??али???али?-2020/21. Се?и? ?. Т?? 5. LIVE!Эк???а-лигаFavbet ?к???а-л?га 2020/21. 8, 10 ???. LIVE!?о??и?????аво: «Хо?е??? показа?? ?о??ов? кла??н?й мини-???бол»?енг?и??обе?? ?нд?ей?ак: «С годами кла?? ква??е?а «??од?к?има» ?ол?ко ?а??е?»Эк???акла?а-2020/21. Т?? 11. ?е?в?й «???а??» ?ак?има ?и?елева??азили?Чемпиона? ??а?а Сан?а-?а?а?ина. ?оинвили ???а?аг?а. LIVE!??азили??айо ??в «?а?о», ?е ??в «??лан?ико»??пани???пани?-2020/21. Т?? 8. ?е?ва? победа «?а???» и ?кандал в ?ал?депен???е??азили???азили?-2020. 1/8 ?инала. ?ап??женно, но без ???п?изовСбо?на? Ук?аин??и?айло ?ва?и?: «?и мали конк?е?ний план на кожн? ?з дво? з??????ей з Уго??ино?»Сбо?на? Ук?аин??лег Шай?анов: «?ом??но, ?о д?в?а?а д?же ?к??или за ???залом ?а пе?еб?ванн? ? зб??н?й»Эк???а-лига?ва найближ?? ма??? «?н?ева» пе?ене?ено ?е?ез COVID-19Сбо?на? Ук?аин??лек?анд? ?о?енко: «Я вважа?, ?о зб??на Ук?а?ни го?ова до о????йни? ма???в»?ен?кий ???зал??ина Слави?: «Хо?е???? вип?авда?и о??к?ванн? ??ене???кого ??аб? ?а зак??пи?и?? ? зб??н?й»Эк???а-лигаFavbet Эк???а-лига 2020/21. 8 ???. «Х?Т» ??«У?аган». ?нон??о??и????лан ??дзиев: «??ли о?ен? по??а?аем??, ?ез?л??а? п?иде?»Чемпиона? ми?аЧ?-2020 (21): Че?и? в ?инале, ма?? Финл?ндии ? Се?бией о?ложенСбо?на? Ук?аин?Уго??ина ??Ук?а?на: комен?а?? Та?а?а ??з? ? ?а?'?на ?еле?аЧе?и??и?аил ?ак: «?ен? бе?покои? ?о, ??о на?а лига не движе??? к п?о?е??ионализм?»Чемпиона? ?в?оп?????-2022: пл?? ?е???е, ??и в ?ме

?ван ?илованов: «?о?ива?и? ?ол?ко ??иливае???»

?е?е?ан ?бо?ной ?о??ии, ?ниве??ал из «Т?мени» ?ван ?илованов ??о ?емпиона?е ?о??ии, о?бо?е на ?в?о-2022 и ?об??венной мо?ива?ии

? п?еддве?ии к декаб???ком? о?бо?? на о?е?едной ?емпиона? ?в?оп? ?бо?на? ?о??ии п?оводи? заплани?ованн?й ??ебно-??ени?ово?н?й ?бо?, но в о?ли?ие о? бол??ин??ва подобн?? ??без кон??ол?ного межд?на?одного ма??а. ??не?н?? в???е?? л???и? иг?оков ???ан? под ?водами о?ел? «?ква?и?м» коммен?и??е? ве?е?ан ?бо?ной ?о??ии, ?ниве??ал из «Т?мени» ?ван ?илованов.
?
???о?ле огненн?? ма??ей «Т?мени» ? «?азп?ом-Юг?ой» в ?емпиона?е ?о??ии не мог? не ?п?о?и?? о ва?ем ?амо??в??вии: по ?од? иг?, в?оде б?, б?ли п?облем?.
????е но?мал?но, никаки? п?облем не?, ни на ??о не жал????.
?
???а???ой иг?окам на ?бо?е в зна?и?ел?ной ??епени п?идае? заве??а??ий его кон??ол?н?й ма?? ? ?ил?н?м ?опе?ником. ?акое на???оение ? ва? ?ей?а??
???а как об??но ??о?ли?ное. ?а???оение ?оздае? в?зов в ?бо?н??, об??ановка в ней. ?? живем ?егодн??ним днем, его об??о??ел???вами, зде?? и ?ей?а?, и надо под???аива???? под ??и об??о??ел???ва.
?
???л? ва?, вооб?е дл? ??мен?ев ??о? ?бо?, наве?ное, не вов?ем?, не ?може?е пог?л??? на ?билее ? п?езиден?а кл?ба ?лек?анд?а ?опова?
????л??? нам ?ей?а? некогда ???азга? ?езона, ??ени?овки, иг?? одна за д??гой, надо де?жа?? ?о?м?. ??д??а?? б?дем, когда в?ем? п?иде?.
?
??????е?а??? ? «?азп?ом-Юг?ой», не об??ждали ? ее в?а?а?ем ?виадом ??па?адзе ?и??а?и? в о?бо?о?ной г??ппе к ?в?о, в ко?о?ой ? ???зии, пожал?й, впе?в?е по?вила?? возможно??? п?оби???? в ?инал?н?? ?а????
???е?, не об??ждали, календа?? ? на? на???енн?й ???емпиона? и ??бок ?о??ии, ?ига ?емпионов, ? даже заб?л, ? кем нам иг?а?? в о?бо?о?ной г??ппе.
?
??/strong> ?омимо ???зии, ? Ф?ан?ией и победи?елем па?? ??мени? ???олга?и?. ?аве?ное, ?бо?на? ?о??ии в ??ой компании в?гл?ди? ?аво?и?ом?
???оже? б???, но пока ?ол?ко на б?маге, ?вое п?ево??од??во нам п?ед??ои? доказа?? на пло?адке. ? ? ?бо?ной ???зии, дей??ви?ел?но, непло?ие ?ан?? на попадание в ?инал?н?? ??ади? ??в??од?? же две команд?. ?о нел?з? ?б?а??ва?? ?о ??е?ов и здо?ово п?ибавив?и? в по?леднее в?ем? ??ан??зов.
?
??/strong> ? ?ем ?м??л н?не?него ?бо?а ?о??ий?кой команд??
???н п?о?оди? в об??ном ?ежиме. Т?ене?ам важно оп?едели??, в каком ?о??о?нии на?од???? ?ей?а? кандида?? в ?бо?н??, ?азби?аем ?азли?н?е ?ак?и?е?кие н?ан?? иг??. ?оне?но, иг?а?? в?егда ин?е?е?нее, ?ем п?о??о ??ени?ова????, но без ??ени?овок вед? ник?да ????о о?нова.
?
??/strong> ?? деб??и?овали в ?бо?ной в ?епе?? ?же до??а?о?но далеком 2008 год?, ?об?али ?олидн?? коллек?и? медалей ев?опей?кого и ми?ового пе?вен??в, но по-п?ежнем? де?жи?е в??окий иг?овой ??овен?. ?о?ива?и? по-п?ежнем? не о?лабевае??
???о?ива?и? ?ол?ко ??иливае???. ?ак и п?ежде, ?о?е??? пов??а?? ?вой ??овен?, побежда?? ? кл?бом и ?бо?ной в ?инала? п?е??ижн?? ???ни?ов ??на ?емпиона?а? ми?а, ?в?оп?, в ?иге ?емпионов. ?????па? в к??пней?и? ?о?евновани??, п?ове??е??, ?его ?? по-на??о??ем? ??ои?? в ?по??е, в мини-???боле.

?авел ?ле?ин

???о?ник ??amfr.ru

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2018 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.