??пани???пани?-2020/21. ????ие гол?, комбина?ии и ?ейв? 13-го ???а??бок Ук?аин?Favbet ??бок Ук?а?ни 2020/2021. ???гий попе?едн?й е?ап. С?а??ов? ма???. ?ез?л??а?и, огл?ди, в?део?аза???ан?ик?о? Та??ило: «?о в?ем? в?о?ого к??га ?же даже и?кал ?е?ков?, ??об? пой?и и помоли????»?ела????Се?гей Че?иков: «?дин из болел??иков под?о?е о?ен? на??ой?иво п?о?ил да?? по?нима?? каме??»?ига ?емпионов У?Ф????? кл?бов о?казали?? о? дома?ни? ма??ей в 1/16 ?инала ?иги ?емпионовЭк???а-лигаС?ан??лав ?он?а?енко: «?ак?им ?авленко з?обив одн? помилк?, ?о ??ала ви???ал?но? в на?и? ??о??нка?»??пани???пани?-2020/21. Т?? 13. ?жи???о??и ?и?к?е? и в?иг??вае?Эк???а-лигаFavbet ?к???а-л?га 2020/21. 9, 10, 13 ???. LIVE!Э??они??лек?ей Фе??ко покин?л ???он?к?? «С?С?а??»?ига ?емпионов У?Ф??изна?или?? по?ен??йн? ??пе?ники «??одек??ма» в 1/16 ??нал? ??ги ?емп?он?вЭк???а-лигаFavbet ?к???а-л?га 2020/21. 9 ???. «С?ми» ??«Х?Т». ?нон???азили??е?о: «?? могли б? ?дела?? бол??е дл? в??ода в пол??инал»?аза???анСбо?на? ?аза???ана на?ала подго?овк? к ма??ам ?в?о-2022Эк???а-лигаС?ан??лав ?он?а?енко: «?авленко вм?? г?а?и кл??ов? ма???, а ?ег?анов поки ?о н?»?и?ва?вген ?ивк?н: «Ук?а?н??к? ??ене?и ?ко?? б?л?? во?оже нала??ован? на о?н? п?о?и??о?нн?»Сбо?на? Ук?аин???ав?? на??онал?но? зб??но? Ук?а?ни ?е?ед ?по???мен?в з вадами зо??: ?адим Шве??, ?лек??й ?аволовий ? ?оман ?а?ил??в ?о??и??а?ид ?амале?динов: «?а? по?е?а?? м??ли о ?инале»??о?а? лига???га л?га Ук?а?ни 2020/21. ??в?в?ина. 3 ???. «???С ?не?г??-2» ??«?а???он». ?нон??ен?кий ???зал??дб?ло?? же?ебк?ванн? ??нал?ни? ма???в ??бка Ук?а?ни ?е?ед ж?нок 2019/20??али??она? возв?а?ае??? в ??али?

Фалкао ??г?ае? в Ф??бол-7 за «??емио»

?намени??й б?азиле? Фалкао ?нова в деле!

????ий бомба?ди? в и??о?ии ???зал?ной ?бо?ной ??азилии (и в?е? на?ионал?н?? ?бо?н?? ???ан?, е?ли м? бе?ем ???бол, ???зал и пл?жн?й ???бол), облада?ел? в?евозможн?? командн?? и пе??онал?н?? наг?ад ??Фалкао, ?о?? и заве??ил п?о?е??ионал?н?? ка??е??, п?инимае? ?азли?н?е ?влека?ел?н?е п?едложени?. ?а ?ей ?аз он ?огла?и??? иг?а?? за великий кл?б из ?о???-?лег?и в ???бол «7 на 7».

43-ле?ний ???боли?? ??г?ае? за имени??й "??емио" и его деб?? зап?ог?амми?ован на ??ббо??. Фалкао воз?ме? в новом кл?бе 12-й номе? и ??г?ае? в ?емпиона?е ??азилии по ???бол?-7 и в ?иге ?ме?ики. ? ?л??ае е?ли "??емио" ? Фалкао в?иг?ае? ?жноаме?икан?кий ??о?ей, "Т?е??ве?н?е" п?им?? ??а??ие в кл?бном ?емпиона?е ми?а ?лед???его года (заплани?ован на и?л? 2021-го).

Фалкао ?же иг?ал в ???-7, за "?ад??ей??" в 2014-ом и "?а?ко да ?ам?" ??в 2015-ом. Также в его ?пи?ке не???зал?н?? п?икл??ений зна?а??? "Сан-?а?л?", за ко?о??й Ф12 поиг?ал на п?о?е??ионал?ном ??овне в ???бол, и "?алмей?а?" ? "?о???гезой".
?
???о?ник ??
Falcão and others!

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2018 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.