Эк???а-лига?и?айло Соколов??кий: «Са?ко ?онда?, ?ени? ?в??нн?ков, ?нд???а ?ел?ник ???м по 40 ?ок?в, а вони ?е г?а???. Такий ??вен? л?ги»Чемпиона? ?в?оп???дб?? до ?в?о-2022. Ук?а?на на ви?зд? по???па????? Хо?ва???Сбо?на? Ук?аин?Се?г?й ???ба: «?и намага?имемо?? ?вид?е ???а?и м?�я�? кон??ол?ва?и г?? й демон????ва?и ?видк??ний ???зал»Чемпиона? ?в?оп???бо? к ?в?о-2022. ?аза???ан ???ела???? 5:2. ?о?ле?ловие: ?ака, ?ео, ?ги?а, Савин?ев?иев?ак?им ?ой?ок: ?�«Футза�?и пл?жн?й ???бол дополн??? д??г д??га»??али???али?-2020/21. ????ие гол? и ?ейв? 22-го ???аФ??зал в ми?е?а?окко дважд? ??г?ае? ? ??ген?инойЭк???а-лига?ми??ий Ш?валов: ?�«Шест�?команд ?емпиона?а ?иева могли б? иг?а?? на но?мал?ном ??овне в Эк???а-лиге»??пани???бок ??пании-2021: в?е ??а??ники оп?еделен?Сбо?на? Ук?аин???дб?? до ?в?о-2022. Хо?ва??? ??Ук?а?на. ?нон?Чемпиона? ми?а??бок ?в??? Ф?Ф?: по??вн?нн? ???зал?ного ? ???бол?ногоСбо?на? Ук?аин??але??й ?ег?анов здав пози?ивний ?е?? на ко?онав???? пе?ед в?д'?здом до Хо?ва???Эк???а-лигаЮнаков, ?оман??кий ? ?о?еб?? зали?или «?? Т?ейдинг»Сбо?на? Ук?аин??лек?анд? ?о?енко: ?�«Хорва??? доб?е нам в?дома, ми з не? ?а??ен?ко г?али»??ген?ина«Сан ?о?ен?о» ??облада?ел? С?пе?к?бка ??ген?ин?-2021Эк???а-лигаЯ?о?лав ???о??кий: ?�«Намагатимемос�????? по??ави?и на ноги пе?ед ?г?ами плей-о? ?к???а-л?ги п?о?и ?�«Продек??м?»??азили??�«Магнус�???облада?ел? С?пе?к?бка ??азилии-2021??али???али?-2020/21. Т?? 22. ??об?ждение «Эл? ???бло» и две не?да?и «?ква&Сапоне»??пани???пани?-2020/21. ????ие гол?, комбина?ии и ?ейв? 22-го ???а?аза???ан?ака: «??ло б? кла??но, е?ли б? в?е г?аждане ?аза???ана б?ли ?акими па??ио?ами и о?ве???венн?ми, как ?ги?а»

?�Хав�??од?иге?: «Я д?ма?, ??о нам ?дало?? ве?н??? п?е??иж и ?важение «?нд????иа? Сан?а ?олома»

?од назад Хави ?од?иге? подпи?ал кон??ак? ? кл?бом и?пан?кой ??име?? «?нд????иа? Сан?а ?олома»

?од назад Хави ?од?иге? подпи?ал кон??ак? ? кл?бом и?пан?кой ??име?? «?нд????иа? Сан?а ?олома». ?го пе?ва? годов?ина на ?камейке запа?н?? в Сан?а ?оломе б?ла о?ен? пози?ивной, не?мо??? на не?да?и ?на?ала в ?адалоне, а за?ем в Сан-?нд?е?, а ?акже не?мо??? на в?е е?е п?одолжа??ие?? по?лед??ви? пандемии.???его он п?овел во главе команд? 27 иг? ??9 побед, 11 ни??и? и 7 по?ажений.

?е?в?е ?лова Хави ?од?иге?а ?воим иг?окам в ?аздевалке 23 декаб?? 2019 г., ?казанн?е непо??ед??венно пе?ед п?оведением пе?вой ??ени?овки в ка?е??ве нового ??ене?а, б?ли ?акими:?«Я п?ие?ал не дл? ?о??анени? ме??а в ??име?е, ? ?о??, ??об? ??а команда в??ла в плей-о?? и бо?ола?? за ?емпион?кий ?и??л».?
?
COVID19 ли?ил на? возможно??и ?зна??, ?дало?? б? «?нд????иа?» доби???? ??ол? амби?иозной ?ели, ко?о?а? многим в ?о в?ем? казала?? ?име?ой.???ио??ановка ?о?евнований из-за ?пидемии за??авила о?ганиза?о?ов ??еза?? кон?овк? ?емпиона?а, ?о?? многое ?каз?вало на ?о, ??о команде по ?илам в?полни?? ??? зада??.
?
«?о ?и? по? ? д?ма?, м? б? ?делали ??о, ??и??ва? ?ез?л??а?? и иг??, ко?о??? м? показ?вали», ?� говори? Хави ?од?иге?, огл?д?ва??? назад.

Ч?о ка?ае??? ??ене?а, ?о бол??е в?его он го?ди??? ?ем, ??о за ??и 12 ме???ев ??ковод??ва пе?вой командой «?нд????иа? Сан?а ?олома» «изменил мен?али?е? иг?оков, пове?ил в ни? и они пове?или в мен?, они ?видели, ??о е??? д??гой ?по?об виде?? и ??г?а?? в ???зал, ко?о??й ни ??же, ни л???е, п?о??о он мой, ?о?, ко?о??м ? ?о?? подели???? ? ними, и каже???, мне ??о ?дало??».?
?
Хави ни о ?ем не жалее? ? ?е? по?, как п?и?ел в кл?б:?«??жно п?изнава?? ?вои о?ибки и ??пе?и.?Я делал ??о вме??е ? ??ене??ким ??абом, ко?о??й ?вл?е??? л???им дл? мен?, и ? не ??ал б? ни?его мен??? в ?е?ени??, п?ин???? нами на п?о??жении в?его ??ого в?емени».
?
?б?г?ай?е «?ови??а? ?н?е?» ? ни? дома,
победи?е главное о?к???ие п?о?лого ?езона ??ви?е-?емпиона «?ин?? ?л?бали ?ал?депен???», ко?о??й долгое в?ем? ?ел без по?ажений, ??г?ай?е вни??? ? «Эл??о?о» в ????ии или добей?е?? ??и?м?а в «Palau Blaugrana» в недавнем ма??е п?о?ив «?а???»??/span>

Э?о ??пе?и, показ?ва??ие, ??о Хави ?од?иге? добил?? одной из ?елей, ко?о??е по??авил пе?ед ?обой, когда он возглавил пе?в?? команд??«?нд????иа?»:?«Я ?казал, ??о п?и?ел, ??об? ве?н??? п?е??иж и ?важение, ко?о??е за?л?живае? пе?ва? команда, и ? д?ма?, ??о м? до??игли ??ого.???бой, к?о знал мен? как иг?ока, знае?, ??о ? победи?ел?, и ??о один из мои? п?ин?ипов: побежда??».
?
Ч?о ка?ае??? п?езиден?а, ко?о??й дал ем? возможно??? деб??и?ова?? в ?е?вом дивизионе в ка?е??ве иг?ока и ко?о??й ?акже п?едложил ем? возможно??? деб??и?ова?? на ?камейке запа?н?? в л???ей лиге ми?а, он ??и?ае?, ??о?«???зал многим об?зан ?и?ен?? ?а??ии за ?о, ??о он ?делал ??о дл? ??ого вида ?по??а и дл? ??ого кл?ба за ??и 45 ле?».
?
??но?и?ел?но ?воего б?д??его он п?едпо?и?ае? д?ма?? о ?егодн??нем дне (в по?леднее в?ем? в и?пан?кой п?е??е по?вила?? ин?о?ма?и? о ?ом, ??о Хави може? возглави?? «?а???» ???ед.): «Я ни о ?ем не д?ма?, по?ом? ??о ??и?а?, ??о ?ем дол??е ? на?ож??? в «?нд????иа? Сан?а ?олома», ?ем л???е дл? мен? и моей ?ем?и».
?
?о ма?е?иалам
fsgarcia.cat

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2021 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.