Юно?е?кий ???зал?к???а-л?га (U-16)-2017/18: в пе??ом? кол? зали?ило?? з?г?а?и два ма???Че?ка???Че?ка?и. ?к???а-л?га. 6-й ???: л?де?и г?а??? вн??и??о??и??о??и?. С?пе?лига. 14-й ???. LIVE!??али?"?ква&Сапоне" п?оиг?ал в ?е?а?о, "??па?ен?е" ??? же в??ел в лиде?? Се?ии ???пани???пани?. ????ие гол?, комбина?ии и ?ейв? 19-го ???а??пани??ожд? ???зал? поме?а: в ??име?е один ма?? иг?али два дн? в дв?? го?ода??е?ва? лига ?е?ва? лига. ???ппа «?о??ок». 6 ???: ??и пе?еда?и ?лек?е? ?о?о?ного??бок Ук?аин???бок Ук?аин?. 1/8 ?инала. ?а??и 13-14 ?нва??: «бли?к?иг» ?ан?йленко и ???п?из о? «Viva Cup»??бок Ук?аин???бок Ук?аин?. 1/8 ?инала. LIVE!Эк???а-лига?нд??й Фед?к: «?а мо?й ка??�єр? бага?о ??о ??авив ??е??»Эк???а-лига?але??й ?ег?анов: "?ап?о??? вбол?вал?ник?в на д??гий к?бковий ма?? з «Соколом»"?и?оми?Ф? ?�Атле�??и?оми???г?оми?? ?�Медик�?й пове??а? ?об? л?де???во ? ви??й л?з??и?айло Соколов??кий: "??е ви???и?? ли?е о??анн?й ??? ?емп?она?? ?и?оми?а"??бок Ук?аин???бок Ук?аин?. 1/8 ?инала. ?а??и 12 ?нва??: ?е?ве??а? молодо??? Се?ге? Чепо?н?каЭк???а-лига?оман ?овал??ик: «Свого ?а?? м?г о?оли?и зб??н? ?ол???»??бок Ук?аин???бок Ук?аин?-2017/18. 1/8 ?инала. ?нон?-3: б?д?? ли ???п?из? ?ам, где и? не жд???Сбо?на? Ук?аин??еннадий ?и?ен??к. Ча??? 2. «?огли ??а??вова?? и в олимпий?ки? иг?а?»?овно?ени? ?а?кеви?: «?а ??внен?ин? го???о ??о??? п?облема не??а?? зал?в»?де??а?ик?о? ??озд: «?ол??е ?по??а ??мен??е поли?ики!»??бок Ук?аин???бок Ук?аин?-2017/18. 1/8 ?инала. ?нон?-2: киев?кий ?кзамен ?а?ло?а ?а?боз?

?вген ?озлов ?а ?д?а?д ?аго?ний: «??же ?о?е???? ма?и ?ан? ?е з?г?а?и з ?о???гал??? ? пе?емог?и»

?н?ми ?на??ка зб??на Ук?а?ни пове?н?ла?? з Се?б??, де б?ала ??а??? ? в?дб??ковом? ???н??? до Юна??ки? ?л?мп?й??ки? ?го?, ? в п?д??мк? в ?во?й г??п? по??ла д??ге м???е, п?оп???ив?и попе?ед ?ебе по???гал???ки? однол??к?в. ??о ?во? в?аженн? в?д пе??и? о????йни? ма???в за зб??н? Ук?а?ни в ек?кл?зивном? ?н?е?в?��?о????йном? ?ай?? ??о??а???????зал??Ук?а?ни ?озпов?ли ?а?к?в?�ян�? г?ав?? команди «?окомо?ив-Хвил?»??вген ?озлов??а??д?а?д ?аго?ний.
?

- ?и не б?али ??а??? в ?е?вневом? «Т??н??? ?озви?к? У?Ф?», в ?ком? г?ала ?на??ка зб??на Ук?а?ни. ?оли ви впе??е д?знали?? п?о за??кавлен???? вами, ?к по?ен??йними кандида?ами, до команди, ?ка б?де п?ийма?и ??а??? ? в?дб??ковом? ???н??? до Юна??ки? ?л?мп?й??ки? ?го??
?вген ?озлов
: - ?ап?ик?н?? ?е?пн? мен? подзвонив ???ал?й ?лек??йови? ?дегов ? ?казав, ?о ?о?е зал??и?и мене до збо?? зб??но? Ук?а?ни. ? до його по?а?к? зап?опон?вав мен? ??ен?ва?и?? з його командо?, ?ка г?а? в ??бк? Ф? «Ун?ве?». Я п?ий?ов на ??ен?ванн? ? по?ав п?а??ва?и, а по??м вже по?али?? ??ен?ванн? ? в команд? «?окомо?ив-Хвил?». Тож, по?ав бага?о ??ен?ва?и??, ?об до збо?? б??и в належн?й ?о?м?.
?д?а?д ?аго?ний: - ?а ?ижден? ?и за два до ???н??? в ??ал?? мен? подзвонив ???ал?й ?лек??йови?, ? зап?опон?вав п?ийн??и ??а??? в н?ом?. ?о ???? команди, ?ка по??ала на «Т??н?? ?озви?к? У?Ф?», ? не зм?г п?оби?и?? до ?клад?, бо б?ак?вало ?ак?и?но? п?дго?овки. Тож, два ?ижн? довело?? ??ен?ва?и??, ? ? по??ав до ?он?е??л?вано, де ми по??ли ??е?? м???е. ?о??м вл??к? ? п?а??вав, ?под?ва??и?? о??има?и виклик на зб?? пе?ед Се?б???.

- ?о ?ого, ?к по??апили в поле зо?? ???ал?? ?дегова, де в Ха?ков? ??ен?вали??? Як п?ий?ли ? ???зал?
?.?.
: - ? «?окомо?ивом-2» ??ен?вали?? вдво?. Спо?а?к? ? ??ен?вав?? в ?ЮСШ, а по??м мен? подзвонив ??ене? «?окомо?ив?-2» ?лек?анд? ??з?менко, ? ? пе?ей?ов до ???? команди. ?загал? ???залом ? по?ав займа?и?? ??л?ки з мин?лого ?ок?, а до ?ого б?в ? ?кадем?? «?е?ал???а». Там мо?м ??ене?ом б?в ?нд??й ?на?ол?йови? ??пл?й. ?ле на «?е?ал????» на ?ой ?а? б?в не д?же га?ний ??ан ?п?ав, л?ди ?озб?гали??, ? ? ви???ив ?п?об?ва?и ?о?? нове. Так в мо?м? жи??? по?ав?? ???зал.
?.?.: - У мене в?е б?ло п?о??о ??? од?аз? п?ий?ов ? ???зал, до ?ЮСШ, а по??м вже б?в «?окомо?ив-2».

- Як дл? ?ебе в?д??ва??е, ???зал дл? ва? ???е вже ?е?йозно?
?.?.: - Я вже ? ???бол не ?о?? пове??а?и??, мен? зда?????, ?о мен? вже б?де важко пе?ела??ов?ва?и?? з ???зал? на ???бол. Я вже в?е?един? ?ебе нала???вав?? на ???зал, ? мен? зда?????, ?о ? ???зал? в мене б?де в?е в?дм?нно, ?о мо? майб??н? ??? ???зал?.
?.?.: - ? мене габа?и?и ?ак?, ?о ?к ?аз дл? ???зал?. ? ?о?а недол?к?в ?е д?же ? д?же бага?о, ?ом? ??еба б?де бага?о п?а??ва?и, ?о п?ог?е??ва?и.

- ?авай?е п?игада?мо закл??ний зб?? команди, ?кий б?в в Ужго?од?. ???
?.?.
: - ?а? ?ам б?ло на збо?? 12 ?олов?к ??3 во?о?а?? ?а 9 пол?ови? г?ав??в. ?и знали, ?о по одном? во?о?а?? ?а пол?овом? г?ав?ев? б?д??? п?иби?а?и. ? нам ?казали, ?о ??о ?ебе на ??ом? збо?? к?а?е покаже, ?ой ? по?де до Се?б??. Спо?а?к? б?ли дво?азов? ??ен?ванн?, а пе?ед в?д?�їздо�?б?ла кон??ол?на г?а. Умови дл? ??ен?ван? в Ужго?од? б?ли д?же ??довими. Там ? ? майдан?ик, ? ба?ейн ??в?е д?же з???но.

- ? ?е?ез ?е, ?о ком??? доведе???? ??а?и додом? не б?ло ?кого?? ?вил?ванн?, нап??женн??
?.?.
: - ??, ?акого не б?ло. ??? ?лоп?? ?пок?йно п?а??вали, ?о??ли показа?и ??ене?ов? ?в?й мак?им?м. ?е?? ?оз?м?ли, ?о п?ава на помилк? нема?, ??еба б??и ?ил?н??им, бо по??а?и мали ??л?ки ?ил?н???. ? кон??ол?н?й г?? з м???ево? командо? «Уж?е?» ? д?же ?о??в ?ебе п?о?ви?и, ми виг?али 4:0, ? ? забив о??анн?й м?�я�?в ??й г??.

- ?д?а?д, ?и вже казав, ?о б?в в ??ал??, а в ?ебе, ?вген, б?ли по?здки за меж? Ук?а?ни?
?.?.
: - ?оли?? ?здив до ?о???, але ?о ? не ?а???, ?ож до ?в?опи по??ав впе??е. ?оли ??али до Се?б??, в?е б?ло легко ?а ?пок?йно. ?ле до?ога б?ла ??ивало?, ?ом? де?? ??о?и в?омили??, ? в нога? ?е в?д??вало??.

- ?оли ?е б?ли в Ужго?од?, о?новна п?дго?овка б?ла на??лена на ма?? з Се?б???, ?и в??м ??пе?никам п?ид?л?ли ?ваг??
?.?.:
?- ?ак?имал?на ?вага б?ла на Се?б??. ? не? б?ла пе??а г?а, ? вона б?ла д?же важливо?. У головного ??ене?а б?ло в?део в??? ма???в зб??но? Се?б??, ? ми ?? ?е?ел?но ?озби?али. ?а ?ки?о?? еп?зода? з?пин?ли??, пе?егл?дали ??, ?об ?оз?б?а?и??, ?к г?а? ??пе?ник.

- Що дл? ?ебе вдало?? пом??и?и в г?? ?е?б??ки? ?лоп??в?
?.?.
: - ?д?аз? б?ло пом??но, ?о вони ви?ок? на з????, ? з ними б?де д?же важко бо?о?и??, бо ? на? ? команд? б?ло ?е к?л?ка г?ав??в невеликого з?о???, ?к ? мене. ?оп?и ?? пе?еваг? в з?о???, на? нала??ов?вали, ?об не п?ог?а?и в бо?о??б?.
?.?.: - ?они ?акими м??ними на майдан?ик? ? ви?вили??. ??д ?а? г?и мож??? ? ??ов?н??и, по??ави?и л?ко??.

- ?о ??ого ?е можна й дода?и п?д??имк? ?е?б??ки? вбол?вал?ник?в?
?.?.
: - ??? ??иб?на не б?ла заповнена, де?? на половин?. ?ле ? в?д ни? гала?? ви??а?ало. Т?о?и б?ло п?ик?о, ?о за ?е?б?в ?, ком? к?и?а?и ?а вбол?ва?и, а ? на? п?д??имки не ви??а?ало.
?.?.:? - ? дл? мене ?ил?ного ?и?к? не б?ло. ??л??е д?мав п?о ?е, ?о ??еба пе?емага?и ? б?а?и пе??? ??и о?ки.
?.?.: - ?е?еламним момен?ом б?ло, коли вони п??ли з п?�яти�?пол?овим г?ав?ем. ??же погано ?е?би вза?мод??ли, ми ?? нак?ивали ? до?и?н?ли.

- ?а?а г?а з Се?б??? б?ла д??го? в пе??ий ден?. ?е??ий ма?? ?о???гал?? ?а Уго??ини наживо вдало?? подиви?и???
?.?.: - ?и п?и??али, коли вже б?ла к?н??вка пе??ого ?айм?, ? дивили?? д??гий ?айм. ?д?аз? кидало?? в о??, ?о по???гал??? ?ил?н? ? ?ак?и?но, ? ?е?н??но ??м?�я�?? бага??о? з ни?, ?к до ноги п?икле?ний. ?дин ?лопе?? ?ам б?в ?акий, ?о дл? н?ого ???о? п?ой?и не п?облема. ??же бага?о пе?еда? б?ло, ?оз?а?овани? на замиканн? на дал?н?й ??анз?. ? ??й г?? ми ?е поба?или, ?о ?го??? по???йно вико?и??ов?вали п?�ятог�?пол?ового г?ав??. У на? зазви?ай з ним г?а??? нап?ик?н?? г?и, а ?го??? пе??ий м?�я�?п?оп???или ??? од?аз? п??ли з п?�яти�? ?е вий?ло ??вони пом?н?ли??.

- ?оли пе?ед д??го? г?о? ви ?озби?али ?о???гал??, на ?о головний ??ене? найб?л??е зве??ав ва?? ?ваг??
?.?.:? - ?ид?л?ли кап??ана ??пе?ника, ?о??ого номе?а, в?н ве?? ?а? м?�я�?п?д п?ав? п?иби?ав. Т?ене? казав, ?об б?ли обе?ежними, не викид?вали??. Щоб на ?во?й половин? кожний г?ав з кожним. ?е??? 10 ?вилин нам вдавало?? в?е ?е викон?вали, г?али на ??вни?, ? момен??в бага?о б?л? на?и? во??? не б?ло. ? п?и д??гом? п?оп??еном? м?�яч�?не ?оз?б?али??, заг?били г?ав??.

- ???л? пе??ом? Ук?а?на по???пала?? 0:3 ??за ?а??нок ?ого намагали?? зм?н?ва?и пе?еб?г г?и?
?.?.
:? - ?а ?а??нок ?а?ак?е??, колек?ив? ?а п?д??имки один одного. Ско?о?или ?а??нок до 2:4, можна б?ло ? ??е??й забива?и. ?о??м вже коли б?ло 4:6, б?ли в на? ? ви??д ?ам на ?ам, ? ??анга. ?овело?? на о??анн? дв? ?вилини й?и з п?�яти�? ? по???гал??? на? пока?али.
?.?.: - ?и ?ам б?л??е ?ам? ?ебе пока?али ?во?? вла?но? помилко?.

- У г?? ? Уго??ино? п??л? пе??ого ?айм? Ук?а?на виг?авала 2:1, а ?о ??ало?? з командо? по пе?е?в?, ?о опинили?? на меж? по?азки?
- ?.?.: - Як??? м?�яч�?по?али вл??а?и в во?о?а нез?оз?м?л? ??п??л? ?ико?е??в, в?д на?и? н?г. Тож вже нам довело?? в о??анн? ?вилини г?и й?и з п?�яти�? ? ????вний м?�я�?забили за 52 ?ек?нди до ?и?ени. Скаж?, ?о ?го??? ?ам? по ?об? ?к??? неп?и?мн?, мож??? п?д ?а? г?и в?ипн??и. ?оли на во?о?а?? йд???, ?о ног? не п?иби?а???, а ??дд? н??к на ?е не ?еаг?вали.

- ?оли вже ???н?? заве??ив??, ке??вни??во команди ?к??? п?д??мки з вами обгово??вало?
?.?.: - ???л? о??анн?о? г?и п?езиден? ??о??а??? ???зал? Ук?а?ни Се?г?й ?ладико под?к?вав в??м за ?е, ?о в?д?г?али. Так, ми не ви???или головне завданн?, ?а ? з Уго??ино? не виг?али о??анн? г??, але д??ге м???е в ?ак?й ?ил?н?й г??п? ??не ?амий поганий ?ез?л??а?.

- ?же п??л? же?ебк?ванн? б?ло о?евидно, ?о в Се?б?? п?о??дни? ма???в не б?де?
?.?.
: - ?и ??о?ки ?л?дк?вали за ?н?ими г??пами, ?ак ?ам ?нколи по 15, по 20 м?�ячі�?забивали. Слова??ина ?зе?байджан 12:0 пе?ег?ала. У на? ?аки? ?ез?л??а??в не могло б??и, вважа?, ?о в на? б?ла най?кладн??а г??па.

- Чим о?оби??о дл? ва? ??ав ?ой ?ижден?, коли ви б?ли одн??? командо? ??зб??но? Ук?а?ни?
?.?.
: - Це коло?ал?ний до?в?д г?а?и з ?акими ?ил?ними командами. Те, ?о ?и г?ав за зб??н? Ук?а?ни, ?о?? о?обливе. ?ага?о д??з?в мене п?д??им?вали, казали: «?олоде??, п?а??й дал?».
?.?.: - ?л? мене ?е ?еж б?в коло?ал?ний до?в?д.

- ?о ?е??, п?о д??з?в. ?оки ви г?али ? Се?б??, вони ?л?дк?вали за ва?ими ?г?ами?
?.?.
: - У мене в г??п? в ?н?ве??и?е?? н???о не за?опл?????? ???болом, н???о ? не дивив??.
?.?.: - У мене ? однокла?ники, ??о займа????? ?по??ом, вони дивили??, п?д??им?вали ?е?ез ?о??ал?н? ме?еж?. Хо??в би под?к?ва?и за п?д??имк? ?лоп??в, ?к? б?ли з нами на збо??, але до Се?б?? не по??али. ?а? ??ене? «?окомо?ив?» на? по???йно п?д??им?вав.

- Спогади в?д Се?б??, ?к к?а?ни, ?к? зали?или???
?.?.
: - ? ви??дний ден? вдало?? пог?л??и м???ом. ??н??ка ?ан? ??д?же мален?ке м???е?ко. ?а? ??п?оводж?вала л?дина, ?ка ?озмовл?ла ?о??й??ко?. ? м???? ? ?е?мал?н? дже?ела, ? б?в ?акий еп?зод, коли ми г?л?ли. ?и з?пинили?? б?л? дже?ела, нам зап?опон?вали попи?и води?ки, бо вона л?к?вал?на. ?и подивили?? ??л??н? л?ди п?�ют�? ви???или ?п?об?ва?и, але вода д?же не?ма?на.
?.?.: - ?ен? запам?�яталас�??а м???ев????, де ми б?ли ??го?а на го??. ??же га?на а?ена, де ми г?али, вона ма? назв? «?ладе ??ва?», ? до ?ого не знав, ? нам ?озпов?ли, ?о ?е д?же ?ил?ний б?в ба?ке?бол???.

- ?апевне ви зна??е, ?о ?аме по ва?ом? в?к? б?де в найближ?ом? майб??н?ом? ?емп?она? ?в?опи ?е?ед команд?U-19. Чи ? дл? ва? ?е ?кимо?? ??им?лом п?а??ва?и ? надал??
?.?.: - ? бажанн? за два ?оки ?ак ви?о??и, ?об да?и б?й по???гал???м.
?.?.: - ?они нам показали, в ?ом? за?аз вони ?ил?н???. ? ?о?е???? ?? не ??л?ки наздогна?и, а ? б??и ?ил?н??ими. ??о ?о???гал?? каж???, ?о в ни? команда одна з к?а?и? ???в?оп?. Че?ез два ?оки ми повинн? б??и к?а?ими. Т?еба п?а??ва?и, додава?и ? ??зи?но, ? ?ак?и?но. ??же ?о?е???? ма?и ?ан? ?е з?г?а?и з ?о???гал??? ? пе?емог?и.

??е?-?л?жба ??о??а??? ???зал? Ук?а?ни

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2017 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.