Эк???а-лига?к???а-л?га ??а???? по?динком ? ??вов? 13 ве?е?н?Эк???а-лигаТа?а? ??з?: «У пе?емог? пов??ив за ??и ?ек?нди до к?н?? г?и»Эк???а-лига?а??�я�??еле?: «Цей ??о?ей дл? мене ??пе??ий ? ка??�єр?»?е?е?ан??е?е?ани. ?аленда? змаган??о??и??о??и?. С?пе?лига. 2 ???. LIVE!?ол??а«?еко?д» ??облада?ел? С?пе?к?бка ?ол??и!?ела?????ела????. 1 ???. «С?оли?а» ??«?о?и?ов-900». LIVE!Эк???а-лига«Эне?ги?» ??облада?ел? С?пе?к?бка Ук?аин?!?ела?????ини-?емпиона? Ук?аин? на п?о??о?а? ?ела???и на ??а??е. ?е??и?-2018/19Че?и?Че?и?. 1 ???. «Э??-???» побеждае?, ?мел??нов забивае?Эк???а-лига?????йно: ??к??а ?л??мов ??г?аве?? С? "Сок?л"?о???гали???н? ?иа?: «Сек?е? моего ??пе?а ??л?ди, ко?о??е ?або?а?? ?о мной»С?пе?к?бок Ук?аин?. ??од?к?им ??Эне?ги?. ?нон? ма??аФ??зал в ми?еТ??-5. ?ол? Фе??ао на ?ежкон?инен?ал?ном к?бке-2018Эк???а-лига«С?пе?к?бок Ук?а?ни»: пе?едма??ев? п?огнози ек?пе???вЭк???а-лига?але??й ?ег?анов: «Хо?е???? по?ад?ва?и л?в?в?�я�?? зм???овно? г?о?, ? ?ез?л??а?ом»?е?е?ан??е?е?ан?. ??оги же?еб?евкиЭк???а-лига???о?и? С?пе?к?бка Ук?аин?. ?? «Ша??е?а» до Х?Та??азили?????ие гол? 16-го ???а ?емпиона?а ??азилии-2018?ен?кий ???зал??но?а зб??на Ук?а?ни здолала ?ол???

??бок ?ег?он?в ?Ф?У. ?ен? 3. ??ова???кий «??ле?ик» – волода? ??бк? ?ег?он?в-2017/18!

Т?ан?л???? ви???ал?ни? ма???в ??бк???ег?он?в ?Ф?У-2018


10:00 1/2 ??нал? ?и?о? л?ги "?вад?" (?ова ?одолага, Ха?к?в??ка обл.) - "??ле?ик" (??ова?и, ?и?в??ка обл.) 2:3 (1:2)
?оли:??л??ов??кий (5, 14) ?????овий (10), ?оно?овний (11), С?епаненко (20)
?опе?едженн?:??е??енко (11), ?л??ов??кий (24), ?ло?к?н (24) ??С?епаненко (16)

Т?е??й ?г?овий ден? ??бк? ?ег?он?в ?Ф?У об???в пода??ва?и гл?да?ам ??к?аве ???зал?не д?й??во. Як м?н?м?м, команди, ?о вий?ли до п?в??нал?, повн???? в?дпов?дали ви?оком? ??вн? закл??но? ?а??ини в?е?к?а?н??ки? змаган?. ? по?инав?? ?г?овий ден? з п?о?и??о?нн? «?вад?а» ?а «??ле?ика». Так би мови?и, до?в?д ?а май??е?н???? п?о?и ?на??кого напо??. Що ??каво, ? нед?л?, з ме?о? допомог?и «??ле?ик?» на ??ене???ком? м???к?, п?иб?в нав??? Та?а? Шпи?ка. Як ви ?оз?м???е, ?е ?кнайк?а?е демон????вало, на?к?л?ки зв??на г?а б?ла важливо? дл? команди з ??ова??в. ?е??? ?вилини з??????? запам?�яталис�?обм?ном команд довол? небезпе?ними нагодами. У обо? випадка? над?йно з?г?али во?о?а??. ? вже на п?�яті�??вилин? «?вад?» вий?ов ?пе?ед. Ха?к?в?�ян�?знов забили ? п?и?аманном? дл? ?ебе ??ил?. ?б??зка «??ле?ика» б?л? вла?ни? во??? заве??ила?? п?о????лом на дал?н? ???йк?, ?кий май??е?но замкн?в кап??ан «?вад?а» ?оман ?л??ов??кий. ???л? п?оп??еного м?�яч�?ном?нал?н? го??? заг?али ак?ивн??е ? д?же ?видко ?? ?г?ова пе?евага ма?е??ал?з?вала??. ?а де????й ?вилин? Я?о?лав ???овий в?дновив па?и?е? ? ?а??нк?, а ?е за ?вилин? ?ол Ю??? ?е??енко на п?д???па? до вла?ного ка?ного майдан?ика обе?н?в?? дл? п?доп??ни? ?го?? Ши?ки голом, п?оп??еним з? ???а?ного. ?ез?л??а?ивним ?да?ом п??л? ?оз?г?а?? ??анда??ного положенн? в?дзна?ив?? ?олодими? ?оно?овний.

?е?е?ва однозна?но п??ла на ко?и??? команд? з ?ово? ?одолаги. Як м?н?м?м, вже за дв? ?вилини п??л? поновленн? г?и «?е?вон?» в?д?г?али??. ?а??о в?дзна?и?и, ?о ? ??ом? випадк? ?а?к?в?�яна�?вдала?? п?о??о в?дм?нна ??и?од?вка. ??б?ов, зна?од??и?? ? ?ен??? майдан?ика, в?ддав? жо???к? пе?еда?? л?в??е на Ю??? ?е??енко, ?ой ? до?ик п?о????лив на дал?н? ???йк?, а ?ам ?л??ов??кий знов? б?в пе??им ??2:2. ??дновленн? «??а????-кво» зм??ило г?ав??в обо? команд заг?а?и обе?ежн??е, адже ??на помилки з кожно? ?вилино? з?о??ала. ?а ?ако? ?и??а??? о?новн? ?под?ванн? покладали?? на вдалий ?оз?г?а? ??анда??ни? положен?. ? за ?о?и?и ?вилини до заве??енн? д??го? половини г?и ?ак? ?под?ванн? вип?авдали??. ???л? вдало? ве??ово? пе?еда??, виконано? п?о ввод? а??? з л?вого ?ланг? Се?г?й С?епаненко зл?о?? нев?дпо?но п?обив ? п?авий нижн?й к?? во???. 2:3 ??«?вад?» знов? б?в зм??ений в?д?г?ава?и??. ?ко??е пов?в?и ? ?а??нк?, г?ав?? «??ле?ика» ?п?об?вали вз??и м?�я�?п?д ?в?й кон??ол?, ?об зве??и ?изик до м?н?м?м?. У п?ин?ип?, ?ака ?ак?ика ?ебе повн???? вип?авдала. ?а ?а?, ?о зали?ав?? до ??нал?но? ?и?ени, «?вад?» ?еал?но? нагоди дл? ????вного вз???? во??? вже не ??во?ив.???
?
11:00 1/2 ??нал? ?и?о? л?ги "?олодими?" (Тив??в, ??нни??ка обл.) - "Food Centre" (С?ми) 1:3 (0:0)
?оли:?Фе?енко (20) - ?ов?он?к (17, 18), ?елен??кий (23)
?опе?едженн?:??ол???к (7)

У д??гом? п?в??нал? ?и?о? л?ги з??????али?? ??м??кий «Food Centre» ?а ?ив??в??кий «?олодими?». ?о?ва на майдан?ик? м???ево? команди од?аз? ж позна?ила?? на к?л?ко??? гл?да??в на ??иб?на? манеж?. Чи ?о «?олодими?» ви???ив з?г?а?и в?д обо?они, ?и бойовий на????й «Food Centre» з?г?ав ?во? ?ол?, але п?доп??н? ?лега Хав?енко по?али г?? б?л?? ак?ивно. ??о?е, к?л?ка ?аз?в в???пи?и ? г?? довело?? й ?????ов?. ?езважа??и на ?е, ?о за пе??? команд? ?о???н?ин о??анн?м ?а?ом г?ав не ?ак ?а??о, ? в?дпов?дал?ний момен? в?н ?во?? однокл?бник?в п?д???а??вав. ??в ? пе???й половин? г?и й до?и?? ??пе?е?ливий еп?зод. ?дн? з найнебезпе?н??и? а?ак ??м??ко? команди до пе?е?ви б??дним ?олом на ?и?лов??ком? ? ?ен??? майдан?ика з??вав ?ол???к. ?а ?а???, ?е?йозного по?кодженн? ?ак?им? вдало?? ?никн??и, ? згодом в?н пове?н?в?? ? г??. ? ?олодими?а за ?е по???енн? б?ло пока?ано попе?едженн?м. ?агалом-?о, н??ийний п?д??мок пе??ого ?айм? повн???? в?дпов?дав ?од? г?и. ??две??о каж??и, жодна з команд в?д???но? пе?еваги над ??пе?ником не мала.

?о пе?е?в? «Food Centre» п?одовжив а?ак?ва?и. ? одном? з еп?зод?в «?олодими?» в????вала в?д неп?и?мно??ей ли?е ?амов?ддана г?а за?и?ника на ?ам???н?к?й л?н?? во???. ? в ?е??? випадк?в об?й?ло?? без о?обливого заго???енн? ?и??а???. ?л? ?ого, аби по-?п?авжн?ом? пове?н??и?? до г?и п??л? пе?е?ви команд? з ??нни??ко? обла??? знадобило?? ??о?и б?л??е дво? ?вилин. ?о??о?? ?а?ала??й ? компан?? вз?ли г?? п?д ?в?й кон??ол?, ? ?епе? вже ??м?анам довело?? в?дбива?и??. ?а п?�ятнадцяті�??вилин?, нап?иклад, п?о????л з л?вого ?ланг? в?д згаданого ви?е ?а?ала??? ?кимо?? дивом не замкн?в Цин?. ? най??кав??им ??ало ?е, ?о ? ?ой ?а?, коли ? «?олодими?а» по?ало ?о?? ви?оди?и, команда п?оп???ила. ?о ?ого ж, дв???. ? в обо? випадка? в?дзна?ив?? молодий? г?аве?? «Food Centre» ?о???н?ин ?ов?он?к. Спе??? в?н вдало з?г?ав на добиванн?, а ? одн?й з на???пни? а?ак ?ко?и??ав?? ?озг?блен???? ??пе?ник?в п?д ?а? введенн? м?�яч�?? г?? в?д во???. Така ?и??а??? на майдан?ик? вимагала в?д ном?нал?ни? го?пода??в ка?динал?ни? д?й. Ч?дово ?оз?м???и ?е, вони по?али п?дкл??а?и п?�ятог�?пол?ового. ?в??но ж, ?ол? во?о?а??-ган?ли викон?вав до?в?д?ений ?ак?им ?оп??в. ? ва??о в?дзна?и?и, ?о д?же ?видко ?оз?г?а? б?л??о??? п?ин?? ?во? плоди. Фе?енко зали?или без нагл?д? на дал?н?й ???й??, ? ?го? без ???л?ки? п?облем в?азив по?ожн?й к?? во???. ??две??о каж??и, Фе?енко мав од?аз? ж ? з??вн?ва?и ?а??нок, але п??л? його по??жного по????л? ?????ова п?д???а??вав ка?ка? во???. ??апк? ? ??й з??????? по??авив ?оман ?елен??кий, ?кий в?дп?авив м?�я�?до ???ки по?ожн?? во??? «?олодими?а» з вла?но? половини майдан?ика за ?вилин? до ??нал?но? ?и?ени. 1:3 ??«Food Centre» ви?оди?? до ??нал?, де на н?ого вже о??к?? «??ле?ик».

12:00 Ф?нал ?е??о? л?ги "?не?го" (??опивни??кий) - "?окомо?ив" (?иман, ?оне??ка обл.) 0:1 (0:0)
?оли:??ана??к (20)
?опе?едженн?:??оловик (9), ?а?банов (14)

? ?им ?а?ом ?п?ава д?й?ла й до пе??ого ??нал?. У ви???ал?ном? по?динк? пе??о? л?ги «?не?го» з ??опивни??кого ?о?мал?но п?иймав лиман??кий «?окомо?ив». Як ? в?? ?н?? ??о?а?н? ма??? ??ого див?з?он?, зв??ний по?динок в?д??зн?в?? мак?им?мом бо?о??би ?, ? ?ой же ?а?, м?н?м?мом бодай ?ки?о?? кон????к?ивни? д?й. У б?л??о??? випадк?в г?ав?? команд збивали?? на банал?н? ?да?и з дал?н?о? ди??ан???, ?к? не не?ли в ?об? жодно? заг?ози. Т?о?и? ве?ел??е ??ало ли?е ближ?е до заве??енн? ?айм?. Спо?а?к? «?не?го» в????вав в?д п?оп??еного гол? ?а??е?нак, а за ?вилин? ??о?и заб?акло вл??но??? ?а?банов?.?

?д?аз? ж по пе?е?в? в?дм?нн? нагод? дл? ?ого, аби в?е???-?е?? вий?и впе?ед мали г?ав?? «?не?го». ??о?е, п?д ?а? добиванн? вже по по?ожн?м во?о?ам г?ав?? ???? команди заб?акло вл??но???. Т?о?и згодом на??ала ?е?га ма?н?ва?и ?во? нагоди вже г?ав??м «?окомо?ива». У дво? ??ожи? ?г?ови? еп?зода? команда з ??опивни??кого з?м?ла ?никн??и п?оп??еного гол? ли?е завд?ки ?амов?ддан?й г?? ?во?? за?и?ник?в, ?к? в обо? випадка? вибивали ?по??ивний ?на??д ?з ?ам???н?ко? л?н?? во???. Та коли?? ?о?а б одн? з команд мало п?о?ва?и. ? ?е, на?е???, ??ало?? на двад????й ?вилин?. ?вген ?ана??к, зна?од??и?? на л?н?? ???а?ного майдан?ика, п?иб?ав на зама?? опонен?а ?а по??жно п?обив ? дал?н?й к?? во??? ??0:1. Цей гол ?ак ? ??ав ? зв??н?й г?? ?диним, а о?же пе?емож?ем ?е??о? л?ги ??ого???ного ?оз?г?а?? ??бк? ?ег?он?в ?Ф?У ??ав «?окомо?ив» з ?иман?!

13:00 Ф???? ??Щ?? ????
«??ле?ик» (??ова?и) ??«Food Centre» (С?ми) 7:2 (4:1)
?оли:??аг??а (5, 11), ?оно?овний (12, 14, 18), ?незд?лов (17), ???овий (27) - ?ел??в (1), ?елен??кий (28)
?опе?едженн?:??оно?овний (12) ???елен??кий (15)

?и???ал?ний по?динок ??бк? ?ег?он?в, в??пе?е? ??анда??ним ??вленн?м п?о ??нал?н? ма???, по?ав?? надзви?айно ак?ивно. ?же на пе???й ?вилин? ?г?л ?ел??в, вдало ?п?ймав?и м?�я�?на ног? п??л? ?оз?г?а?? к??ового, по??жним ?да?ом зл?о?? в?азив во?о?а ???ал?? ?о?онкова ??1:0. ?айже од?аз? ж небезпе?на кон??а?ака ? виконанн? зв?�язк�??и?лов??кий ???елен??кий лед? не заве??ила?? д??гим вз????м во??? «??ле?ика», але вл??и?и ? о?в?? во??? о??анн?ом? не вдало??. ?о ?е??? п?ед??авник?в ?и?в?ини, вони д?же ?видко огов?али??, ? вже на п?�яті�??вилин? ?а??нок б?ло з??вн?но. ??дзна?ив?? ??к?о? ?аг??а. Та ?е б?в ??л?ки по?а?ок. ??пин??и?? команди нав??? не д?мали. ???л? ?да?? ?оно?овного, ?к каж??? ? ?аки? випадка?, на виконанн?, ?г?овий ?на??д ??о?и ?озмин?в?? з дал?н?о? дев?�ятко�? У з??????н?й а?а?? в?дм?нн? нагод? дл? ?да?? о??им?? ????ога ???акож повз во?о?а. У ?? ?вилини на в????? а?ак «??ле?ика» най?а????е опин?в?? ?оно?овний, ? ли?е впевнена г?а ?????ова не дозволила ?олодими?? виве??и ?во? команд? впе?ед. ?езважа??и на в?ом?, ?ка вже мала п?о?ви?и?? п??л? ?ако? к?л?ко??? ма???в, з?г?ани? вп?одовж ???о? дн?в, ??пе?ники п?одовж?вали д???и на з??????ни? к???а?, ?о, зв??но ж, не могло не подоба?и??. Така к?л?к???? небезпе?ни? момен??в, ?о по???йно виникали ? обо? во???, коли?? мала в??ли?и?? ? ?е?гов? заби?? голи. Так, вла?не, ? ??ало??. ??блик на ми?? в?дп???ив в?д ?ебе ?аг??? на п?авом? ?ланз? за?и???, ?ого ви?вило?? ??лком до??а?н?о, аби ??к?о? вл??но п?обив по во?о?а? ??2:1. ?айже од?аз? ж ?елен??кий в аналог??н?й ?и??а??? не в??имав ак?ивного ?оно?овного. ?нов? ?да?, ? знов? гол ??3:1. ??ло о?евидно, ?о г?ав?? «Food Centre» надломили?? п?и?олог??но, а з ??ого н??ого доб?ого вий?и не могло. ?ин?ло ?ки?о?? п?в?о?и ?вилини ? ?оно?овний вже о?о?мив «д?бл?» - 4:1. Шан? ?о?а б ??о?и пок?а?и?и ??анови?е ??м?ан за де???? ?ек?нд до заве??енн? ?айм? мав ?г?л ?ел??в, але його ?да? п?ий?ов?? п??мо во во?о?а??.

С?а?? д??го? половини г?и добив «Food Centre» о??а?о?но. Як м?н?м?м, п??л? гол?в ?незд?лова ?а ?оно?овного ??ало з?оз?м?ло, ?о завади?и «??ле?ик?» ?вез?и ??о?ей до ??ова??в б?де вже майже не?еал?но. ?а де???? ?вилин до заве??енн? г?и ?лег Хав?енко наважив?? пе?ей?и на г?? без во?о?а??. ? п?ин?ип?, ??лком лог??но. ?же пе??е заве??енн? а?аки п??л? довго??ивалого ?оз?г?а?? лед? не дозволило в?д?г?а?и один гол, але з ?да?ом ??блика впо?ав?? во?о?а?. Т?о?и згодом, непоганий ?ан? дл? вз???? во??? мав ? ?и?лов??кий. Уда?? ?ак?има заб?акло вл??но???. У ?ой же ?а?, зб?л???ва?и ?во? пе?еваг? мав «??ле?ик». Яким ?ином м?�я�??е дв??? не опинив?? ? ????? по?ожн?? во???, маб???, не зможе по??ни?и н???о. ?л? ?ого, ?об зве??и ?ан?и ??пе?ника на в?д?г?а? до м?н?м?м?, команда з ??ова??в по?ала ?акож п?дкл??а?и до а?ак п?�ятог�?пол?ового. Як м?н?м?м, ?е дозвол?ло п?доп??ним Та?а?а Шпи?ки вби?и зайв? ?вилини. У ?аком? кл??? й п?ой?ла к?н??вка з???????. ?ао??анок команди обм?н?ли?? голами ? виконанн? ???ового ?а ?елен??кого, але ?кого?? ви???ал?ного зна?енн? вони вже не мали. «??ле?ик» - новий волода? ??бк? ?ег?он?в ?Ф?У!???

?е?емож?? в ?ндив?д?ал?ни? ном?на????:

?айк?а?ий бомба?ди?:??лади?лав ?а?ала??й (?олодими?) - 11 гол?в
?айк?а?ий во?о?а?:????ал?й ?о?онков (??ле?ик)
?айк?а?ий г?аве??:??акcим ?и?лов??кий (Food Centre)

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2018 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.