Эк???а-лигаFavbet ?к???а-л?га 2020/21. 6 ???. LIVE!?енг?и??енг?и?-2020/21. Т?? 5. LIVE!Ф??зал в ми?е?о??и?-2020/21. С?пе?лига. Т?? 3. LIVE!?ела?????ак?им ?и?енко: «? ?о???гал?? ав?об?? здав назад. ?ивк?н ?казав, ?о на н?ом? ми б?л??е не по?демо»??азили??а?ека ??в «?о?ин?иан?», ??ка? Селба? ??в «??лан?ико»?аза???ан?ик?о? Уго и ?ео пополнили ?Ф? «?к?обе»??бок Ук?аин?Favbet ??бок Ук?а?ни: в?дб?ло?? же?ебк?ванн? попе?едн?? е?ап?вЭк???а-лигаFavbet ?к???а-л?га 2020/21. 6 ???. «?не?г??» ??«Сок?л». ?нон??аза???ан?ик?о? Та??ило: «? ?аза???ане о?ен? в??окий ??овен? ???зала»?ен?кий ???зал?лек?анд? ?а?и?: «?аб???, нам доведе???? де?о зм?ни?и век?о? ?озви?к? кл?б?»Эк???а-лига«Ци??? зна?? в?е»: поке? ?оле?никова и два «д?бл?» ?оман?когоСбо?на? Ук?аин??лек??й Сагайда?енко: «? певна важк???? в?д?л?дков?ванн? г?ав??в, ?к? не зад??н? ? Favbet ?к???а-л?з? ? ?е???й л?з?»??е?к?аин?кий ?инал ?Ф?У??е?к?а?н??кий ??нал ?Ф?У-2020: найк?а?е до??гненн? волин??кого ???зал??аза???ан??бок ?аза???ана п?ойде? в ок??б?е?е?ва? лига ?аза? ??гай??к: «"??ба??" ви???па?име в ?е???й л?з?, ?ка попе?едн?о ??а???? нап?ик?н?? жов?н?»?о??и?Се?гей Ско?ови?: «Спо?? в???и? до??ижений не може? б??? легким ни дл? ?по???менов, ни дл? ??ене?ов»??азили??а?кин?о? Шав?е? б?де? ?або?а?? в ??Э??азили?«?агн??» подпи??вае? ?жониЭк???а-лига?к???а-???зал. Сезон 2020/21. ?ип??к ??5??бок Ук?аин?Favbet ??бок Ук?а?ни: же?ебк?ванн? попе?едн?? е?ап?в ??24 ве?е?н?

?го? ?в?а?: «? ?а??в по?ви ? обла?ном? ?ен??? ?Ф? "У?аган" ?н?е?е? до ???зал? з???»

?олова ??о??а??? м?н?-???бол? ?вано-Ф?анк?в??ко? обла??? ?озпов?в п?о ?в?й жи???вий ?л?? ? за?одженн? обла?ного ???зал? на ??ика?па???
?

Ча??ен?ко доводи???? див?ва?и?? на?к?л?ки м?нливо? б?ва? л?д??ка дол? ?а ?кими нео??к?ваними мож??? ??а?и ?? пово?о?и. Ф??бол?на планида най?а????е ??ожа ? ?акож не ? вин??ком. ? о?? ?? ???бол?но-жи???в? ??ежки мож??? ? ??де?на??кий ?по??б по?дн?ва?и??, однаково ????мко ?а непе?едба??вано ??оди?и?? або ?оз?оди?и?? п?и ??ом? неодно?азово ?озгал?ж???и?? ? пл??а??и??. ??иклад на?ого ??огодн??н?ого ?п?вбе??дника ??найк?а?е ?ом? ?в?д?енн? ? зайве п?д?ве?дженн?. Щоп?авда його ?л??и до ???бол? ?, вла?не, ? ???бол? б?ли неоднозна?ними ? ??зними. Як ? м?нливим б?в ?ам ал??н?: в?н ?о ?ап?ово пе?е?ивав??, бе???и велик? ?и не над?о па?зи, ?о не?под?вано п?одовж?вав п?ол?га?и дал?, ?о?аз? вип?обов???и на?ого ге?о? на м??н???? ?а в?ддан????, але п?и ??ом? неодм?нно пове??ав його до ???бол?, винаго?одж???и за ?л?ж?нн?.

Чи ?о, ?ад?е, ?обив вже ?ам ???бол, п?и??г???и його до ?ебе н?би в?дда??и ??о?и?е? належне за в??н???? ?л?блен?й ?п?ав?. ?оли вже д?й?но ?ак, ?о нап?авд? в?е вигл?да? довол? законом??но.

Як з?зна????? на? ?п?в?озмовник, «???бол заполонив мене ??лого лед? не по в?н??. ?оглин?в в?е??ло нав??? ?? п?огалини, ?ким ??апл?ло?? б??и без н?ого. ??д п?о??ого ?лоп?�ячог�?за?опленн? ? ?об? в?н по???пово евол???он?вав ? зм??? б????. ? не?ай п?и ??ом? не б?в (? не ??ав) дл? мене о?оби??о ???болом ви?оки? до??гнен? ?и ????емл?н?, ???а????ни? ?и ???н??ни? ?абл?в, але поп?и в?е ? вд??ний ? го?дий вже ?з ?ого, ?о в?н ? мене б?в коли??, ? за?аз ? зали?а?име???? пов?к. То однаково б?в ???бол! ???инний ? ?п?авжн?й ??ви?окомай??е?ний ?и ама?о???кий, ел??ного ??вн? ?и нав??? ?ой безпо?е?едн?й ??ди???ий за винаго?одн? ?и п?изов? а??иб??ик?, ?и б?ва п?о??о дл? ?ебе, ? ?ак звани? «г??па? здо?ов?�я�? ? ?о ниж?им ? його ??вен?, ?к на мене, в?н ?е б?л??е за??кавл??, його маг?? ваби?? по ?во?м? непов?о?но? к?а?о?, емо??йн???? ?а бага?ог?анн????. ?ле ?азом ?з ?им з??ил? дл? його о?ган?за???, ?озб?дови, ????к???иза??? ?а наведенн? по??дк? ??еба докла??и ? ?ази б?л??е. Саме ?ом? ?обо?и на ??й ?а?ин? ви??а?ало в ??? ?а?и ? б?ло ?? ?и не найб?л??е. ?о?а??и нелегко?, невд??но?, не за?л?жено заб??о?, не завжди г?дно ? не ???ма по??новано?, а най?а????е ??нео??нено? зов??м».

?ле г???? «?а???» ?го? ?в?а? на ??е ?е зважа? мало. ??н п?одовж?? в??о? ? п?авдо? ?л?жи?и ?? вели?но??? ??г??. ??и?ом? ?оби?? ?е ??мл?нно, доб?о?но ? ?к??но, з? знанн?м ?п?ави ???а??о по-нова?о???ки ?м?ливо, вклада??и?? ? ??во?ене ?а ?о?аз? виклада??и?? на повн?, за?екоменд?вав?и з ?оками ?ебе ? ??й гал?з? ?п?авжн?м «п?о??».

? ??е ?е??а, ?о ??апило?? на його жи???вом? ?л??? ? пе?е?ва? м?ж ?во???дними ?аймами не ли?е зм?н?вало його на к?а?е, збага??вало ко?и?ним до?в?дом ? зага??ов?вало. ?дним ?ловом, нав?ало жи???вим п?ем?д?о???м ? ?п?авжно???м п??о?и?е??в, найп?авдив??им ?з ?ки? ? ???бол, ко??ом? зали?а????? в??ним ?а вд??ним.

??ж ?им, ?к за?в?д?ив ?а?, в?н зм?г з?еал?з?ва?и??, ?п?ак?ик?ва?и?? одно?а?но й ? ?н?и? гал?з??, п?и?ом? ка?динал?но ??зни?. ?е?ай не до?конал?но, але довол? ??п??но. Як за?важ?? ?ам «п?инаймн? намагав?? ?е ?оби?и, до ??ого п?агн??и».

Че?ез ?е, ?о д??в п?о?е??йно, вив?ав ??е п?едме?но, до?конал?но, п?д?одив до ?п?ав ?е?йозно. ?о ?нак?е п?о??о не вм??, по ?н?ом? не нав?ений ?е змолод?.

??зна?мо?? в?две??о, ?з ?акими л?д?ми ???п?авжн?ми о?оби??о???ми ?о?е???? з??????а?и?? ?кнай?а????е, бо ?п?лк?ванн? ?з ними надзви?айно ??каве, ко?и?не ?а пов?ал?не. ?ле водно?а? неймов??но в?дпов?дал?не, поза?к на? ге?ой ? на?им колего?. ?е?ай ?епе? ? ? мин?лом?. ? ?к?о «коли?н??», ?к в?домо, не б?ва?, ?о ?ак ?и ?нак?е, ма?мо ?п?ав? ?з ?а??в?ем. ??е??о?, на? ?и?а? по???пово ?ам п?о в?е дов?да????? ?з ?озпов?д? ?амого ?го?? ?ванови?а, ?к каж???, безпо?е?едн?о ?з пе??и? ?????br/>
- ?го?е ?ванови??, а п?игадай?е коли, ?а вла?не, ?з ?кого ?озпо?инав?? ???бол о?оби??о дл? ?а??
- Св?домий давно, ?е ? ?кол?. Тод? ? «??о?и б?гав» У ?и? ди???и? ба?ал??? ? до??о?? бага?о забивав, адже г?ав ? напад?. ?ав ???болк? з 11-м номе?ом. ?а ?ой ?а?, ?к на мене, ?е бага?о озна?ало ? бага?о до ?ого зобов?�язувал�? ?дже довкола в?? а?мо??е?а, здавало??, б?ла ???бол?на: на повн? г?им?ла пе?еможна ?лава ки?в??кого «?инамо» ?е?едини 1970-?, к?н?? 1980-? ?ок?в. То б?ло на?е «?инамо», ?п?авжн?!

- Яким видало?? п?одовженн? ? ?ого ди???ого за?опленн??
- ?зи ???бол? ?озпо?инав ???д??ва?и ? ?вано-Ф?анк?в??к?й ?ЮСШ ??. ?о?м на??авником б?в ?а?ил? ?нд??йови? ????кий. ?ле ?ак ??ало??, ?о вим??ений б?в поли?и?и зан???? ???болом. Яко?? п?зн?о? о?ен?, коли вже лежав ?н?г, ? за?во??в. ? ок??м ???бол?но? ?ек??? ? календа?ни? ?оз?�їзді�?на ма??? пе??о??? Ук?а?ни, доводило?? в??ига?и й ? загал?ноо?в??н?й ?кол?. ? б?ло ?е не п?о??о, бо ?одом ? ?з ??дпе?а?. У ?ел?, ?оз?м???е, ?во? ?пе?и??ка ???обо?и н?коли не б?ак?вало, в??м ? обов?�язкі�??акож. ?о ?ого ж, до 8 кла?? ? нав?ав?? ? ??дпе?а?а?, а заве???вав здоб?ва?и ?к?л?н? о?в??? вже ? Ти?мени??. ?ажк?ва?о ??ало по???йно доби?а?и?? ?и ?о на ??оки, ?и на ??ен?ванн?. ?оли по??ало пи?анн? вибо?? ??довело?? поже??в?ва?и ???болом, ?об б?л??е ?ваги п?ид?ли?и нав?анн?. ?ле о??а?о?но ?л?блен? г?? ? не зали?ив. Щоп?авда ?е ???бол?не п?одовженн? б?ло до?и?? ?во???дним.

Ще нав?а??и?? к ?кол? ? ак?ивно ?п?вп?а??вав ?з ?айонно? газе?о? «?пе?ед». Ча??ен?ко допи??вав, б?в ?? поза??а?ним ко?е?понден?ом. ? ? ??дпе?а?а? ? ?? по?? б?ла ???бол?на команда «Факел». ? о?? одного ?аз?, коли ? «Факела» не б?ло ???бол?но? ?о?ми, ? з?б?ав ??? ?во? за?облен? гоно?а?и ? п?идбав дл? г?ав??в ???болки.

- ?овол? ?м?ливо??/strong>
- ??обливо ?к дл? ?кол??а, ?кий нав?а????? ? 7-м? кла??. ?ле ?о, ?к ви?вило??, б?ло ?е не в?е. Тод? ж довело?? по??апи?и на к?бков? г?? команд ?обе?ежж? ? ?олод??вки. ? ??дд?в не б?ло ? ?? м???? дов??или мен?. ??е в?дб?ло?? не?под?вано, але п?ой?ло на?е не зле. Хо?а довело?? п?изна?и?и два пенал?????У ?обе?ежж? в?дб?в?? м?й пе??ий по?динок з? ?ви??ком ? ??ка?. ?адал? п?о?или ?п?об?ва?и ?ебе ? ??дд?в??в? на ?айонном? ??вн?. ?в?д?и по ???? дл? мене в?е ???бол?не ?и ?о ?озпо?инало?? знов?, ?и мало п?одовженн?. ?годом, ?п?л?но з ?а??�яно�??авли?иним, ?озпо?али ?озб?дов? ?а о?ган?за??? ???бол?ни? змаган? ? ?айон?. ? ?е б?в зна?ний пла?? неп?о??о? ?обо?и. ?дно?а?но ? п?одовж?вав ??ди?и ?айонн? ба?ал??.

- Ф??бол ?е, маб???, доб?е, але на ?ой ?а? ва??о б?ло ма?и ?кий?? ?е?йозний ?а???/strong>
- ?к?ивно допи????и ?з ?ни? л??, п?и?одно, мав ?под?ванн?, ?о пов?�яж�??ебе ?з ж??нал???ико?. ??а??вав ? «?пе?ед?», в???пив на ?ак?л??е? ж??нал???ики ? ??вов?. Там зали?ив?? п?а??ва?и ? «?олод?й ?али?ин?». ??в зав?д?ва?ем в?дд?л? ?по??? ?а ?н?о?ма???. ?обо?и б?ло бага?о. ?оводило?? ?а??о п?а??ва?и доп?зна, го??ва?и газе?? до вип??к?, ви?и??ва?и??? ви?одила вона, до ?е??, ??и?? на ?ижден?. ? ?е доводило?? в??ига?и в?? ?е по?дн?ва?и, бо ? ?е?йозно пов?�яза�??ебе ?з ??дд?в??вом ? з 1992 ?ок? п?а??вав вже на по?динка? д??го? л?ги Ук?а?ни.
?

- ??новними ?емами ?а?и? ма?е??ал?в, п?ип??ка?, б?ли ?к?аз ???бол?н??
- ?е?еважали д?й?но ???бол?н?, бо ? ? ??ом? дов?е «ва?ив??» ? доб?е знав??. ?о ?ого ж ??в?в завжди вважав?? ?по??ивним м???ом. ?ле пи?а?и доводило?? на ??зн? ?еми, а не ли?е ???бол?но-?по??ивн?. ?ле за де?кий ?а? ? зали?ив ж??нал???ик?.

- ? ?о ?ак?
- ?з на??анн?м доби ?езалежно??? ? за?оба? ма?ово? ?н?о?ма???, ?к на мене, п?д?оди ?а ?о?ми ?обо?и ??али ?н?ими, ?к ? п??о?и?е?и. Я ?ко?? в?д?аз? ?е не п?ийн?в, бо мав де?о ?н?е ба?енн?.

- ? к?ди ви???или пода?и???
- Як?аз б?ла по?а о?ган?за??? ?к?а?н??кого ???бол?ного го?пода???ва, ?ке ?аме за?одж?вало??. ? «низа?» по?али ??во??ва?и?? обла?н? ???бол?н? г?омад??к? ?п?лки, п?о????е каж??и ???еде?а???. Я б?в п?и?е?ний ?аме до на?одженн? ?еде?а??? ???бол? ??в?в?ини. Сп?л?но ?з Я?о?лавом ??и??о, ?оманом ?анем, ?енов??м Цегеликом довело?? ?оз?обл??и пе??? ???анов?? док?мен?и ?еде?а??? ??С?а???, ??зноман??н? ?егламен?и, положенн?, ?о?о. ?езаба?ом до на? дол??или?? ?ван Сало, ?и?айло ???ен???Так на?одж?вали?? незалежн? ???бол?н? ?еде?а???. ?годом, ?оп?авда, довело?? пове??а?и?? на ?вано-Ф?анк?в?ин?.

- Чом??
- ??е банал?но п?о??о. У ??вов? не ?клало?? з жи?лом. Шкода б?ло зали?а?и ??в?в, ? ?ком? до ?ого п?ожив 11 ?ок?в. ? к?н?? 1994-го ми ?з ??м?�є�?пове?н?ли??. ?е?кали в ?ел?. ?ла?не жи?ло ? ?вано-Ф?анк?в??к? вдало?? п?идба?и ли?е ? 2000-м?. ?дома довело?? ?озпо?ина?и майже в?е з по?а?к?. ?лаго д??жин?, а вона ? мене педагог, вдало?? вла???ва?и?? ? обла?ном? ?ен???. Я ж зали?ив?? без ?обо?и ? зм??ений б?в гл?д??и молод?ого ?ина Та?а?а, ?кий ??л?ки-но на?одив??. Спе??? ?под?вав??, ?о пове?н??? ? ж??нал???ик?. ?ле найпе??е дивно б?ло за?важ?ва?и, ?о ??, до кого зве??ав??, ? з ?кими на ??й ?а?ин? бага?о п?оп?а??вав, д?же ? д?же зм?нили?????и?е ??о?и згодом Та?а? ?лим дол??ив мене до ?обо?и ? обла?н?й ?еде?а??? ???бол?. У на??й обла??? ?од? ?по??е??гав?? ?п?авжн?й б?м ама?о???кого ???бол?: б?ло ?имало команд, з?�являлис�?нов? ???н??и, змаганн?. ??ган?за??? ?? вимагала ?е?йозно?, коп??ко? ?обо?и. ?ле б?ло ??каво. ?ав??? нин? п?и?мно згад?ва?и ?? ?а?и, коли ?п?л?но ?з Та?а?ом ?лимом, ?а?илем ????ким, ?а?илем С?ко?о? ?а ?н?ими ми по ???? закладали п?двалини ?ого, ?о ?ак?и?но ма?мо за?аз, ?о ?озб?дов??мо ? вдо?конал??мо до?епе?.

- ?и к?л?ка ?аз?в зали?али обла?н? ???бол?н? ?еде?а???, ?а ?о?аз? пове??али??. Чом??
- ??ло ?аке. 2002 ?ок? ?е ??ало?? впе??е. ?а ?? по?? ? б?в деп??а?ом ??л???ко? ?ади ??дпе?а? ? дав згод? бало??ва?и?? на по?ад? ??л???кого голови. Як на диво ??впевнено виг?ав ?? пе?егони. Тож довело?? зан??и?и?? ? нов? дл? мене ?обо??.

- Яко? на до?ик ? ?мак ви?вила?? ?? новизна дл? ?а? о?оби??о?
- Я з??кн?в?? з пи?анн?ми, п?о ?к? ?ан??е мав поб?жне ??вленн?. ? ??? необ??дно б?ло вив?а?и лед? не з аз?в в?е ?е, ?о пов?�язан�?з м???евим ?амов??д?ванн?м. ?коном??но? о?в??и в ?? по?? ? не мав, ?пе??ал?ни? знан? ?акож. ?а?аз ?з ви?о?и ?ок?в ?ой к?ок вида????? до певно? м??и аван???о?. Чого к?иви?и д??е?: ?ело мен? д???ало?? важке, ?н??а????к???а б?ла п?облемно? ????ан ? ?озви?ок го?пода?ки бажав к?а?ого. ?и?анн? ?озви?к? ?е?и?о???, ?о?м?ванн? б?дже??, певн? а?пек?и опода?к?ванн? ?а ?н.?довело?? ?е?ел?но вив?а?и, в ??е вника?и п?ак?и?но по ?од? ?п?ави. ?овело?? в?и?и?? ?аки ? п??мом? ?оз?м?нн?. ?же б?д??и ??л???ким голово? зао?но нав?ав?? ? академ?? де?жавного ?п?авл?нн? п?и ??езиден?ов? Ук?а?ни ? ??вов?.

- Що конк?е?но за ?а? ?а?ого голов?ванн? може?е ?м?ливо зане??и до ак?ив?, до надбан??
- ?а?ампе?ед ?е б?ло ?коло? вип?об?ванн? дл? мене ? довол? неп?о??и? ?и??а????, ?к? ??апл?ли??. ?абага?о важлив??им дл? ?ебе вважа? ?е, ?о о??га??и ?? п?ем?д?о??? за??мив, ?о б?д?-?к? ?обо?? доб?е по???бно зна?и в?д ви?ок?в, в?д пе??и? е?ап?в. ? ?акож, ?о не в?е ? ?ак, ?к повинно б??и в ?деал?. ? д?й?но??? ??апл?????? ??е навпаки. Том? ??? важливо або ж в?д??ка?и золо?? ?е?един?, або ж намага?и?? по?дн?ва?и. ?озпо?инав ? ?з в?д?одженн? ? ?ел? ди???ого ?адка. То б?ла загал?на ?и??а??? невизна?ено??? ? занепад?. ?и???? ?адки ма?ово п?одавали коме???йним ????к???ам аби не замо?о??ва?и?? з ???иманн?м. ?и ж навпаки ???азом ?з г?омадо?, з мо?ми однод?м??ми вз?ли?? наводи?и лад. ?о ?е??, в?н ? ??огодн? п?а???. Це нин? ?озб?дова ?адк?в ? п??о?и?е??, а на ?ой ?а? ??? 2003 ?о?? ???е б?ло незо?ане поле д??л?но???, по?ина??и в?д збо?? ? ?о?м?ванн? ко???в ? до наймен?и? д??бни??. ????и по?а??и доводило?? ме?одом п?об ? помилок, в?и?и??, набива??и г?л?. ?годом пе?ек?или б?динок к?л????и, по?али б?а?и?? за ?н?? ?п?ави. ?а пе??ий погл?д вони на?еб?о не зна?н?, малопом??н?, але дл? жи???д??л?но??? ??л???ко? г?омади ??важлив?.
?

- ?ам вдало?? п?о??има?и?? на по?ад? ???ого одн? каден?????/strong>
- ?а???пн? вибо?и ? п?ог?ав. ??и?ом? не?под?вано. ? знов? зали?ив?? без ?обо?и??br/>
- ? б?д??и ??л???ким голово? ?и водно?а? не п?одовж?вали а?б????ва?и ???бол?н? по?динки?
- ?а ?е, найпе??е, б?ак?вало ?а??, ?а ? не можна б?ло. ?ле в?д?адно, ?о ?аме за мо?? ?н???а?иви б?ло по???ено на законодав?ом? ??вн? пи?анн? по?днанн? (??м??енн?) ?об?? о??б-де?жавни? ?л?жбов??в. ?и?е зда????? за 2-3 ?оки мен? о????йно пов?домили, ?о мо? п?опози??? ??одно?а?но п?а??ва?и а?б???ом на ???бол?ни? змаганн?? ??вкл??ена ?к доповненн? до законодав?о? бази. ?а?аз ?акон вже пе?едба?а? ?аке по?днанн? дл? виклада??ко?, ?во??о? ?а ?по??ивно? д??л?но???, ко??а ? вкл??а? безпо?е?едн?о а?б???аж. ?онови?и?? ? ?ол? а?б???а мен? знов? зап?опон?вав Та?а? ?лим. ?а його по?ади ? пове?н?в?? до ?обо?и ? обла?н?й ?еде?а??? ???бол?. ?а ?е?гови? вибо?а? мене б?ло об?ано одним ?з за???пник?в голови.

?ово? ??о??нко? ? мо?й д??л?но??? ??ало мо? до???енн? до м?н?-???бол? (???зал?). У мин?лом? ? п?ак?и?но не ??икав?? ?з ?им ??зновидом ???бол?, не а?б????вав змаган?, але ?к л?дина ?по??ивна завжди ??кавив??. ? ?а??в по?ви ? обла?ном? ?ен??? ?Ф? «У?аган» ?н?е?е? ?ей з???. ? не ли?е ? мене ??? вбол?вал?ни??ки? кола?, ? ?е?едови?? ?а??в??в ? на??авник?в. ?еаби?ка поп?л??н???? з?мовила о?ган?за??? ? по?в? нового ???н??? ??обла?ни? ба?ал?й ?а о?е?едк?, ?о його п?оводила ????о??а??? м?н?-???бол? ?вано-Ф?анк?в??ко? обла???. ?ене зал??или до ?обо?и. Фак?и?но на мо?? о?а? п?о?одило ??ановленн? ???зал? обла?ного ??вн?, евол???йн? п?о?е?и о?ган?за??? ???н???, п?авил г?и, ?н?и? важливи? момен??в. ?ова г?а ?подобала??, а найголовн??е ??довела ?во? по???бн???? ?к?аз ? зимовий пе??од. ??д??и ?ек?е?а?ем ??Ф?Ф? ? б?ав ак?ивн? ??а??? ? ?озб?дов? обла?ного ???зал?ного ?емп?она??. ??и?ом? запо?а?к?вали п?оведенн? календа?ни? ма???в ???н??? не ??л?ки ? зала? обла?ного ?ен???, а ?акож ? Сн??ин?, ?о?оден??, ?олин???Такий п?д??д ?е б?л??е п?д?илив ?н?е?е? до ба?ал?й ?а загал?ний ???зал?ний б?м на ?вано-Ф?анк?в?ин? ? ?? по??. У 2015-м? мене б?ло об?ано голово? ??Ф?Ф?, ?о ав?ома?и?но додавало обов?�язкі�? в?дпов?дал?но??? за ?п?ав?. ?же ?ой ?ак?, ?о змаганн? ви?вили?? довол? жи???зда?ними ? п?о??ивали понад де???ил????, ?в?д?и?? бага?о п?о ?о. Чом? не збе?егли?? до нин?? Це, пов???е, ?ема не мен? об?�ємно�??озпов?д?. ?в??но, п?ик?о, ?о ?ак ??апило??, але ?нод? об??авини б?ва??? ??зними, ?ил?н??ими за на?, ? ?и??а??? не завжди ?клада????? на на?? ко?и???. ?б?азливо, п?ик?о???ле зов??м ?к ? ???бол?.

?же?ело -??го? ?о???к. газе?а "?а??"

Фо?о надан? ав?о?ом

??одовженн? ? на???пном? номе??

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2018 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.