?аине много ?о?ек з?ени?. ?о? мама е?е ?о? поли?ик: как ни п?иед? ??она по??о?нно в ?елевизо?е, ?азгова?ивае? ? «??иком». ??и?ем она не ?ол?ко ?л??ае? и внимае?, а ?о?ми??е? ?об??венное мнение. ?ногда ?по?и? ? ?е???ами, обо?нов?вае? ?во? пози?и?. ? Ук?аине многие ?лед?? за поли?икой, и, наве?ное, ??о одна из главн?? ?ем во в?ем? ?емейн?? ?бо?ов.

??и в?ем ?покой??вии и ?де?жанно??и ?к?аин?кий ???боли?? ??и?ае? бело???ов па??ио?ами.

??Я заме?а?, как на каждом ма??е бело????кие па?ни по?? гимн. ??е они зна?? ?лова, ??о о?ен? важно. ?ооб?е, д?ма?, ??о по и?полнени? гимна пе?ед ма??ем ??ен на???ой иг?оков: и?ал??н?? к?и?а?, а не по?? гимн, вклад?ва?? в и?полнение в?? д???. ?оманда може? име?? низкий ?ей?инг, но во в?ем? гимна она ?же на?инае? бо??б? и дае? повод дл? го?до??и миллионам поклонников. ?ело????кие ???боли??? в????па?? ка?его?и?е?ки п?о?ив на???ализа?ии ино???ан?ев ???о???, ??об? ?е??? ?бо?ной о???аивали ?вои. ? мне ??о н?ави???.
?
«?ела???? и Ук?аина не ?ли?ком далеко ??ли д??г о? д??га ???азве ??о ? на? мен?ли?? глав? го??да???ва, а ? ва? ??по??о?нн?й п?езиден?»?

?ак?им ?о?онин не и?кл??ае?, ??о по?ле окон?ани? ка??е?? може? о??а???? в ?ела???и.

??? Ха??кове ? мен? е??? недвижимо???, но ник?о не знае?, как ?ложи??? б?д??ее. Сложно ?каза??, где в??е ??овен? жизни ??в Ук?аине или ?ела???и. ?ак гово?и???, ? ден?гами везде жи?? ?о?о?о ???о?? в ?иде, ?о?? в ?и??е.

?не каже???, ??о ?ела???? и Ук?аина не ?ли?ком далеко ??ли д??г о? д??га в плане ?азви?и?. ?азни?а в ?ом, ??о ? на? мен?ли?? глав? го??да???ва, а ? ва? ??по??о?нн?й п?езиден?. ?а?и ??ководи?ели п?и?одили к вла??и и ??авили ?вои? л?дей, о? ко?о??? б?ло мало ?олк?. ?а в?ем? п?езиден???ва ?о?о?енко ?азвил ?во? импе?и? ???ол?ко в Ха??кове о?к??ло?? п??? или ?е??? нов?? магазинов Roshen.

?а?о ?к?аин?ка? к?л????а пе?еживае? под?ем. То? же «?кеан Эл?з?» ??ал на?одной г??ппой, ко?о?а? не га???оли??е? в ?о??ии, но ?оби?ае? зал? и ??адион? в ми?овом ???не. ?ан??е ? ?п?а?ивал ? жен?: «?ак ?? ?л??ае?? ??ого ка??авого ?ака???ка?». ? ?ей?а? ?ам п?оник?? гл?бокими ?ек??ами и? пе?ен. Смо??ел, как г??ппа ?об?ала «?лимпий?кий» в ?иеве на 70 ????? з?и?елей, ??аж м??а?ки по коже. ? ?ен??б?е «?кеан Эл?з?» в????пи? в ?иде ??до ?и? по? не ве??!

???? ли в ?ела???и ?акой мо?н?й на?одн?й м?з?кан?? ??ма?, ва? аналог Св??о?лава ?ака???ка ????о Се?гей ?и?алок. Я ? ?довол???вием ?л??а? его м?з?к? и ?ад????, ??о он ?нова в????пае? в ?ела???и.

?ик?о?и? ?????ЬЧУ?
?

???о?ник ?��?/span>sport.tut.by

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2018 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.