?ол??а?оман Сми?нов: «Чемпиона? б?де? ?ложн?м и ин?е?е?н?м»?е?ва? лига ?е??а л?га: ??ав в?домий календа? пе??ого ?????ол??а?�Польш�? 1 ???. С?м?кой ден? в Эк???акла??е (+ видео)?е?е?ан??и?он ??нд?й: «?адоволений ви???пами «Т??» ? ??бк? Ук?а?ни «40+»?ела?????нд?ей Че?ниенко: «Я б? не ?аздел?л команд? на ?ил?н?е и ?лаб?е»?е?е?ан?Эд?а?д ?о?енко: «?лавное ??побежда?? зде?? и ?ей?а?, не огл?д?ва??? на п?о?л?е за?л?ги»Ф??зал в ми?е?а?и за г?ани?ей. ???ак деб??и??е?, ?аз?ванов, ?ел?ник и Ша?ова?а забива???е?е?ан??и?алий Че?н??ев: «?обеда над ?ил?н?м ?опе?ником п?и??на вдвойне»??м?ни??икола ???бан п?одовжи?? ка?'??? в ??м?н??Эк???а-лига?е??ий ??? ?к???а-??ги: ??о ? ??о??е?е?ан??оман ?инд?а?ив: «?о? ка??е?а в ве?е?ан?ком ???зале ?ол?ко на?инае???»Эк???а-лига?к???а-л?га: ?им нам запам?�ятаєтьс�?пе??ий ?????е?е?ан??на?олий ?оломий??к: «?ожем да?? бой л?бом? ?опе?ник?»??пани???пани?. 1 ???. ?иего ?жи???о??и на?инае? ? побед? (+ видео)?ела?????и?аил ??и??на: «?а???о-??? ??да, алко ??не?!»?о??и??о??и?. С?пе?лига. 3 ???. ?идеообзо???ела?????ела????. 2 ???. ?а ?еб? и за б?а?аЭк???а-лигаЭк???а-лига-2018/19. Т?? 1. «?е?и капи?ана ?овал??ика» г?ом?? «?н?ев/??У»?е?е?ан?Ю?ий ?ад?о?ий и Се?гей ??ймов: «?? в?егда болеем д??г за д??га»?е?е?ан??лек?анд? ?а?на??енко: «?? пол??инала «Че?ное мо?е» ??«Ша??е?» пол??ил ог?омное ?довол???вие»

?иев. ????а? лига. 4-й ???: «?л??е?на?ива» впе?в?е ?е??е? о?ки

4 ??? ????ей лиги ?иева. «?л??е?на?ива» впе?в?е ?е??е? о?ки, о?е?едной ?азг?ом дл? «ЧШ?» и многое д??гое!
?

«Budmonster-Akvilon» - «?ж?нио??» - 2:3

«?ж?нио??» об?г?ал ?опе?ника и нав?же? бо??б? лиде?? ????ей лиги

У??о бод?ое ?огда, когда ?????? лиг? о?к??ва?? лиде??. Так п?оизо?ло в 4 ???е. «?ж?нио??» и «BudmonsteR-Akvilon» ?вл?ли?? ближай?ими п?е?ледова?ел?ми в??вав?ей?? впе?ед «?л??е?на?ив?». ?е надо ником? об???н???, какие ?мо?ии ви?али над полем Спо??комплек?а «???» в ??о в?ем?. Хва?ило в?ем!
С?ена?ий поединка, как и п?ед?каз?вало??, оказал?? о?ен? за?ва??ва??им. ??? на?ало?? ? ?ого, ??о «BudmonsteR-Akvilon» в??ел на поле и п?овел едва ли не ?еко?дн?й по ?ко?о??и гол в ????ей лиге ?иева (??ого ?езона ?ак ?о?но!). ?андоба нане? в????ел ? левого ?ланга а?аки, м?? по?ле ко?о?ого в?а?а?? о??азил на п?о?ивоположн?й ?ланг. Сна??д о??ко?ил п??миком в ноги ?ак?им? ?о??ола??ев?, о?к?да ?о? ?же не о??авил никаки? ?ан?ов Ю?и? ?ала?ев? ??1:0.
«?ж?нио??» не ??аз? п?и?ел в ?еб?. ?о и??е?ени? не?кол?ки? мин??, ?опе?ник е?е ?аз бол?но «?жалил» за об?езк? в ?ен??е пол?. Се?гей ?оноп??к, л???ий бомба?ди? лиги, на ?ко?о??и во?вал?? на ??ж?? половин? пло?адки по ?ен???, о?к?да ?л???ким ?да?ом низом ?нова о??авил голкипе?а не ? дел ??2:0! С?аз? по?ле ??ого ? ?оноп??ка б?ла возможно??? о?ли?и???? в ??ожей пози?ии до во?о?, однако в ?ом ?л??ае подка? То??ина ?па? ?и??а?и?. ?о?ле ?ого, «?ж?нио??» не мог нав?за?? ?е??езн?? п?облем ?опе?ник?, ?о?? и б?ли момен??. ?ожно в?помни?? не?да?ное зам?кание Севе?иненко в ??жой ???а?ной, а ?акже не?кол?ко его ?да?ов, по?ледовав?и? позднее. Си??а?и? и?п?авил пе?ед ??одом на пе?е??в не менее оп??н?й иг?ок команд? ??Та?а? Шпи?ка. ?о ??ого иг?ок п?о???ел?н?ми пе?еда?ами в?водил па??не?ов на ?да?н?е пози?ии, однако в кон?овке ?айма ?ам оказал?? на дал?ней ??анге, о?к?да ?екой ?ладнок?овно замкн?л пе?еда?? па??не?а в ?е?к? во?о? ??2:1.
?а в?о?ой ?айм «?ж?нио??» на???оили?? о?ен? ка?е??венно. ?о п?ед?д??им ??ажени?м в?е знали, ??о ? ??ой команд? в?егда е???, где п?ибави??. Ч?о гово?и??, в п?о?лом ???е «?ж?нио??» ??ел о? по?ажени? ? «PARTIZAN», забив во в?о?ой половине в???е?и 5 голов (6:3)! С?ожий ??ена?ий п?оизо?ел и ? «BudmonsteR-Akvilon». ?е на???оила?? команда ?лек?анд?а ?иколенко на п?едложенн?й в??окий ?емп, и гол? по??пали?? о?ен? б????о. Так, ??е? б????о ??авн?л ?ени? ??о?ан, ?о?? гол б?л запи?ан на д??гого иг?ока. ?ени? и?полн?л дал?ний наве?, как ?он??ан?ин ?и?ленко ?л??айн?м об?азом ??езал м?? в ?гол ?об??венн?? во?о?. ??а?а?? «BudmonsteR-Akvilon» ни?его не о??авало??, как ?азве??и ??ками. Э?ого «?ж?нио???» оказало?? мало! ?а?ни в ?лед???ем же ?пизоде ?оздали ?и?ловое п?еим??е??во на ??жой половине пол?, где То??ин и?полнил па?-кон?е?к? на ?акаева ??и и? команда повела в ??е?е 3:2!
? о??ав?ее?? в?ем? «?ж?нио??» б?л ?оз?ином положени?. ?ни не ?адили?? в обо?он?, ?а??о ?одили впе?ед. Сопе?ник ?а?е в?его бил издали, ??о не ?о??авл?ло о?об?? п?облем команде ?адима ?о?диенко. Ча?е в?его ?акие в????ел? и??одили о? ?он??ан?ина ?и?ленко. ??е воп?о?? о победи?еле ???? позже мог ?н??? ?н?он ???ко. ?е??пек?ивн?й ???а?ной б?л за?ик?и?ован в ме??а? 12 до во?о?. ?н?он п?обивал обвод??им ?да?ом, но минимал?н?й ?ико?е? о? за?и?? пе?евел м?? на ?гловой ?лажок. ??ен? много ?по?ов в кон?овке поединка в?звал в??окий подка? Ю?и? ?ала?ева п?о?ив иг?ока «BudmonsteR-Akvilon». ??би??? ?о? момен? де?жали в к???е и дали командам доиг?а?? о?новное в?ем?, в ко?о?ом бол??е голов не б?ло.
Со ??е?ом 3:2 «?ж?нио??» за?або?ал важней?ие ??и?п?нк?а, и ?епе?? ? дев?????баллами команда на?оди??? на ?а???о?нии в???н??ой ??ки о? «?л??е?на?ив?». «BudmonsteR-Akvilon» ?ак?и?е?ки може? б??? в ?ом же положении, вед? ? ни? о??ае??? ма?? в запа?е. ?о, впе?еди ?е??езн?е ?па??инги.

?

«Partizan» - «RED» - 3:4

?амбек в и?полнении «?а??изанов» б?л ?ак близко?��?/strong>

?а?адок? ли, ?ил?н?е команд? «RED» и «PARTIZAN» до 4 ???а е?е не знали вк??а наб?анн?? баллов в копилк?. ??ли «?а??изан?» по?ле дв?? иг? не могли ?де?жа?? победн?й ??е? (3:6, 3:6), ?о ? «RED» ?и??а?и? далеко не л???е. ?а, ? ни? в ак?иве к?а?овали?? 3 наб?анн?? балла, ?ол?ко ?е б?ли за?або?ан? за ?е?ни?е?кое по?ажение «ЧШ?». ? о??ав?и??? же ма??а? они оказ?вали?? ?лабее «?л??е?на?ив? (2:5) и «SKIDKA» (2:4).
?? и пол??или ?е??езн?й ??илле?! С?ои? о?ме?и??, ??о «PARTIZAN» на?ал иг?а?? п?ак?и?е?ки без ?камейки запа?н??. Хо??, до??а?о?ное коли?е??во ?еб?? б?ло вне?ено в за?вк?, на пло?адке «???» они по?вили?? ли?? по?ле мин?? двад?а?и. ?о ??ой п?и?ине, или какой-?о д??гой «RED» на?ал забива?? гол?. ?е?в?й из ?аки? п?и?ел?? на в?о??? мин??? ма??а. ?оз?г??? ?глового по?ледовал на дал?н?? ??анг?, где неп?о??ой м?? ??мел об?або?а?? ???ем ?лли?ев. След???им же ка?ание он в?ка?ил ?ика?н?? пе?еда?? на ?ак?има ?о?обк? в ???а?н?? пло?ад?, где ?ого ник?о не нак??вал ??1:0. ?о ??ого, ??ои? о?ме?и??, ?лли?ев п?ове?ил м??ом на п?о?но??? ??анг?.
??айне ??жел?м казал?? «PARTIZAN» на поле, а во? ?опе?ники один за д??гим в??какивали в кон??а?аки. ?епло?ие возможно??и ?ам ?ебе ?оздавал ?авел ?о?ней??к, и по?ой ?ол?ко бле????а? ?еак?и? ?ав???а, в?а?а?? «па??изан», о??авл?ла ??е? в ?амка? п?или?ного. ? «RED» ??анжи?ил момен?? и дал??е: б?л ???а?ной, ко?о??й ?о?ней??к ?аз?г?ал ? ?о?обкой, однако ? ?добной пози?ии ?ак?им попал в ??анг?! ?од кон?овк? ма??а ? «PARTIZAN» на поле ??али по?вл????? нов?е иг?оки. ?ик?о? ?ан?лив заме?но о?вежил иг??. ?н же имел 100% возможно??? о?кви?а?? ни???, когда ?ом? под ?да? ?б?а??вал ?ел?ник, но ?ик?о? п?обил мимо, вп?и?и?к? ? ближней ??ангой. ? во?, когда за?и?ла надежда в глаза? «па??изан», «RED» ?олодн?м д??ем о?ве?ил ?опе?ник?. ?ак?им ?о?обка п?обивал ???а?ной ? о???ого ?гла, и благода?? мелком? ?ико?е?? о? ?и??опада м?? вле?ел в ?е?к?! ? ?е?ез мин??? ??аз? ??ое иг?оков «RED» в??ко?или в кон??а?к?, где ?о?ний??к ?же оказал?? ве??и?елем ??д?б? ??3:0.
?о ?акой иг?е в?о?ой ?айм дл? з?и?елей казал?? ?о?мал?но????, но ??о ?делал «PARTIZAN»! ?еб??а ???е??венно п?ибавили в п?е??инге, ? ни? ??ало по?вл????? много ?вободн?? зон на ??жой половине пол? и, ??о главное, момен??! ? в одной из а?ак ???е?лав ?и??опад пода?ил ?воем? коллек?ив? надежд?. ?и??опад п?о?ел ? м??ом п?ав?м ?лангом, о?к?да о?важил?? на ?да? и не п?огадал ??к????н?й м?? вле?ел п??миком в дал?н?? «дев???» во?о?, 3:1. Сп???? две мин??? «PARTIZAN» «зажег ?ве??» над ??жой ???а?ной пло?адкой, и ве??овой м?? г??д?? Синел?ни?енко пе?еп?авил за лини? во?о? ??3:2!
Уве?енно??? по?вила?? в глаза? «PARTIZAN», а «RED» в ?ом иг?овом о??езке не знал, ??о дела?? ? м??ом. ?о законам жан?а «па??изан?» в?? же о??г?али ?вои 3:3. ?а 29-й мин??е Се?гей ?ел?ник о??а?нно побо?ол?? на левом ?ланге и и?полнил ?ика?ней?ий п?о???ел на лини? во?о? ?лег? ?онда???к?. То?, п?ин?в м??, на дол? ?ек?нд? даже ?а??е??л?? о? ?акой ?да?и. ?азало??, ?лег по?е??л момен? и два «??ка» м??ом в ко?п?? голкипе?? б?ли ?ом? под?ве?ждением, но ?вала, ??о м?? под?ко?ил и ?воей го???ей головой ?онда???к запи?н?л м?? за ?иво?о? в?а?а?? ??3:3!
?адо о?да?? должное команде ???е?лава ?и??опада, ко?о?а? о??г??вала в?е ??и м??а по ?и?кованной ?ак?ике ? п???м полев?м иг?оком (?ик?о? ?ан?лив на?езал киломе??? в мани?ке). ?ни его п?и ни??ей, е??е??венно, ?б?али, по?ле ?его «RED» ??ал о?ен? ?ж ?а??о ог??за????, как и в пе?вом ?айме. Самое ???а?ное дл? «па??изан» п?оизо?ло за п????мин?? до кон?а. ?а?ни об?езали?? на ??жой половине пол?. ?авел Хим?к завладел м??ом и на в?е? по?а? пом?ал?? к ??жим во?о?ам ?лангом. ?е?в?й ?да? Хим?ка ?нд?ей ?ав??? о??азил в ?гол, однако ? добиванием ?п?ави???? не ??мел ??4:3 в пол?з? «RED». ? о??ав?ее?? в?ем? «RED» дей??вовал в обо?оне зна?и?ел?но о?ганизованней, а ? «PARTIZAN» п?о??о оп???или?? ??ки.
Таков и??од позволил команде ?на?оли? ?енд?ка наб?а?? ?е????п?нк?ов, ко?о??е ?о??ан??? ?ан?? на бо??б? за наг?ад?. ?еб??ам из «PARTIZAN» н?жно ?е??езно п?ибавл??? в ?ез?л??а?е.

«?л??е?на?ива» - «2Т/ТС?-Т?ан?б?д» - 2:2

«?л??е?на?ива»-«2Т/ТС?-Т???С?У?»: ?е?ва? «о?е?ка» дей??в???его ?емпиона

?оллек?ив «?л??е?на?ива», как и полагае??? дей??в???ем? ?емпион? о?ен? здо?ово во?ел в ?езон. ?одопе?н?е ?икола? ?о??енко в?иг?али в?е ?вои ма??и и ?оо?ве???венно ?а?положили?? на пе?вой ???оке в ???ни?ной ?абли?е. ??авда, ? «?елен??» е?е по г?а?ик? к?бок Ук?аин? 23-го но?б??, по??ом? ? на??авника «?л??е?на?ив?» много ?лопо?, как ?а?п?едели?? ?ил? на в?е ?о?евновани?, в ко?о??? команда п?инимае? ??а??ие. ??но?и?ел?но команд? «2Т/ТС?-Т???С?У?», ?о ? ?еб?? б?л в?его один?бал по?ле дв?? ???ов, по??ом? «?ебе?н?м» необ?одимо б?ло в о??е?ном поединке п?о?ви?? л???ие ка?е??ва, ??об? показа?? ?еб? во в?ей к?а?е в п?о?иво??о?нии ? дей??в???им ?емпионом.
?бе команд? о?ен? ?езво во?ли в иг?? и ?же в деб??е поединка подопе?н?е ?икола? ?о??енко ??мели заби?? б?????й гол. ?вгений ?ае? ? ?об??венной половин? пол? о?дал бле?????? пе?еда?? на ?он??ан?ина ?акеева, ко?о??й ?делал о?ли?н?? ?кидк? на ?адима ??аманенко и ?об??венно ?о?ва?д? «?елен??» не ?о??авило ???да о?ме?и???? ?ез?л??а?ивн?м ?да?ом? ? линии ???а?ной пло?адки ??1:0. ?овед? в ??е?е, ???боли??? «?л??е?на?ив?» не ?бавл?ли обо?о?? ?а п?обовали за ??е? ?ко?о??н?? комбина?ий ?вели?и?? ?вое п?еим??е??во. ? ?во? о?е?ед? подопе?н?е ?и?али?? ?ел?ника п?одолжали п?иде?жива???? ?воего плана на иг?? и ак?ивно и?пол?зовали дал?н?? а??илле?и?. ??ме?им, ??о ? «?ебе?н??» били по во?о?ам п?ак?и?е?ки в?е ???боли??? з ?азн?? пози?ий, но Ш?л?га дей??вовал о?менно и не?кол?ко ?аз ?е??езно в????ил ?во? команд?. ??но?и?ел?но ?е??и?о?иал?ного п?еим??е??ва, ?о бол??е и о???ее а?аковали именно ?еб??а из «?л??е?на?ив?». ??авда, бле????а? иг?а ?е??ова в ?амке во?о? «2Т/ТС?-Т???С?У?» и пло?а? ?еализа?и? «?елен??» п?ивела к гол? в во?о?а подопе?н?? ?икола? ?о??енко. ?а 10-й мин??е «?ебе?н?е» за?або?али ???а?ной около ??жой ???а?ной пло?адки и ?ми??ий ??овко п??е?н?м ?да?ом во???ановил ?авнове?ие на ?абло ??1:1. Ф??боли??? «?л??е?на?ив?» б?ли ?оки?ован? ??им голом и немного по?е??ли кон?ен??а?и?. ???е??венно, подопе?н?е ?и?али? ?ел?ника п?ак?и?е?ки мгновенно во?пол?зовали?? далеко не л???им п?и?ологи?е?ким ?о??о?нием ?вои? оппонен?ов. «?ебе?н?е» ?аз?г?али ?гловой, в ?ез?л??а?е ко?о?ого ?об??венно ?ел?ника показал обманн?й ?ин?, ?б?ал под п?ав?? ног? и п??е?н?м ?да?ом о?п?авил м?? ?о?но «в дом» ?ми??и? Ш?л?ге ??1:2. ??е пе?еве?н?ло?? б?квал?но ? ног на голов?, а ? «?л??е?на?ив?» п?оизо?ла ?мена в?а?а?? и на па?ке? ?по??комплек?а «???» в??ел ?нд?ей ??зинн?й. Че??но гово?? непон??но по?ем? п?оизо?ла ?ака? «?менка», но ?же б?квал?но за не?кол?ко мин?? ??е? ??ал ?авн?м. ??аманенко здо?ово п?о???елил на «дал?н??», а ?ам в го?дом одино?е??ве на?одил?? ?и?н, ко?о??й в одно ка?ание пе?еп?авил м?? в ?е?к? во?о? ??2:2. У команд? б?ло е?е немного в?емени, ??об? п?о?ви?? ?еб?, но ник?о ?ак и не ??мел о?о?ми?? ??е?ий гол. ?еве?о??но ин?е?е?н?й пол??ил?? пе?в?й ?айм и за ни?ейного ??е?а команд? о?п?авили?? на пе?е??в.
??о?ой ?айм на?ал?? ? о?менн?? а?ак коллек?ива «2Т/ТС?-Т???С?У?». ?одопе?н?е ?ел?ника ?могли не?кол?ко ?аз мо?но в????ели?? ?о ??едней ди??ан?ии, но голкипе? «?елен??» ??г?ал о?менно в ??и? ?пизода? и в????ил ?во? команд?. ??но?и?ел?но а?ак???и? дей??вий «?л??е?на?ив?», ?о подопе?н?м ?икола? ?о??енко понадобило?? не?кол?ко мин??, ??об? завладе?? ?е??и?о?иал?н?м п?еим??е??во. «?елен?е» ?могли вз??? м?? под кон??ол? и ?аз?г??вали ?вои изл?бленн?е за??жн?е комбина?ии. ??облема б?ла в ?ом, ??о ? ?еализа?ией б?ли коло??ал?н?е п?облем?. Ч?о ?ж гово?и??, е?ли ?еб??а не могли ?еализова?? в??од 3 в 2 и 2 в 1. ??ен? ?пе?или заби?? ?вой ??е?ий гол подопе?н?е ?о??енко и ??о ?об??венно ?каз?вало?? на ка?е??ве комбина?ий. ??ме?им, ??о ???боли??? «2Т/ТС?-Т???С?У?» ?акже о?ме?али?? непло?ими а?аками, но ??и? комбина?ий б?ло не ?ак много. ?олее ?ого, подопе?н?е ?ел?ника ближе к ?инал?ном? ?ви??к? пе?е???оили?? на кон??а?ак???ий лад и могли не?кол?ко ?аз «пойма??» ?вои? оппонен?ов. ??обенно показа?ел?н?й б?л момен?, когда ?ел?ник о?ме?ил?? пе?е?ва?ом и ?же го?ов б?л ?ове??и?? неимове?н?й ?ейд к во?о?ам ?опе?ника, но б?квал?но за не?кол?ко мгновений ?вгений ?ае? в г??бей?ем подка?е ?зади ?не? ?воего оппонен?а. Ф??боли?? «?л??е?на?ив?» пе?ед ?обой ?видел «го??и?ник», ?о?? «?ебе?н?е» на??аивали на к?а?ной ка??о?ке. ?а по?ледни? мин??а? иг?ового в?емени подопе?н?е ?о??енко ????оили некий ????м, но ??о не п?ине?ло «?елен?м» аб?ол??но никаки? дивидендов вед? ???боли??? «2Т/ТС?-Т???С?У?» о?ен? г?амо?но обо?он?ли?? и ?могли во в?о?ой половине ма??а «о??ави?? ?вои во?о?а на замке».
Финал?н?й ?ви??ок а?би??а за?ик?и?овал боев?? ни???, ко?о?ой в??дли довол?н? команд?. ? ?е?ве??ом ???е дей??в???ий ?емпион впе?в?е не в?иг?ал и не ?мог п?одли?? ?во? победн?? ?е?и?. ?одопе?н?е ?о??енко владели ?е??и?о?иал?н?м п?еим??е??во бол???? ?а??? иг?ового в?емени, но ? ?еализа?ией н?жно ??о-?о налажива??. ?ед? ?ко?о ма??и за к?бок Ук?аин?, где н?жно о???аива?? ?е??? ??оли??. ??но?и?ел?но ?еб?? из «2Т/ТС?-Т???С?У?», ?о «?ебе?н?е» п?овели ?о?о?ий ма?? и не за?л?живали по?ажени?. ?одопе?н?е ?ел?ника ?же иг?а?? два ???а под??д вни???, по??ом? на ?лед???ей неделе ?же н?жно п?обова?? наби?а?? 3 балла. ?ед? «?ебе?н?е» име?? ог?омн?й по?ен?иал, ко?о??й е?е не ?а?к??ли на 100%.

«ЧШ?» - «??ле?ик» (??ова??) ??1:12

«Ч?ма??кий Шл??-Academica»-«??ле?ик»: ?ен??е де???и не пол??ае???

?оллек?ив «Ч?ма??кий Шл??-Academica» не л???им об?азом во?ел в ?езон. ?еб??а по?ле ??е? ???ов не ?могли наб?а?? ни одного балла, а на п?о?лой неделе вооб?е не п?ие?али на иг??. Т??дно п?ед??ави??, ??об? в п?о?лом ?езоне подопе?н?е ?еннади? ??нина п?о??о не ?об?ала?? на ма??. ??авда, ??о ?же и??о?и? вед? ?ей?а? ? коллек?ива «Ч?ма??кий Шл??-Academica» нов?й ?о??ав и ?оо?ве???венно ??ене?. ? ?во? о?е?ед? ???боли??? «??ле?ика» не ?мо??? на по?ажение «?л??е?на?иве» имели в ?воем ак?иве 6 п?нк?ов и ?же ??пели «наве??и ?о?о??» в в???ей лиге ?иева. ?одопе?н?е Шпи?ки об?г?али команд? «2Т ТС?/Т?ан?б?д» и «SKIDKA». Согла?и?е??, о?ен? ?олидн?й ??а?? ?езона ? ?еб?? из ??ова?ов.
Ф??боли??? коллек?ива «??ле?ик» б?квал?но о?ли?но на?али ма?? и б?квал?но пе?в?е ?вои две а?аки заве??или ?ез?л??а?ивн?ми ?да?ами. ???овой и С?ол????к о?ме?или?? заби??ми м??ами. ?олее? ?ого, подопе?н?е Та?а?а Шпи?ки даже не д?мали о??анавлива????, а п?одолжали домини?ова?? на па?ке?е ?по??комплек?а «???». С?ои? о?ме?и??, ??о в?е ин?е?е?н?е ?об??и? ?азвивали?? ? во?о? команд? «Ч?ма??кий Шл??-Academica». ?олее ?ого, «Синим» вооб?е б?ло ???дно в?й?и из обо?он? в а?ак? и пе?ей?и половин? пол?, не гово?? ?же о какой-либо о?м??ленной комбина?ии. ?г?а п?о?одила полно???? под дик?овк? команд? из ??ова?ов и ник?о не ?дивил?? голам ???ового и ?оно?овного на 10-й мин??е ма??а ??0:4. Ф??боли??? «??ле?ика» по ???и ?делали ?ез?л??а?, но ???емили?? ?дела?? ?о?о??? ?азни?? заби??? и п?оп??енн??. ? ??ой ?и??а?ии здо?ово ?еб? п?о?вил ?вонко, ко?о??й на п?о??жении мин??? в????елил д?блем, а ?же в ?лед???ей а?аке С?епаненко п?о??о ?н?л воп?о?? о победи?еле в ма??е ??0:7. ?азало?? б?, ??о иг?а?? е?е более пол??о?а ?айм?, но ? «Сини?» вооб?е ни?его не пол??ало?? в а?аке и по??ом? не? ?м??ла гово?и?? о какой-?о ин??иге. Та?а? Шпи?ка понимал, ??о ??о? поединок ?же в?иг?ал и можно да?? поиг?а?? л?д?м, ко?о??е не ?ак ?а??о попада?? в ?о??ав. ?олее ?ого, на??авник команд? из ??ова?ов довол?но ?покойно ?еаги?овал на ?ин?? Эл?да?а ?од?ова, ко?о??е б?ли не о?ен? ак??ал?н? и в бол??ин??ве ?л??аев Эл?да? Те??л м??. ??но?и?ел?но команд? «Ч?ма??кий Шл??-Academica», ?о ?еб??а за 18-?? мин?? иг?ового в?емени ?могли ?оо??ди?? ??и кон??а?аки, ко?о??е ?об??венно ни?ем не заве??или??. ?з ин?е?е?н?? момен?ов ?акже можно в?дели?? необ?за?ел?н?й «го??и?ник» ?и?али? ?о?онкова. ??ме?им, ??о ???боли??? «??ле?ика» ?е?или и??од поединка е?е в пе?вом ?айме и в?о?а? половина ма??а ??ала п?о??ой ?о?мал?но????.
?е?е??в не по?ел на пол?з? коллек?ив? «Ч?ма??кий Шл??-Academica». «Синие» е?е бол??е зажали на ?об??венно половине пол?, а в??одили в а?ак? ??и?анн?е ?аз?. ??авда, в ??ой ?и??а?ии можно о?ме?и?? ?ми??и? Юв?енко, ко?о??й б?л по??о?нно в ?пи?ен??е ?об??ий. ?олкипе? «Сини?» ?па?ал ?во? команд?, как мог и запомнил?? не одним де???ком ?ейвов. ??авда, ого??и?? во в?о?ой половине ма??а Ю?енко ??мел ?ладими? Я?и?ев, ко?о??й ?об??венно и забил о?е?едной гол в о??е?ном поединке ??0:8. ?менно по?ле ??ого заби?ого м??а ?еб??а из ??ова?ов на?али ?еализов?ва?? б?квал?но кажд?? ??е??? ?во? а?ак?. «Синие» никак не могли ?де?жа?? ?вои? оппонен?ов и б?ли п?о??о в ?оли ??а?и??ов. ??ме?им во в?о?ом ?айме Сал?анова и С?епаненко, вед? ??и ?еб??а ?могли в????ели?? д?бл?ми ?а дове??и ??е? до ?азг?омного ??0:12. ??ло о???ение, ??о подопе?н?е Шпи?ки на по?ледни? мин??а? п?о??о по?е??ли ин?е?е? к ма??? и именно по??ом? п?оп???или необ?за?ел?н?й гол. ?а не?кол?ко мгновений до ?инал?ного ?ви??ка «Синие» ?могли о?ганизова?? кон??а?ак?, ко?о??? ?ез?л??а?ивн?м ?да?ом заве??ил ?ван ????ий ??1:12. ?еб??а из «Ч?ма??кий Шл??-Academica» ??пели п?ове??и е?е одн? непло??? комбина?и?, но заби?? ?вой в?о?ой гол ?ак и не ?могли. ?ол ????и? о??ал?? по?ледним в о??е?ном поединке.
?одопе?н?е Та?а?а Шпи?ки пок??ажили?? на ?лав? и ???е??венно ?л???или ?во? ?азни?? заби???-п?оп??енн?? голов. ??евидно, ??о ?еб??а из ??ова?ов на две голов? ?ил?нее ?вои? оппонен?ов и о??е?н?й поединок мог?? о?не??и, к ??ени?овке ? пов??енной ?ложно????. ??авда, в??дли на «дв???о?онке» коллек?ива «??ле?ика» можно ?виде?? подобн?й ??е?. ??но?и?ел?но команд? «Ч?ма??кий Шл??-Academica», ?о ?еб??ам ??о?но н?жно ??о-?о мен??? в ?воей иг?е. ?олее ?ого, необ?одимо п?игла?и?? не?кол?ко ???боли??ов, вок??г ко?о??? можно ???ои?? иг??, вед? пока ??о коллек?ив ?лек?анд?а Ш???и?а не го?ов к ма??ам в???ей лиги ?иева, а нол? баллов по?ле ?е???е? балов ??о довол?но пе?ал?на? ??а?и??ика. ?адеем??, ??о в ?лед???ем ???е ???боли??? «Ч?ма??кий Шл??-Academica» ?мог?? ?диви?? и покаж?? ?еб? ? л???ей ??о?он?.
?

?лек?анд? ?ав?ик, ?лади?лав ?о??н?кий, п?е??-?л?жба ФФз?

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2018 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.