Чемпиона? ?в?оп?Се?гей ?лад?ко: «Ук?аин?ким олимпий?ам не ?екоменд??? пожима?? ??ки ?о??и?нам? ?е д?ма?, ??о ? на? б?де? по-д??гом?»Чемпиона? ?в?оп??в?о-2022. Ук?а?на ???о???. ??огнози на ма?? в?д ?ми??а ?оз?бана ? ParimatchЧемпиона? ?в?оп??лек?анд? ?лиев: «??е да?? бол??е ?ан?ов ?о??ии, но ? ?ве?ен, ??о ?бо?на? Ук?аин? о?ен? к?епка? команда»Чемпиона? ?в?оп??лек?анд? ?о?енко: «?ала??ов??мо?? на ?по??ивн? ?кладов? п?о?и??о?нн?»Чемпиона? ?в?оп??е??о Шо???ма: «?и положимо д??? й ??ло, ?об по??апи?и до ??нал? ???о?емо ??а?и ??нал???ами ???н???»Чемпиона? ?в?оп?Та?а? ??з?: «?б??на Ук?а?ни завжди к?а?е г?а?, коли ми не ?аво?и?и»Чемпиона? ?в?оп?Та?а? ?он???а: «Ук?а?н?? не ?лаб?? за ?о???н, а д??ом ??набага?о ?ил?н???!»Чемпиона? ?в?оп??лек?ей ?опов: «У нового поколени? иг?оков е??? возможно??? ве?н??? Ук?аин? в ?ли?? ев?опей?кого ???зала»Чемпиона? ?в?оп??го?? ?о???н: «?а ?аки? ?о??ма?, как б? ?изи?е?ки ??жело не б?ло, на пе?вое ме??о в??оди? п?и?ологи?е?кий план»Чемпиона? ?в?оп???в??нал ?в?о-2022 Ук?а?на - ?о??? ??ан?л?ва?име???? на ек?ан? Т?Ц «Gulliver»Чемпиона? ?в?оп??б??на ?о??? о??има? подв?йн? п?ем?ал?н? за пе?емог? над Ук?а?но? ? п?в??нал? ?в?о?ен?кий ???зал?и?а л?га (ж?нки) 2021/22. 7 ???. Т?и ?озг?оми ? важлива в??а?а о?ок в?д «??де?а-???» Ф??зал в ми?е?опа ?ме?ика-2021. ?ен? 4: ??ген?ина, ??азил?? ? ?а?агвай вий?ли ? п?в??налЧемпиона? ?в?оп?????-2022. Як Ук?а?на може об?г?а?и ?о????Эк???а-лига?ми??ий ?е?бен?ев: «?а мой взгл?д, ?о??и? ???ам?й ?ил?н?й ?опе?ник на ??ом ?в?о, но н?жно ве?и?? в ?еб?»Чемпиона? ?в?оп??аниил ?бак?ин: «? Че?н?в?кий, и ? л?бим в??оди?? и помога?? команде в ?оли ?аз?г??ва??его»Чемпиона? ?в?оп??и?айло ?ва?и?: «?о?ива??? ???е ??нал, ?кий може б??и не в кожного, ?аз ? жи???»Чемпиона? ?в?оп??и?он ?а?кеви?: «?аде???, ??о ?нова в ?да?е б?де? в?а?а?? ?и?илл Цип?н, а на?и ?еб??а ? кажд?м ма??ем добавл???»?е?ва? лига ?е??а л?га 2021/22. 9 ???. Че?ве??а по?п?л? пе?емога «??ба??а», «?????????????У?» зак??пл?????? наго??Чемпиона? ?в?оп??еннадий ?и?ен??к: «?не ?ове?овали на???ализова?? б?азил??ев, как ??о ?делали в ?о??ии, но ? ка?его?и?е?ки о?казал??»

?ани?л ?бак?ин: «?оловне, ?об «У?аган» пе?емагав ?а здоб?вав ?комога б?л??е ??о?е?в»

?айк?а?ий бомба?ди? за п?д??мками ?ег?л??ного ?емп?она?? Favbet??к???а-л?ги ?ани?л ?бак?ин ?озпов?в п?о ?во? гол?ов? зве??енн?, пе?е??д до ?Ф? «У?аган», адап?а??? в ел??ном? див?з?он???а бага?о ?н?ого

??Чим займа???? на ка?ан?ин???Як п?д??им??? ?о?м??
??Я за?аз зна?одж??? ? Ха?к?в??к?й обла???. ?оманда ??ен?????? онлайн завд?ки в?деозв?�язк�?майже кожного дн?. ??д??им?? ?о?м? ?аме ?аким ?ином. ?а?е???, знай?ов ?а? дл? ?ого, аби п?ове??и його ?азом з ба??ками: ?к мо?ми, ?ак ? д??жини.?
?
??Як загалом о??ни? ?езон, ?о мина? дл? «У?агана»?
??Як на мене, п?д??мки по???бно п?дводи?и п??л? заве??енн? ???ого ?езон?, о?к?л?ки вони безпо?е?едн?о залежа?им??? в?д ?озви?к? под?й ? д??гом? е?ап?.
?
???ин?ло??? найк?а?им бомба?ди?ом ??ав ?н?ий «??аган?ве??» ?????ем Фа?ен?к. ?а?к?л?ки нала??ований ??ого??? знов? зали?и?и ?е званн? за п?ед??авником ?вано-??анк?в??в, однак, на ?ей ?аз заб?ав?и його ?об??
???е?ед???м, ?е ? загал?но? п?а?е? в???? команди. ?ин?ло??? д?же бага?о забивав ???ем, ? ??ом? ?езон? б?л??е ?во?? момен??в вдало?? ?еал?з?ва?и мен?. ?ов?о????, до гол?в доклада? ??к? в?? команда. ?ви?айно, б?д? п?агн??и?забива?и й надал?. ??ма?, в?? ?п?и??им??? ?ом?, аби ? або ??о?? з ?лоп??в завойов?вав ?ндив?д?ал?н? в?дзнаки. Це п?и?мн? бон??и. ?днак, головне, ?об «У?аган» пе?емагав ?а здоб?вав ?комога б?л??е ??о?е?в.
?
??Ц?ого ?езон? ?и забив?17 гол?в ? Favbet??к???а-л?з?. Який з ни? ? найб?л?? пам?�ятни�?
???айб?л??е запам?�ятавс�?не м?й гол. Т??, зви?айно, в?дзна?? ?ез?л??а?ивний ?да? ???ема Фа?ен?ка ? ??вном? на о??анн?й ?ек?нд?. ? ?к?о дода?и ?е один ???о ?е ?еж гол ???ема, однак, ? дома?н?ом? по?динк? з «Х?Том». ??н ?акож п?ин?? нам пе?емог? нап?ик?н?? з???????. Це ??дов? командн? ?погади.

?

??Саме ?в?й ?е?-??ик допом?г «У?аган?» пе?емог?и «Х?Т», ?ко?о?ив?и в?д??ан? в?д ??пе?ника ? ???н??н?й ?абли??. У ?ебе б?ла ?е??? з ?о?и??о? по?п?л? по?динк?в, в ?ки? ?и забивав. Чи в??ив, ?о з?м??? ?? п?одовжи?и ? ?и?в??
??Тако? де?ал?но? ??а?и??ики ? не знав. У 2020-м? ?о?? б?л??е по?ало ви?оди?и ? ?обо?? на?о? ?е?в??ки, вдало?? дода?и ? план? ?еал?за???. ?днак, ?к?о пе?егл?н??и мо? голи ???е д?й?но за?л?га па??не??в, а ? ??ли?е пе?еп?авл?? м?�яч�?? во?о?а.
?
???днак, опини?и?? ? по???бном? м???? ? по???бний ?а? ???е ?акож май??е?н????!
??У ??ом? план? намага??? викон?ва?и на??анови головного ??ене?а. ?они неаби?к допомага??? оби?а?и п?авил?н? пози???.
?
??У ??оли?? обидв? команда г?али за в?д???но??? гл?да??в. ?а?к?л?ки в?д??вала?? ??зни?? в а?мо??е???
???ви?айно, ?е в?д??вало??. У «Х?Та» до?и?? непогана п?д??имка. ?ожливо, в?д???н???? гл?да??в нам допомогла, о?к?л?ки го?пода?? ??о?ки ?? недо?а??вали??. ?днак, зви?айно, ми г?а?мо дл? л?дей. Сам пе?еб?г по?динк? в?д??зн?????? до?и?? ?е?йозно, о?к?л?ки б?д?-?к? вбол?вал?ники: ?во?? команди або ж ??пе?ника ????во????? емо???. ?ез?мовно, ? ?и?в? ?? не ви??а?ало.
?
???агалом, ?кий з ??пе?ник?в найб?л??е здив?вав вп?одовж ?езон??
????? команди непогано го??вали?? до по?динк?в з нами. ??й?но, б?ло неп?о??о г?а?и з кожним ??пе?ником. Як?о ? ?емп?она?? м???а по???бно нала??ов?ва?и?? на дек?л?ка команд, ?о ? Favbet ?к???а-л?з? ?и ма?? б??и ?кон?ен??ованим ? кожном? ма???. С?пе?ники мож??? в?д?б?а?и о?ки, ?ки? по??м може не ви??а?и?и ? д??гом? е?ап?.

???озкажи п?о ма??? з «?н?евом». ?и дв??? по???пили?? ? ?емп?она?? ? два ?ази впевнено здолали жи?оми??н?? ??бк?. Чим в?д??зн?ли?? ?? по?динки?
???идно, ?о ??пе?ник б?в д?же нала??ованим на ма??? з нами. ?и ?акож п?д?одили до по?динк?в надзви?айно в?дпов?дал?но, однак, ? ?емп?она?? нам ?ого?? не ви??а?ило. ??ма?, ?ез?л??а?и могли б??и ?н?ими. У ??бк? ми б?ли ?повнен? ?????о??? пом??и?и?? за пе??ий по?динок ?емп?она??. Це ? на? вий?ло. ?агалом, п?о?и??о?нн? б?ли аб?ол??но ??зними за зм???ом. ?днак, ?а??? ? ?емп?она?? опинило?? на бо?? «?н?ева», а ? ??бк? Ук?а?ни ??на на?ом?.
?
??Як?о гово?и?и пе??онал?но п?о ?ебе. ?озкажи, ?к по??апив ? ???зал?
??Я по?инав з г?и ? ???бол. У п?�ятир??ном? в??? опинив?? в академ?? «Ша??а??». ? 2000-го ?ок? м?й ба??ко б?в ???но пов?�язаним �????залом, о?к?л?ки об?ймав по?ад? в??е-п?езиден?а «?нак??в??». Я д?же л?бив диви?и?? ???зал?н? ма???. ?днак, ди???и? ???зал?ни? ?к?л ? на? не б?ло. У 13-???ном? в??? мене в?д?а??вали з «Ша??а??». Я п?одовж?вав г?а?и ? ???бол. ?днак, ?ко?? ба??ко з?б?ав 13-?и???ни? ???бол????в ?а пов?з на ??бок Ук?а?ни ? на??й в?ков?й ка?его???. ?и пе?емогли, ? мен? д?же ?подобав?? ?ей вид ?по???. У 2014-м? ?о?? ?е?ез по?а?ок в?йни мо? ?одина пе?е??ала?на Ха?к?в?ин?. Саме ?ам ? заве??ив одинад???ий кла?. ?п?одовж ??ого ?ок? ? ли?е г?ав ? волейбол на ?к?л?ном? ??вн?, однак, мен? ?е не п?ино?ило задоволенн?. ?о??м ? по??апив до ?клад? «Viva Cup», ?кий ??ен?вав ???ал?й Че?ни?ов. Спо?а?к? ви???пав за д??г? команд?, а по??м п?обив?? до о?нови ?а г?ав ? ?емп?она?? Ха?кова. Це б?ло вп?одовж дво? ?ок?в. ???л? ??ого мене зап?о?или до «У?агана». ?ви?айно, ? погодив??.

?

??Сезон 2017/2018 ?и п?ов?в ? ?клад? ?а?к?в??кого «Viva?Cup». Чи ??вл?в, ?о наве?н? ?и здоб?де? «золо?о» в?е?к?а?н??кого ??нал? ?Ф?У, а вже ? ве?е?н? г?а?име? в ?к???а-л?з??
????две??о каж??и, не д?же. ?днак, ?под?вав?? на ?е. ?ав бага?о амб???й. Хо??в ?п?об?ва?и ?ебе на б?л?? ви?оком? ??вн? ?е ?ан??е, однак, ?од??н?й ??ене? «Viva Cup» ?оман ?е?адзе ?казав, ?о поки ?ано. Це б?ло за п?в?ок? до ?ого. Як ? з?оз?м?в по??м, в?н мав домовлен????, ? по?п?и?в мо?м? пе?е?од? до «У?агана». ??же вд??ний йом? за ?е. ?а згадан? п?в?ок? ? Ха?ков? ? додав ? впевнено???, ми з командо? пе?емогли ? в?е?к?а?н??ком? ??нал? ?Ф?У. ??е??о?, д?же задоволений ?аким ?озви?ком под?й.
?
??Як мин?в пе?е?зд до ?вано-Ф?анк?в??ка?
??Спо?а?к? ? по??ав п?о?оди?и збо?и один. ?о??м до мене п?и??ала д?в?ина, з ?ко? ми не?одавно од??жили??. ?а?п?авд?, ? до?и?? ?пок?йно ??авл??? до пе?е?зд?в. ?азом з ?одино? ми пе?е?жджали з ?нак??вого, по??м ? по??ав в?д ба??к?в до Ха?кова. ?о? жи??? в ?вано-Ф?анк?в??к? полег?ило ?е, ?о з «Viva Cup» до «У?агана» ? пе?ей?ов ?азом з ?лади?лавом ?о?паном. У команд? б?ло ?е дек?л?ка л?дей з Ха?кова. Тож, адап?ов?ва?и?? б?ло п?о????е. Також допомогли б?л?? до?в?д?ен? па??не?и по команд?. ?ин??н? д??жина ?по?а?к? ?здила ??ди-??ди, а по??м вже о??а?о?но пе?е??ала до мене. ?и ме?ка?мо ?азом в ?вано-Ф?анк?в??к?.

??Щодо од??женн?. Як зважив?? на ?акий к?ок ? до?и?? молодом? в????
???оловне, в?д???и, ?о ?е д?й?но ?во? л?дина. ? ?кий?? момен? з?оз?м?в, ?о го?овий до ?акого к?ок?. ??о??о аб?ол??но впевнений, ?о мо? д??жина повн???? мен? п?д?оди??. ??л??е нема? ?ого й каза?и.
?
??Чи пам?�ятає�??в?й пе??ий ма?? ? ?клад? «д?акон?в». ?а?к?л?ки ?вил?вав???
????же доб?е запам?�ята�??ей по?динок. ?и г?али вдома з «Ти?аном». ??в?ок? ?ом? ? дивив?? на Сви?идова ? ?ел?ника по ?елев?зо??, а ? деб??ном? ма??? в ?к???а-л?з? ??по?и?н?в ?м ??ки. ?ам?�ята�? ? ди?ин??в? ?по??е??гав за ??н?о? г?о? ?е ? ?клад? «?нак??в??». ?л? мене ???е д?й?но знаков? г?ав??. Скаж? в?две??о, п?д ?а? деб??? ноги ????или?? довол? ?е?йозно. ?днак, ?лоп?? допомагали, а по??м з?�явилас�?впевнен???? ?а по?ав забива?и.

?

????бок л?ги ?а ??бок Ук?а?ни ??али дл? ?ебе пе??ими ??о?е?ми ? ?клад? «У?агана». Як вважа??, завд?ки ?ом? вдало?? здола?и «??одек??м» ? ?и? ма??а??
???а ?ой момен?, ми б?л??е за?л?гов?вали на ?? ??о?е?. ?е?ед???м, ??ом? по?п?и?в на? командний д??. У ??бк? л?ги ми нап?ик?н?? п?в??нал?ного по?динк? ? ?кладн?й бо?о??б? здолали «???? ?апо??жж?». ?а?? з «??одек??мом» ?акож дав?? д?же неп?о??о, але ми з?м?ли заво?ва?и ?ей ??о?ей. У ??бк? Ук?а?ни п?и?мним дл? на? ?ак?о?ом ??али дома?н? ??иб?ни. ?к??м ?ого, ?оз?м?ли, ?о на? ??пе?ник б?в ??о?и ?лаб?им. ?и впевнено здолали «Food Centre-С?м?У», ?кий на ?ой момен? ?е г?ав ? ?е???й л?з?, а «??одек??м» п?ов?в б?л?? ?кладний по?динок п?о?и «Ти?ана». Ф?нал видав?? д?же ??кавим. ?а ?а???, нам вдало?? заво?ва?и ? ?ей ??о?ей.

?

???озкажи п?о ?в?й м?жна?одний до?в?д ? ?клад? ???ден???ко? команди Х?У. ?ин?ло??? ви по??ли д??ге м???е на ?емп?она?? ?в?опи ?е?ед ??? ? ?о???гал??. ?а?к?л?ки ?акий до?в?д допомага? ? ?озви?к??
??Я ?од? п?ов?в ли?е ?езон ? ?клад? «У?агана». Фак?и?но, ли?е звикав до ?к???а-л?ги ?а не б?в на п?ов?дни? ?ол?? ? команд?. У ?о???гал?? ми ?азом з Я?о?лавом ?ебедем ??али в ?ко??? одни? з л?де??в ? ?клад? Х?У. Це кла?ний м?жна?одний до?в?д. ?ожен ??пе?ник ?� своєр?дна загадка. ??а?и п?о?и ?аки? команд ??п?и?мна п?ак?ика. ?и ви???пили до?и?? доб?е. ?днозна?но, ?е допомогло впевнен??е ?ебе в?д??ва?и ? в д??гом? ?езон? ? ?клад? «У?агана». Хо?е???? ?комога ?а????е б?а?и ??а??? ? ?аки? ???н??а?.
?
??/strong>?Що може? побажа?и ?ан?вал?никам ???зал? ? ?ей неп?о??ий ?а??
????ма?, в?? ?оз?а?ов???? на ?е, ?о ка?ан?ин ?комога ?вид?е заве??и????. ?ви?айно, бажа? здо?ов?��??а ??мейно? злагоди. У майб??н?ом? ?ека?мо вбол?вал?ник?в на ??иб?на? ?а ?оз?а?ов??мо на ??н? п?д??имк?.
?

?же?ело ?��?/span>??е?-?л?жба ??о??а??? ???зал? Ук?а?ни

?о?ожие ?ово??и

?оммен?а?ии:

?? должн? б??? за?еги???и?ован? ??об? о??авл??? коммен?а?ии. ?в?о?из?й?е?? под ???е??в???им акка?н?ом или ?оздай?е нов?й.

Futsalua © 2016-2022 ??оек? ?аз?або?ан командой Futsal Ukraine. ??е п?ава за?и?ен?.