?ела?????ела????-2020/21. Т?? 8. LIVE!?аза???ан?аза???ан-2020/21. Т?? 1. LIVE!?о??и??о??и?-2020/21. С?пе?лига. Т?? 5. LIVE!?о??и??о??и?-2020/21 (жен). Т?? 3. ?бзо?? (обновл?е???)??азили?«?а?о» подпи??вае? Т??г??аза???анТ?ан??е?? ?аза???ана: ?е, о ком е?е не ?а??каз?вали??али???али?-2020/21. Т?? 3. LIVE!?о??и??л?бе?? Цайде?: «? ???зале мело?ей не б?вае?»Эк???а-лигаFavbet ?к???а-л?га 2020/21. 10 ???. LIVE!Эк???а-лига«?? Т?ейдинг»: м?н?? Ч?днов ? ??и?ове??, пл?? ?о?он?овЭк???а-лига?ми??о Ше?ов?ов заве??ив ка?'????ига ?емпионов У?Ф??п?еделена да?а же?еб?евки п?едва?и?ел?ного ?а?нда ?иги ?емпионовЭк???а-лигаFavbet ?к???а-л?га 2020/21. ?нон? 10 ?????ол??аЭк???акла?а-2020/21. Т?? 9. LIVE!?ела????«У??-?инамо» ??оди? на ка?ан?ин?о??и??ени? ?б??ев: «?олин?? и ?илиана о?п???или в ??азили?»?е??а л?га 2020/21: ??а?? пе?ене?ено на на???пний ??к, ?о?ма? б?де зм?нено?енг?и??а??онал?на зб??на Ук?а?ни п?оведе два ?ова?и??к? ма??? п?о?и Уго??ини?ол??а?а?в?н ?е?кови? п?и?днав?? до «?ед ?ев?л?»?о??и??оман ?дамов: «? «Спа??ак» ?о?вал?? б? из л?бого кл?ба»

Фел?пе ?а?ад?н?к?: «? ?к?а?н??ки? команд зна? ??л?ки "??одек??м", бо ?ам г?а??? б?азил???»

?ападник?«?л?-?о?о ??????» ?озпов?в нам п?о ?во? на?и?ен? ка?'???


??аве?? «?л?-?о?о ??????», один з найк?а?и? нападник?в ???ме?и, ?озпов?в нам п?о о?обливо??? б?азил???кого ?а ??пан??кого ???зал?, ????мкий ка?'??ний зл??, благод?йн????, ?во? о??к?ванн? в?д ??нал? ?о?и??о? ??ги ?емп?он?в ?а ?н?е.

?о???

Фел?пе ?а?ад?н?к? ?о? Сан?о? на?одив?? 16 ?е?вн? 1994 ?ок? в ?дж??, ??азил??.

?????: 180 ?м
?ага: 72 кг

?г?ова ка?'??а
2007-2008 Сан-??ан-?а????а (??азил??)
2009 ?амбо??? (??азил??)
2010-2012 ?а?аг?а-д?-С?л (??азил??)
2012-2013 ?онко?д?? (??азил??)
2013-2014 Т?мен? (?о???) ||?Чемп?она? - 35/14;???бок - 6/3;???бок ??еменка - 8/5
2014-2019 ?ал?ма Ф??зал (??пан??)?||?Чемп?она? - 146/89
2019-... ?л?-?о?о ?????? (??пан??)?||?Чемп?она? - 24/24;???га ?емп?он?в - 6/7+1 гол?ова пе?еда?а

? ли??опада 2012 ?ок? ви???па? за на??онал?н? зб??н? ??азил??, деб???вав?и ? ма??? п?о?и ?ол?мб??. С?ав наймолод?им деб??ан?ом ? ?клад? на?онал?но? зб??но? ??азил??, деб???вав?и ? 18 ?ок?в.
?

Ти??ли

Ф?нал??? ??бка ?о?ол? ??пан??: 2016
Чемп?он ??вденно? ?ме?ики U-20 ? найк?а?ий бомба?ди? ???н???: 2012
Чемп?он ??а?? Сан?а-?а?а??на U-20 ? найк?а?ий бомба?ди? ???н???
?ва ?ази виг?авав ?емп?она? ??а?? Сан?а-?а?а??на U-17 ? дв??? ??авав найк?а?им бомба?ди?ом
?е?еможе?? в?дк?и?и? ?го? Сан?а-?а?а??ни (JASC)
?айк?а?ий молодий г?аве?? ?в???: 2014 ??к (3 м???е)
?о??апив в ???йк? найк?а?и? нападник?в ???ме?и: 2019/20
?


??/span>?У ва? не?ипове п??зви?е, ?к дл? б?азил???. Яке ? ва? ко??нн??
??/span>????зви?е ?а?ад?н?к? по?оди?? з ?ол???. ?ага?о л?дей вважа???, ?о ? не б?азиле??.

??/span>?С?оже, ?о ? б?л??о??? ?лоп?ик?в в ??азил?? ? ??л?ки два ?л??и ?????бол або ???зал. Що ?пон?кало ва? об?а?и ???зал?
??/span>?У ??азил?? ? бага?о злиденни? ??мей, ?ож ???бол ? ???зал ???е ?по??б допомог?и ?во?й ?один?. ?а?важ?, ?о ???бол ??н?????? в 100 ?аз?в б?л??е.

? ди?ин??в? ? г?ав ? ? ???зал, ? ? ???бол. ?днак мо? п?и???а??? до ???зал? п?ивела мене на ?ей ?л??, ?ом? ?о в ди???и? ? ?на??ки? змаганн?? ? забив ?имало гол?в ? виг?ав бага?о ?и??л?в. Це допогло мен? займа?и?? ?им видом ?по??? з б?л??о? ?ад????.

??/span>??и г?а??е на пози??? нападника. ?оли ви о??а?о?но визна?или?? з? ?во?? пози?????
??/span>??оли мен? б?ло 13 ?ок?в, ? п?ий?ов до команди г?а??и на пози??? за?и?ника. ??о?е мен? д?же легко вдавало?? забива?и м?�яч�? ?ом? м?й ??ене? по?ав ??ави?и мене ? напад. ??? ? ?акий ?по??б в мо?й ка??�єр? по?ав?? е?ап «??овпа».

??/span>?Чи ? ва??й кл?бн?й ка??�єр? в ?ком??? кл?б? б?ли ??ене?и дл? ?обо?и над ?кими?? ок?емими компонен?ами г?и?
??/span>???? ??ене?и о?облив?, ?ом? ?о в?д кожного ви д?зна??е?? ??о?и б?л??е. ??к?л?ки ? не г?аве?? з о?обливо? ?ило?, але з ви?око? ?видк????, ???м подоба?????, ?о п?и ??ем? 3-1 г?а? нападника, але ?акож мож? з?г?а?и в?нге?а п?и ??ем? 4-0.
?

??/span>??а?а ка??�єра ?озвивала?? д?же ????мко: в 16 ?ок?в ви деб???вали ? ??з? ???зал?, в 18 ?ок?в деб???вали за до?о?л? зб??н? ? забили гол, в 19 ?ок?в забили гол в ??нал? ?емп?она?? ??вденно? ?ме?ики U-21. ?ле по??м б?в пе?е??д в «Т?мен?» ? в?е ??о?и п?игал?м?вало??. ?а ва? погл?д, ?о к?а?е дл? молодого г?ав?? ???акий ????мкий зл??, ?к ? ва?, ?и плавний ??? вго???
??/span>???ло д?же здо?ово за?ви?и п?о ?ебе ? ?аком? в???, бо ?е мене д?же зм?нило в п?о?е??йном? ? о?оби??ом? план?, ?ом? ?о мо? обов?�язк�?????в?о з?о?ли. ?ле ?кби ? мене ??огодн? б?в виб??, ?о д?ма?, ?о б?л?? пов?л?ний ка??�єрний п?дйом б?в би к?а?е, адже ??огодн? мен? ли?е 26 ?ок?в, а ? вже по?н? ?в?й 11-й ?езон на п?о?е??йном? ??вн?. ?а ??ом? ??вн? вам д?же важко дола?и кожен ?езон, але ? ?под?ва??? на?л?д?ва?и п?иклад бага??о? ?н?и?, ??о ?оби?? ?е, ?о ? л?бл?, ? ?озвива?и?? ?е б?л??е.

??/span>?Як ви ?ам? о??ни?е пе??од п?оведений в «Т?мен?»?
??/span>??а?п?авд? ?ой ??к п?омайн?в ?видко, але ? бага?о ?ом? нав?ив??, ?ом? ?о д?знав?? п?о к?л?ка ??зни? ?е?ей, ?к на майдан?ик?, ?ак ? поза ним, ?е?ей, ?к? зм????? ва? ?о??и в жи???. Том? ? о??н?? ?ей пе??од ?к д?же пози?ивний, к??м ?ого, в?н ?акож допом?г мен? по??апи?и на ?ада?и ?в?опей??ки? команд, ?о не знали мене до ?ого.

??/span>??и 5 ?езон?в по?п?л? г?али за «?ал?м? Ф??зал». Таке б?ва? не д?же ?а??о в ???а?ни? ?еал???. Що ва? ?ам ??имало ве?? ?ей ?а??
??/span>??е??ий ??к б?в неп?о??им, адап?а??? ви?вила?? ?кладно?, але ? д??гом? ?езон? ? по?ав ?оз?м??и ??нно??? кл?б?.


?о? зда?н???? змага?и?? ? п?агненн? до пе?емог, ?о живе в?е?един? мене, з?й?ли?? з бажанн?ми кл?б?, а його ?бол?вал?ники но?или мене на ??ка? ? ??авили?? з о?обливо? п?и?ил?н????. ??ма?, ?о в?е ?е в к?п? ? п?ивело до ?ого, ?о ? п?ов?в ? «?ал?ма Ф??зал» 5 ?ок?в.

??/span>??а? д?же ?епло з?????ли в нин??н?ом? ?езон? в ?ал?ма-де-?айо???, коли ви п?и??али ??ди ? ?клад? «?л?-?о?о ??????». ?а? ?ам д?же л?бл???, ?к ? ?ан??е?
??/span>?Ц? з?????? б?ла ?ен?а??йно?, ?, без ??мн?в?, ? д?же л?бл? ?бол?вал?ник?в з ?ал?ми, ?ак ?амо, ?к ? вони мене. ?ле ?е за вин??ком випадк?в, коли ми г?а?мо п?о?и ни?, бо ? п?о?е??онал ? повинен в?ддава?и в?? ?или за?ади ?во?? нин??н?о? команди.

??/span>?Чого не ви??а?ало «?л?-?о?о ??????», ?об?виг?а?и ?емп?он??во?
??/span>?Складно ?каза?и ?ого б?ак?вало, ?об пе?емог?и ? ?емп?она??. ?иг?а?и ???ме?? д?же важко ? з кожним ?оком ?е з?оби?и ??а? ?е ?кладн??е. ???м, можливо, ? ви???ал?н? момен?и плей-о??ми повинн? ма?и ??о?и б?л??е ?по??ивно? зло????? п?о?вл??и б?л??е ?н?елек?? в ?аки? ?ипа? ?го?.

??/span>?С?а?? ?емп?она?? ??пан?? пе?ене?ено аж на 4 жов?н?. ??а?ов???и ?? ?и??а???, ?к? ва?? п?огнози на ??нал ?о?и??о? ??ги ?емп?он?в ? на пе??пек?иви «?л?-?о?о ??????» в н?ом??
??/span>?Ц? па?за ??ала ко?ма?ом, ?ом? ?о пове?ненн? до ?деал?ного змагал?ного ?и?м? нам об?оди???? д?же до?ого. Як?о ко?о?ко, ?о ? на? ? ?клад? ? ?п?авжн? ?емп?они, ? ми по??а?а?мо?? ?комога ?вид?е пове?н??и?? в ком?о??н? ?и??а???, ?об побо?о?и?? за ?ей давно ом???ний ??о?ей дл? на?ого кл?б?.


Я д?ма?, ?о ? на? ? ?а? ? ?о?о?а команда, ?об з?г?а?и велик? ?ол? ? ??нал? ?о?и??о?.

??/span>??и казали, ?о м????е г?а?и в ?в?оп?. Чом?? ? ??азил?? г???е ??нан?ов? ?мови ?и мен?е можливо??ей ?еал?з?ва?и?? в ?по??ивном? план??
??/span>?Я д?ма?, ?о в загал?ном? ?мови ??? к?а?е, але ??покин?в ??дн? к?а?н? не ?ом?, бо нав??? ?е до пе?е?зд? в ?о??? ? мене б?ла д?же, д?же ?о?о?а п?опози??? в?д ??дово? команди з ??азил??. Тож ?е ???енн? б?л??е ??о??вало?? мо?? м??? г?а?и в С?а?ом? ?в???, ?о ? зм??ило мене покин??и ??азил??.

??/span>?Як? найк?а?ий ? найг???ий момен?и ? ва??й ка?'????
??/span>?Я завжди каж?, ?о найк?а?а г?а дл? мене ??/span> ?е кожен ма??, ?о нам вда????? виг?а?и, а мен? допомог?и голам. Так? момен?и мене д?же-д?же ?ад????.

??ма?, ?о найг???ими ? по?азки ? ма??а? плей-о?, бо ??ди важко по??апи?и, а ?е?ез 40 ?вилин в?е йде п?д ?к??. Так? момен?и д?же бол???.

??/span>??о??вн?й?е ??пан??кий ? б?азил???кий ?емп?она?и.
??/span>??о?л??ай?е, ??н???? ??зн? ?по?оби ?оз?м?нн? г?и. У на? в ??азил?? б?л??о? м??о? в?дб?ва????? г?а один в один, ?емп ??о?и пов?л?н??ий ? з велико? к?л?к???? ?е?н??ни? п?ийом?в в?д г?ав??в. ? ??пан?? ?ак?и?на ??о?она ?а ?н?ен?ивн???? г?и дл? мене зов??м ?н?? ?��?/span>?е ?е, ?о в?д??зн?? одн? л?г? в?д ?н?о?. ?ле ? не мож? ?каза?и, ?ка л?га к?а?е, а ?ка г???е???/span> ? п?о??о зна?, ?о ?е найк?а?? л?ги ? ?в???.


??/span>??ого з ??ене??в, з ?кими п?а??вали, може?е вид?ли?и ? ?ом??
??/span>?Я вже згад?вав ? попе?едн?? в?дпов?д??, ?о дл? мене ??? на??авники важлив?, ?ом? ?о з ???ма ??ене?ами ви вив?а??е ??зн? п?д?оди, ?ом? ?азом з кожним ??ене?ом?ви ?озвива?име?е ?ой елемен?, ?кого ?е не ма??е ? ?во?м? ?г?овом? а??енал?.

??/span>?? ?им ви пов?�язуєт�??е, ?о о??анн?м ?а?ом зб??на ??азил?? по???пово зда? ?во? пози???? ?ожна загада?и п?ог?а? ??ан? на ??бк? ?в??? 2016 ?ок?, а ?акож ??? о??анн? ма??? з ??ген?ино?, ?к? зак?н??????? або вн??и?, або пе?еважно пе?емого? ?л?б??еле??е.
??/span>?С?огодн? ???зал ??ав д?же ??зи?ним, ??? команди п?д??вн?ли??. ?а?аз нема? команд, до ?ки? ви го????е??, ? вже зна??е, ?о ма?? б?де виг?ано. Як?о ви вийде?е на па?ке? ? не зали?и?е на н?ом? в?? ?или, ?о ? ва? ? ?е?йозний ?ан? б??и пе?еможеним.

??/span>?Як на ва??й мал?й ба??к?в?ин? з?�явивс�????н?? з ж?но?ого ???зал? ва?ого ?мен??
??/span>?У мо?м? м???? ? ж?но?а ?кола ???зал?, ? коли ? в?дп????? ? ма? можлив????, ?о бе?? ??а??? ? п?д??им?? ?ей п?о?к?, ?кий мен? вида????? д?же ??кавим.

??/span>?Якби об??авини ?ак ?клали??, ?о ва? не кликали г?а?и за зб??н? ??азил??, а над?й?ла б п?опози??? в?д зб??но? ?ол???, ?о ?и погодили?? б за не? г?а?и?
??/span>?Як?о мене не зап?о???? на о????йн? ма??? ? зб??н? ??азил??, ?о можна б?ло б под?ма?и п?о п?опози??? в?д зб??но? ?ол???. У ??ом? жи??? ми не можемо ?каза?и ??????, ?ом? в?е можливо.


??/span>?Як? ?ак?о?и ма??? з?й?и??, ?об г?аве?? ва?ого ??вн? п?и??ав г?а?и в Ук?а?н??
??/span>?Я н?коли не викл??ав можливо??? г?а?и де-неб?д? ?е. ?ожливо, ??огодн? ? в?е ?е пе?еб?ва? в ??пан??, ?ом? ?о ма? м??? о??има?и виклик?до Селе?ао. ??ма?, ?о кл?б, в ?ком? ? за?аз ви???па?, ?а ??пан??ка л?га мен? д?же допомож??? в ?и? нам??а?.

??/span>?Що вам в?домо п?о ?к?а?н??кий ???зал?
??/span>?Че?но каж??и, ? зна? не д?же бага?о. ???м, ? зна? команд? з Хе??она, ?ом? ?о ?ам г?али ? г?а??? бага?о б?азил???в, ?о полег??? ?м знайом??во з командо?.

??/span>??е ?ак давно ви зап???или в ??дном? м???? благо?инн? кампан?? «Ijuí Doando». Що ва? ?пон?кало на ?акий к?ок?
??/span>??оли ? л?гав ?па?и, мен? в голов? п?ий?ла ?? ?де? п?о ?е, ?об ?ко?? допомог?и л?д?м, ?к? по???аждали в?д COVID-19. Тож ? ви???ив моб?л?з?ва?и ??е м???о, зал??и?и в??? на ?в?й б?к, ? п?ове??и ??п??н? кампан?? з? збо?? п?од?к??в ?а???ванн?, од?г? ? г?о?ей. ?ам вдало?? допомог?и бага??ом ???ановам, ?к? ??ого по??еб?вали на ?ой ?а?.

?нд??й ??л?й, futsalua.org

?в?о? ви?ловл?? вели?езн? под?к? за допомог? ? п?дго?ов?? ма?е??ал? ?а?ил? Симонов? ? ?е?? С??а??л?дзе ?а С?лв??

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2018 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.