Ф??зал в ми?еЧемп?она? ?в??? ?е?ед ???ден??в: де диви?и???Т??ни??Т??ни? в ?омеле. ?ен? 3. ??е по ме??амФ??зал в ми?е?ик?о? ??ав?ов: «?а??и на ?ип?е п?о?од?? как п?аздник»Т??ни???и?в??кий Х?Т ??пе?еможе?? IХ ??бка ?од?на!Эк???а-лигаСпа?инги: «У?аган» обм?н?в?? пе?емогами з ?емп?оном ?и?ви?аза???анСе?гей ?о?идзе: «С л???ими иг?оками в?егда ин?е?е?но ?або?а??»?аза???ан??гла? ??л???ий ???зали?? ?аза???ана ?езона-2017/18Эк???а-лига«?не?г??» ??«Heiro» 9:1. ?певнена пе?емога ? пе??ом? ма??? ? ?ол???Т??ни??Т??ни? в ?омеле. ?ен? 2. ?и??? лиде?ов и к??пна? победа «Сокола»Эк???а-лигаС?ан??лав ?он?а?енко: «Я ?а?ливий б??и ??а?ником нового ?езон?»Эк???а-лига?олодими? ?ал?вка: «Як на мене, ?о к?а?е пе??ий ма?? ?емп?она?? г?а?и на ви?зд?»?ен?кий ???зал?лег Шай?анов: «?и з?обили в?е, ?об п?иве??и д?в?а? до ?диного ??вн? го?овно???»?ен?кий ???зал??но?а зб??на Ук?а?ни з?г?а? з ?ол??е?Т??ни????бок на п?из? ?.?од?на. ?ен? 2. ? ?инале ??Х?Т и ки?инев?кое «?инамо»Эк???а-лига«??од?к?им» в пе?вом ма??е меж?езон?? об?г?ал венге??кий «Nyírgyulaj KSE»Т??ни???ежд?на?одн?й ???ни? в ?омеле. ?ен? 1. Такие ?азн?е по?ожие ма??иЭк???а-лига?д?а?д ?о?енко: «?ак?им ?авл?к ?о??в з??????и?? ? пе??ом? ???? або з «Х?Том», або з «??одек??мом»Эк???а-лига?лек?анд? ??бен: «?а?аз нав??д ?и можна д?ли?и ??пе?ник?в на з???ни? ?а нез???ни?»Т??ни??? ?де??е ??а??овал ??бок на п?из? ?.?. ?од?наЭк???а-лига?к???а-л?га: в?дб?ло?? же?ебк?ванн? календа?? нового ?езон?

???овог?ад, п’??ий ???: пе?еможна ?е??? «?е?ал??га» п?одовж??????

У ???овог?ад? п?ой?ов п?�яти�???? Чемп?она?? обла??? з ???зал?, в ?ком? ?к завжди ви??а?ало ??к?авого ?а ??дового п?о?и??о?нн? м?ж командами ? в??? л?га?.
????????? Се?ед команд?«?к???а л?ги»???аб?л?н? пе?еможн? ?е??? п?оводи?? команда «?е?ал??г». У зв??ном? ???? г?ав?? кам?н? на камен? не зали?или в?д а???айде?а л?ги команди «?нг?л???ка ?а??а» 15:0. Ша??а?? ? ??ом? ?емп?она?? не мож??? най?и ?во? г??.
????????? Також ?е один а???айде? «Юн?о?» не ?клав конк??ен??? нова?к? л?ги «Chicago??» 5:10. ? ок?а?о? ???? ??ала г?а м?ж командами «?л?б??к» ?а «?не?го». Ч?дов? г?? п?одемон????вали обидв? команди. ?ле ?да?а по?м??н?ла?? ене?ге?икам, ?к? на о??анн?? ?вилина? ви?вали пе?емог? з ?а??нком 3:2 на ?во? ко?и???.
????? У?«?е???й л?з?»?г?и ?озпо?али?? з д?ел? л?де??в, ?к? завд?ки злагоджен?й г?? г?ав?? команди «Ук?а?на» пе?ег?али опонен??в з команди «?емел?ник» з ?а??нком 6:0. ?н?? ?г?и п?ой?ли без ???п?из?в. ????айде? «???» п?огнозована п?ог?ав ??дов?й команд? «?г?а??й» 5:9, «?вген?ка» на змогла да?и оп?? команд? «?об?ине??» 1:10, а «?гне?по?» в?дно?но легко пе?ег?ав ??пе?ник?в з команди «?л?заве?г?ад» 11:7.
???????? «???га л?га»??акож не змогла здив?ва?и ?ен?а???ми. ? ?вний л?де? ??команда Ф? «?ово?к?а?нка» ,а в?? ?н?? команди маб??? б?д??? бо?о?и?? за д??ге м???е ? ???н??н?й ?абли??. ?ле в?? бо?о??ба ?е попе?ед? ? ми б?демо ?под?ва?и??, ?о ?ка?? з команд зможе да?и оп?? ?а нав?�язат�?бо?о??б? г?ав??м з м???е?ка ?ово?к?а?нка.
?о ??о?и вимал?ов?????? ка??ина ???н??но? ?абли?? ??«Т?е??й л?з?». ?же з?�явилис�?л?де?и («?овий», «??о?? ??ан», «??оме?ей» ?а команди ?к? ??о?и по???па????? ? май??е?но??? «?ален???», ?Ф? «???овог?ад» ?а «?оло?-?одник». ??ав?? ??е??о? л?ги намага????? показ?ва?и ??дов? г??, але ? бага?о над ?им п?а??ва?и, а ?ндив?д?ал?на май??е?н???? бага??о? г?ав??в далеко не найк?а?а.
??????? У?«Че?ве???й л?з?»??по??е??га????? ??идвлад?. ?д?аз? ??и команди «нива», «?о?и??ен» ?а «EuroPaw» п?е?енд???? на п?дви?енн? ? кла??. ?н?? команди ?акож не ли?а??? над?? на га?н? г?? ?а пози?ивний ?ез?л??а? ? ли?е ?на??ка команда «С?ЮШ??-2» до?? не ма? зал?кови? о?ок ? ?во?м? ко?ик?.
? ? ? ?«??�ят�?л?га»?ма? ?вного л?де?а команд? «??�ятихатки�? а в?? ?н?? команди мож??? п?ино?и?и не?под?ван? ?ез?л??а?и ?а непе?едба?ен? ?а??нки. Том? п?�ят�?л?га ма? ?в?й ?пе?и???ний ?н?е?е?, ?во? ?з?минк?. ?а?мо над?? ?о г?ав?? ???? л?ги б?д??? наби?а?и?? до?в?д? ?а п?ибавл??и ? май??е?но??? з кожним ???ом. ?ажа?мо ??п???в в??м командам ?а ?ад?ва?и гл?да??в ? ?по??ивни? зала? ???овог?ада не взи?а??и на л?г? ?а ??вен? май??е?но??? г?ав??в.
?лек??й ?оваленко?

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2018 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.